Werbung
 Übersetzung für 'разходи' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   разходи | разходите
Kosten {pl}разходи {мн}
6
Ausgaben {pl}разходи {мн}
6
Aufwendungen {pl}разходи {мн}
2
Spesen {pl}разходи {мн}
фин.
Werbungs­kosten {pl} [Steuer]
разходи {мн} [във фирмата, приспадани от данъците]
2 Wörter
Kosten übernehmen {verb}поемам разходи
иконом.
externe Kosten {pl}
външни разходи {мн}
Mehraufwand {m}допълнителни разходи {мн}
Nebenkosten {pl}допълнителни разходи {мн}
пол.
Staatsausgaben {pl}
държавни разходи {мн}
иконом.фин.
Energiekosten {pl}
енергийни разходи {мн}
unvorhergesehene Ausgaben {pl}непредвидени разходи {мн}
иконом.
Betriebskosten {pl}
операционни разходи {мн}
Porto {n}пощенски разходи {мн}
Erstellungs­kosten {pl}производствени разходи {мн}
Herstellungs­kosten {pl}производствени разходи {мн}
фин.
Reisekosten {pl}
пътни (разходи{мн}
трансп.фин.
Beförderungs­kosten {pl}
транспортни разходи {мн}
3 Wörter
Lebenshaltungs­kosten {pl} жизнено необходими разходи {мн} [за храна, облекло, жилище и др.]
иконом.
Lebenshaltungs­kosten {pl}
разходи {мн} за живот
иконом.
Heizkosten {pl}
разходи {мн} за отопление
иконом.
Produktionskosten {pl}
разходи {мн} за производство
иконом.
Herstellungs­kosten {pl}
разходи {мн} за производство
фин.
Werbungs­kosten {pl}
разходи {мн} за реклама
4 Wörter
ungeprüft Unkostenbeitrag {m}дял {м} от направени разходи
иконом.
Rechnungs­abgrenzungs­posten {m}
разходи {мн} за бъдещи периоди
иконом.
Lohnstückkosten {pl}
разходи {мн} за единица труд
27 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'разходи' von Bulgarisch nach Deutsch

разходи {мн}
Kosten {pl}

Ausgaben {pl}

Aufwendungen {pl}

Spesen {pl}
Werbung
разходи {мн} [във фирмата, приспадани от данъците]
Werbungs­kosten {pl} [Steuer]фин.

поемам разходи
Kosten übernehmen {verb}

външни разходи {мн}
externe Kosten {pl}иконом.
допълнителни разходи {мн}
Mehraufwand {m}

Nebenkosten {pl}
държавни разходи {мн}
Staatsausgaben {pl}пол.
енергийни разходи {мн}
Energiekosten {pl}иконом.фин.
непредвидени разходи {мн}
unvorhergesehene Ausgaben {pl}
операционни разходи {мн}
Betriebskosten {pl}иконом.
пощенски разходи {мн}
Porto {n}
производствени разходи {мн}
Erstellungs­kosten {pl}

Herstellungs­kosten {pl}
пътни (разходи) {мн}
Reisekosten {pl}фин.
транспортни разходи {мн}
Beförderungs­kosten {pl}трансп.фин.

жизнено необходими разходи {мн} [за храна, облекло, жилище и др.]
Lebenshaltungs­kosten {pl}
разходи {мн} за живот
Lebenshaltungs­kosten {pl}иконом.
разходи {мн} за отопление
Heizkosten {pl}иконом.
разходи {мн} за производство
Produktionskosten {pl}иконом.

Herstellungs­kosten {pl}иконом.
разходи {мн} за реклама
Werbungs­kosten {pl}фин.

дял {м} от направени разходи
ungeprüft Unkostenbeitrag {m}
разходи {мн} за бъдещи периоди
Rechnungs­abgrenzungs­posten {m}иконом.
разходи {мн} за единица труд
Lohnstückkosten {pl}иконом.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Максуел завежда дело във Върховния съд на Американските Вирджински острови, търсейки компенсация от групата на Епстийн за нейните съдебни разходи.
 • 11% от държавния бюджет е насочен за военни разходи, а 19% от него е годишната репарация изплащана на Съветския съюз.
 • Лихвените разходи – общо са 1 328 203.5 млн.
 • Годишните разходи за всеки бежанец варират между 12 и 13 000 евро, в зависимост от държавата.
 • Променливите разходи са разходи, които се променят в зависимост от броя произведени и продадени обекти.

 • Общо разходи: $8.73 милиарда долара.
 • Бизнес рискът описва дела на постоянните разходи в състава на общите разходи.
 • Печалбата е краен резултат от дейността на предприятието и представлява разликата между приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи от една страна и от друга – разходите за дейността, финансовите разходи, извънредните разходи и корпоративните данъци.
 • Заедно с Дерик Роу издават книгата „Измерване на потребителските разходи и поведението на потребителя в Обединеното кралство“.
 • показва степента, до която дадена фирма (бизнес) е зависим от извършването на постоянни разходи и какъв е делът на променливите разходи с нарастването на оборота.

 • Въпреки че БВП е по-висок от този на Румъния, домакинските разходи са най-ниски в Европа предполагайки, че Българите всъщност имат по-нисък паричен поток за харчене от румънците.
 • "Първоначалната оценка" (историческа стойност) на повечето активи е цената на придобиване, включваща покупната стойност (без възстановими данъци и търговски отстъпки или рабати) плюс преките разходи по придобиването.
 • "Разходната" част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи.
 • Когато държавата иска да оказва влияние върху икономиката прави целенасочено конкретни разходи.
 • Данъкът е комплексен поради съществуването на различни ставки върху различните видове доход и освобождаването на някои видове доход (по-специално допълнителните помощи) и отстъпките, свързани с различните категории разходи (например разходи, свързани с трудовата заетост, благотворителна дейност).

 • Първото тримесечие има много повече разходи от приходи и така се получават касови разходи в бюджета – несъответствие между приходи и разходи – покриват се когато правителството емитира ценни книжа – съкровищни бонове и облигации.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!