Werbung
 Übersetzung für 'степенуване' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Komparation {f}
степенуване {ср} [на прилагателни имена и наречия]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • ...  – „степенуване“).
 • Негово е начинанието за въвеждане в българската онкологична наука на подхода GRADE като система за оценка на качество на доказателства и за степенуване на препоръки.
 • Универсален артист и илюзионист, той създава така наречената интуитивна математика – коренуване и степенуване на двуцифрени числа до двадесет и пета степен наум, и то за три секунди.
 • Определян за един от най-значимите лингвисти на XX век, с фундаментални приноси за изследването на индоевропейската апофония (степенуване на гласните).
 • Това е един от най-широко използваните подходи за степенуване на отговорите при проучвания, до степен терминът „ликъртова скала“ да се използва взаимозаменяемо със „скала за оценяване“, въпреки че двете понятия не са синонимни.

 • Кандидат на филологическите науки (днес – доктор) с дисертация на тема „Граматичната категория степенуване в съвременния български книжовен език“ (1982).
 • Избирателите поставят оценка срещу всеки вариант, която може да бъде число (например от 0 до 100) или друг вид степенуване (например от „Слаб“ до „Отличен“).
 • При степенуването може да се използват следните правила, за да се опростят математически изрази включващи степенуване.
 • Те са основата на много други, по-сложни математически операции (степенуване, логаритми, и т.н).
 • В математиката, квадратно число или точен квадрат – това е число, получено при повдигането на квадрат (виж степенуване на втора степен) на цяло число; с други думи, това е произведението на едно число със себе си.

 • Алгоритъм за бързо степенуване позволява бързото му изчисление, след което [...] бива изпратено.
 • което означава, че степенуването на диагонална матрица е лесна операция.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!