Werbung
 Übersetzung für 'семантика' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Semantik {f}
семантика {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'семантика' von Bulgarisch nach Deutsch

семантика {ж}
Semantik {f}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Графичните знаци са такива, на които Уникод приписва определена семантика и или имат видима форма (глиф), или представляват видимо празно място.
 • По всяка вероятност изразът прониква непроменен в българския, но със специфична семантика, посредством народния фолклор като този за Настрадин Ходжа и Хитър Петър.
 • (изпълнявам) взима даден символ на изпълнение от стека с данни и изпълнява свързаната семантика.
 • със семантика: който иска – получава.
 • Името на Лолита – Долорес носи определена семантика, dolor от исп.ез.

 • "phrasis" – израз, "logos" – наука) изучава устойчивите словосъчетания (фраземи, фразеологични единици, фразеологизми), тяхната семантика, етимология и употреба.
 • Възможно е да се включат фразеологизми, които имат същата семантика като общото понятие на синонимите (никога – нивга – на куково лято).
 • Арийският параграф "(семантика: положение от арийския произход)" е правило въз основа на което в обществени организации, корпорации и частни нестопански сдружения се възбранява членуването, респективно участието на неарийци, основно на евреи.
 • Идиоматични поредици от машинен код са поредици код, чиято комбинирана семантика не е непосредствено очевидна от инструкциите на индивидуалните семантики.
 • Научните приноси на Рая Кунчева са в областта на стихознанието, литературната семантика, теориите за метафората и значението.

 • Социолингвистичният идиом обобщава естествената езиково-знакова система от гледна точка на лексикалната семантика и лингвистиката.
 • Той е класик на формалната семантика на естествените езици.
 • Той по-късно нарича тези отношения „семантика“, „прагматика“ и „синтактика“.
 • Тя е един от основателите на съвременната формална семантика.
 • Лексикалната семантика е подполе в лингвистичната семантика.

 • Полетата на изследване на теоретичната лингвистика включват синтаксис, фонология, морфология и семантика.
 • Знакът има материална страна, тоест той има материално присъствие, наречено "изява"; от друга страна знакът има семантика, тоест "значение", или поне индикация.
 • Невросемантиката е наука, произлязла от Невролингвистичното програмиране.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!