Werbung
 Übersetzung für 'разсъждение' von Bulgarisch nach Deutsch
Gedankengang {m}разсъждение {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'разсъждение' von Bulgarisch nach Deutsch

разсъждение {ср}
Gedankengang {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Традиционно, със съкращението или със съответстващия му графичен символ „квадратче“ се обозначава краят на математическо доказателство или философско разсъждение в печатни публикации.
 • Кратко разсъждение от морално-етичен характер.
 • Мнението е разсъждение, гледна точка или изявление по тема, по която е невъзможно да се достигне пълна обективност.
 • В своята философска система Плотин издига интелектуалното разсъждение до продуктивен принцип – чрез разсъждението всичко, което съществува, се обединява в единна, всепроникваща реалност.
 • Математическият начин на разсъждение има специфичен характер, който трудно се поддава на изчерпателно определение, но е добре познат на всеки, който се е занимавал с математика.

 • Последната част на „Изповедите“ съдържа обширно разсъждение върху времето.
 • В специалното си значение понятието за разсъждение се използва за обозначение на анализа с разумните аргументи в подкрепа на съждение, становище или теза, които аргументирани доводи са изложени последователно и систематично, така че да могат да послужат като достатъчно надеждно и адекватно основание за извода по отношение на доказаността на дадена теза спрямо тема или положение.
 • Следователно изводът е процес на разсъждение, в който ние изхождаме от схващането на някакъв признак към схващането на нещо друго по силата на отношението на неизменно съпътстване.
 • От 1978 до 1986 г., Маккарти разработва метод за дефиниране на немонотонно разсъждение.
 • ... , „случай, казус“) е процес на разсъждение, който се стреми към разрешаването на морални дилеми чрез извличане или екстраполиране на теоретични правила от предходен случай и тяхното прилагане в нови ситуации.

 • В него се появяват усещане за пустота и отсъствие на мисли, нарушава се възможността за разсъждение и установяването на сложни причинни връзки между явленията.
 • Освен основния епизод в повествованието може да има и допълнителни елементи – описание, разсъждение, диалог.
 • Аргументация (също и "теория на аргументацията") изучава как хората могат и трябва да достигат до заключения чрез логическо разсъждение, въз основа на предпоставки.
 • Придобиването на знание включва комплекс от когнитивни процеси: възприятие, учене, комуникация, асоциация и разсъждение.
 • Според въведението (1:1 – 7), книгата „Притчи Соломонови“ е написана, за да даде „остроумие на простия, знание и разсъждение на младия“ (1:4) и да направи мъдрия по мъдър (1:5).

 • Теоретични и практически разработки целящи изглаждане на модели за представяне на данни и логическо разсъждение.
 • Умозаключението е разсъждение, в хода на което преходът от предпоставките към заключението винаги се извършва по някое правило на логиката (правило на извода).
 • Повлияна е от късната древногръцка философия по отношение на понятията и начин на разсъждение, които налага върху християнското учение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!