Werbung
 Übersetzung für 'себестойност' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.
Selbstkosten {pl}
себестойност {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'себестойност' von Bulgarisch nach Deutsch

себестойност {ж}
Selbstkosten {pl}иконом.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Те проявяват синергизъм с антибиотици от типа бета-лактам и имат ниска себестойност.
 • Най-големите преимущества на тази система са простотата, ниска себестойност и надеждност.
 • Свободното време е важно през живота и може да улесни чувството за контрол и себестойност.
 • Второто поколение се отказва от нея, за да постигне по-ниска себестойност, по-голям обем и по-ниско ниво на пода.
 • Средната себестойност на ствола със затвора съставлява 100 000 щатски долара.

 • Широкото му значение днес се дължи на възможността за серийно производство с помощта на високо автоматизирани технологии, с които се постига изключително ниска себестойност на отделното устройство.
 • необходимостта от постоянно присътствие на механик, силното въздействие на насрещните ветрове върху скоростта на съда, висока производствена себестойност и бавен и ненадежден ход.
 • Проектът е подложен на критика заради големите размери и себестойност, което довежда до разработването на „умерените“ броненосни крайцери тип „Кент“.
 • Със силно органичените си ресурси следва да се създадават кораби, които при умерена себестойност да могат да решават разнообразни бойни задачи в акваторията на Средиземно море.
 • Понятието за „стойност“ ясно трябва да се различава от понятията за „цена“ и „себестойност“.

 • Този ускорителен блок не постига голям успех поради високата си себестойност.
 • Важно значение за нарастването на консумацията на обикновена захар има и ниската себестойност и цена в световен мащаб.
 • Всеки чип си има своя себестойност, отговаряща на реални пари.
 • Има ниска себестойност при превозите на масови товари на големи разстояния.
 • Железните траверси не намират приложение в днешните времена, защото са електропроводими (който факт противоречи на нормативното изискване да бъдат помежду им електрически изолирани двете жп релсови нишки), бързо корозират, имат висока себестойност и са икономически неизгодни.

 • Създадените в предприятието активи се оценяват първоначално по себестойност, включваща преките производствени разходи и дял общопроизводствени разходи.
 • Компанията заема първо място в Европа по пазарна себестойност.
 • Според МСФО не се признава като актив в баланса ресурс, с който разполага предприятието, но от който не се очаква бъдеща изгода или не може да се определи надеждно неговата цена на придобиване/себестойност.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!