Werbung
 Übersetzung für 'на някои места' von Bulgarisch nach Deutsch
mancherorts {adv} [geh.]на някои места
Teiltreffer
vielerorts {adv}на много места
линг.наук.
Vokalwechsel {m}
промяна {ж} на коренната гласна при някои глаголи
иконом.проф.
Erhaltung {f} von Arbeitsplätzen
запазване {ср} на работни места
иконом.проф.
Mangel {m} an Arbeitsplätzen
недостиг {м} на работни места
иконом.проф.
Mangel {m} an Arbeitsplätzen
липса {ж} на работни места
иконом.проф.
Schaffung {f} von Arbeitsplätzen
създаване {ср} на работни места
иконом.проф.
Abbau {m} von Arbeitsplätzen
съкращаване {ср} на работни места
manche {pron}някои
16
Lücken {pl}празни места {мн}
jdm./einer Institution unterstellt sein {verb} подчинен съм на нкг./на институция
an {prep}на
10
auf {prep}на
21
vorrätig {adj}на склад
мат.
gleich {adj}
равно на
verfügbar {adj}на разположение
wohin {adv}(на)къде
13
mittags {adv}на обяд
bei Anbruch der Dunkelheit {adv}на смрачаване
gemustert {adj}на фигури
информ.телеком.
online {adj}
на линия
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В Европа неговото типично местообитание са лесостепите в низините и предпланините, а на някои места и откритите планински била и плата.
 • На някои места, най-вече частите от реката, които се намират в землищата на селата, част от водите на реката са пренасочени и са образувани изкуствени ръкави или канали, които се използват за напояване.
 • На някои места загубилият играта трябва да изпълни едно желание на победителя.
 • На някои места неделя се счита за първия ден от седмицата (САЩ, Великобритания) – традиция, наследена от древните евреи и древните египтяни.
 • Повече от 40 km от стената там вече са изчезнали, и едва 10 km все още стоят на мястото си, като височината на стената на някои места се е понижила с 2 до 5 m.

 • На някои места са смятани за вредители, понеже се хранят с посеви.
 • Този начин на приготвяне се използва и до днес на някои места в Арабския полуостров.
 • Според чужди източници разгонването започва на някои места в началото на февруари, а в други (Северен Кавказ) – през май.
 • На някои места – на северозапад от Трън и по билото на Стара планина от Берковско до Кулско – тези две гранични линии съвпадат, поради което територията на различните райони на Западните покрайнини не е непосредствено свързана.
 • Характерният син цвят на скъпоценния камък се дължи на това, че на някои места в кристалната структура алуминиевите йони са заменени от железни или титанови йони.

 • На някои места обаче са налице полигамия и/или полигиния, като причините за това не са напълно изяснени.
 • Среща се почти навсякъде в Европа с изключение на южните части на Иберийския полуостров и на някои места в Азия.
 • На някои места в България е позната и като Циганка, Часовник или Царичка.
 • На някои места почвената ерозия е силно изразена и са взети мерки за възстановяването на почвата (залесяване).
 • На някои места той е открит още по време на османската власт, а другаде от пороища и съвременници.

 • Пътят на някои места не е асфалтиран.
 • Годишните валежи на някои места надхвърлят 2000 mm.
 • Освен това на някои места границата се очертава от младия седиментен пълнеж на синклиналните структурни понижения.
 • Денивелацията между реката и върховете на скалите на някои места достига до 1000 m и това дава възможност там да виреят най-различни типове гори – средиземноморски, влажни и планински.
 • Дълбоко под почвата се намират твърди варовити скали, които на някои места са плитки и там са създадени кариери за добиване на строителни материали.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!