Werbung
 Übersetzung für 'управление' von Bulgarisch nach Deutsch
Leitung {f} [Führung]
7
управление {ср} [на фирма и др]
Führung {f} [Führungs­spitze, Management]
6
управление {ср} [на фирма и др.]
инж.
Steuerung {f}
управление {ср}
4
линг.
Rektion {f}
управление {ср}
3
инж.
Lenkung {f}
управление {ср}
3
Verwaltung {f}
2
управление {ср} [администрация]
Regierung {f}
2
управление {ср} [управляване, власт]
Verwaltungs­behörde {f} управление {ср} [администрация]
2 Wörter
пол.право
Gemeindeverwaltung {f}
местно управление {ср}
пол.право
Kommunalverwaltung {f}
местно управление {ср}
пол.право
örtliche Verwaltung {f}
местно управление {ср}
иконом.
Betriebswirtschaft {f}
стопанско управление {ср}
иконом.образ.
Betriebswirtschaftslehre {f}
стопанско управление {ср}
3 Wörter
die Kontrolle über etw.Akk. verlieren {verb} загубвам управление над нщ. [несв.]
Selbstverwaltung {f} автономност {ж} на управление
автомоб.техн.
Steuergerät {n}
блок {м} за управление
Fahrerstand {m}кабина {ж} за управление
Führerstand {m}кабина {ж} за управление
иконом.
Innovationsmanagement {n}
управление {ср} на иновациите
Konfliktmanagement {n} управление {ср} на конфликти
иконом.
Unternehmensleitung {f}
управление {ср} на предприятие
иконом.
Änderungs­management {n}
управление {ср} на промяната
Risikosteuerung {f}управление {ср} на риска
иконом.
Risikomanagement {n}
управление {ср} на риска
4 Wörter
иконом.правофонд.
Corporate Governance Kodex {m}
кодекс {м} за корпоративно управление
пол.
parlamentarisches Regierungs­system {n}
парламентарна система {ж} на управление
иконом.
Personalmanagement {n}
управление {ср} на човешките ресурси
админ.пол.
Staatsform {f}
форма {ж} на държавно управление
5+ Wörter
право
Fahrverbot {n}
забрана {ж} за управление на моторно превозно средство
Führerschein {m} свидетелство {ср} за управление на моторно превозно средство
30 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'управление' von Bulgarisch nach Deutsch

управление {ср} [на фирма и др]
Leitung {f} [Führung]
управление {ср} [на фирма и др.]
Führung {f} [Führungs­spitze, Management]
Werbung
управление {ср}
Steuerung {f}инж.

Rektion {f}линг.

Lenkung {f}инж.
управление {ср} [администрация]
Verwaltung {f}

Verwaltungs­behörde {f}
управление {ср} [управляване, власт]
Regierung {f}

местно управление {ср}
Gemeindeverwaltung {f}пол.право

Kommunalverwaltung {f}пол.право

örtliche Verwaltung {f}пол.право
стопанско управление {ср}
Betriebswirtschaft {f}иконом.

Betriebswirtschaftslehre {f}иконом.образ.

загубвам управление над нщ. [несв.]
die Kontrolle über etw.Akk. verlieren {verb}

автономност {ж} на управление
Selbstverwaltung {f}
блок {м} за управление
Steuergerät {n}автомоб.техн.
кабина {ж} за управление
Fahrerstand {m}

Führerstand {m}
управление {ср} на иновациите
Innovationsmanagement {n}иконом.
управление {ср} на конфликти
Konfliktmanagement {n}
управление {ср} на предприятие
Unternehmensleitung {f}иконом.
управление {ср} на промяната
Änderungs­management {n}иконом.
управление {ср} на риска
Risikosteuerung {f}

Risikomanagement {n}иконом.

кодекс {м} за корпоративно управление
Corporate Governance Kodex {m}иконом.правофонд.
парламентарна система {ж} на управление
parlamentarisches Regierungs­system {n}пол.
управление {ср} на човешките ресурси
Personalmanagement {n}иконом.
форма {ж} на държавно управление
Staatsform {f}админ.пол.

забрана {ж} за управление на моторно превозно средство
Fahrverbot {n}право
свидетелство {ср} за управление на моторно превозно средство
Führerschein {m}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Управление „Военноремонтни бази и заводи“ е бивше управление, част от Министерството на отбраната.
 • Пултовете за управление са въведени през 1906 г., за управление на табулиращи машини.
 • Целта на OpenNMS, e да бъде платофрма покриваща всички аспекти на модела за управление на мрежи FCAPS и същевременно да бъде 100% свободен проект с отворен код.
 • Съществуват и смесени системи за църковно управление, както и управление без съществуваща организация (само на теория).
 • Управление на традиционни знания може да бъде индивидуално управление, което обаче позволява чрез принципа на свободно използване всички членове на общността да използват традиционните знания, както и колективно управление чрез компетентен орган или организация за управление на права.

 • Дипломира се по машинно инженерство, завършва специализация по патентно дело и управление на предприятия.
 • Държавното управление е съвкупността от дейности по управление на държавата.
 • Магистърските програми за завършилите същата специалност разширяват знанията на студентите по вече познатите теми и включват допълнителни дисциплини като: „Корпоративно управление“, „Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа“, „Управление на инвестиционни проекти“, „Международни стандарти за системи за управление“, „Икономика на развитието“, „Пазарни анализи и прогнози“ и др.
 • Обобщаващият термин сензор (датчик) е свързан с развитието на системи за автоматично управление (САУ) като съставна част на обобщената логическа верига: датчик — устройство за управление — изпълнително устройство — обект на управление.
 • Според основния нормативен акт на ICANN, политиките за изготвяне на правата за интернет са възложени на три подорганизации – Организация за управление на адресите, Организация за управление на домейните и Организация за управление на протоколите.

 • Общините са третото ниво на управление в държавното управление на Нидерландия след централното правителство и нидерландските провинции.
 • на базата на създаденото във ВГУ-ДС „Икономическо“ управление е създадено Четвърто (икономическо) управление на ДС на мястото на Четвърто „Техническо“ управление.
 • Първо главно управление (през 1947 – 1950: "Трети отдел"; през 1950 – 1969: "Първо управление") е подразделение на Държавна сигурност на България, натоварено с външнополитическото разузнаване.
 • МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация да осъществява обучение в образователна и научна степен „доктор“ по научните специалности: Администрация и управление (бизнесадминистрация) по професионално направление 3.7 „Администрация и управление“; Икономика и управление (индустрия) по професионално направление 3.8 „Икономика“; Икономика и управление (туризъм) по професионално направление 3.9 „Туризъм“.
 • управление на франките), известна също като Латинократия ([...] – управление на латинците) и Венетократия ([...] – управление на венецианците), е период в историята на Византия от Четвъртия кръстоносен поход (1204) (когато се създават редица кръстоносни държави на нейна територия) до османското завоюване.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!