Werbung
 Übersetzung für 'управленски' von Bulgarisch nach Deutsch
höchste Regierungs­kreise {pl} висши управленски кръгове {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Най-големите офис-паркове са предназначени главно за разполагане на звена с управленски и разработващи функции.
 • Ендерун е дворцовото училище в Топкапъ за подготовка на висши османски управленски кадри н периода от 1453 до 1826 г.
 • Кристиян Хаджиев е български икономист, национален експерт по стратегии и управленски науки, автор на методология за управление на виртуални екипи.
 • В 1984 година започва работа в АД Макотекс – Скопие, а по-късно става ръководителка на Службата за нормативна дейност и управленски органи.
 • Има над 15 години управленски опит като мениджър и управител на фирми и ръководител на проекти.

 • Последно тези селища са образували един значителен управленски център на келтите.
 • Професионалните услуги по управление включват одиторски, юридически, счетоводни и имат за цел изпълнението и на определени управленски функции от страна на външни специалисти.
 • Участва в европейски конференции с доклади по творчески, организационни и управленски въпроси на оперния театър.
 • Стилиян Петков Вътев е български банкер, заемал различни управленски позиции в българската банкова система.
 • Случаят „Тамбуев“ показва не само турбулентните години в епохата на Перестройката, но и всеобщото недоволство на хора от всички обществени слоеве към застарелия управленски модел на Живков.

 • Сред решенията са: „нова стратегическа рамка“, „институционална културна промяна и реформа на административните и управленски системи“.
 • Често лошите управленски решения се вземат или с цел злоупотреба или поради липса на достатъчно информация.
 • Административен център е селище, което е определено да бъде седалище на органи с административно-управленски функции, като в него са съсредоточени съответните публични (държавни и местни) учреждения.
 • 14-те управленски принципа на Toyota представят управленската философия на компанията.
 • Управлението на дейностите около форума и другите инициативи на организацията се осъществява от управленски екип, който включва директори на разни управленски нива.

 • През този период тръгват и слухове за управленски грешки и финансови злоупотреби.
 • Матрична организация е организационна структура, в която всеки служител се отчита пред две управленски йерархии.
 • Омбудсманът в такива организации действа неформално (без никакво право за взимане на управленски решения).
 • e политико-административна длъжност в Хърватия, която има управленски правомощия в структурите на местната жупанска администрация.
 • Структурата на висшето училище включва 4 факултета, 18 катедри, Института за научни изследвания, Академичната библиотека, управленски и обслужващи звена, студентски кампус.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!