Werbung
 Übersetzung für 'химична' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
chemische Reaktion {f}
химична реакция {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'химична' von Bulgarisch nach Deutsch

химична реакция {ж}
chemische Reaktion {f}химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Хлоридите на по-електроположителните елементи са с йонна химична връзка, а по-електроотрицателните хлориди имат ковалентна полярна химична връзка.
 • Енергия на активация е енергията, която трябва да се внесе в химична или ядрена система с потенциални реагенти за да започне химична реакция, ядрена реакция или друго физично явление.
 • Химичната кинетика включва изследването на различните опитни условия, които могат да повлияят на скоростта на дадена химична реакция, механизмите на реакцията, преходните състояния както и построяването на математически модели, които да описват характеристиките на дадена химична реакция.
 • Химичният синтез е процес на създаване на молекули чрез химична реакция между атоми, молекули или атоми и молекули.
 • Гипсът е много мек минерал с химична формула CaSO4·2H2O.

 • Сероводородът (H2S) освен с химична реакция може да се открие по миризмата му на развалени яйца.
 • Пикочната киселина е хетероциклично съединение на въглерод, азот, кислород и водород с химична формула C5H4N4O3.
 • Много химически съединения, съществуват в различни изомерни форми, които имат различни структури, но една и съща обща химична формула.
 • От химична гледна точка той е естер на ортофосфорната киселина с 3-въглеродни монозахарид глицералдехид и има химична формула C3H7O6P.
 • Деканът е алканов въглеводород с химична формула CH3(CH2)8CH3.

 • Стилбитът (десмин) ("Stilbite, Desmine") е минерал от стилбитовата група, клас силикати, с химична формула (NaCa2)Al2Si7O18.7H2O.
 • Химически реактор се нарича апарат, предназначен за извършване на химична реакция.
 • В двуатомната неполярна молекула на азота – N2 – атомите са свързани с много здрава тройна ковалентна химична връзка, а свободните атоми азот имат голяма химична активност.
 • Арсеникът е минерал, съдържащ арсен, с химична формула As2O3 диарсенов триоксид (двуарсенов триокис).
 • Хемилуминесценцията е светене, възбудено от енергията на химична реакция.

 • Общата химична формула на тетрахлороетена се записва във вида C2Cl4.
 • Кору̀нд – скалообразуващ оксиден минерал с химична формула Al2O3.
 • Металната химична връзка, също както йонната, съществува само в твърдо или течно състояние.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!