Werbung
 Übersetzung für 'цер' von Bulgarisch nach Deutsch
бот.T
Zerreiche {f}
цер {м}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'цер' von Bulgarisch nach Deutsch

цер {м}
Zerreiche {f}бот.T
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Среща се и бял бор, цер, габър, акация, мъждрян.
 • В горите на природния парк се срещат още обикновен габър, горун, цер, явор, келяв габър и други.
 • В зачителна степен е обезлесена, като в отделни райони са запазени гори от благун, цер, бук и габър.
 • Почвите са сиви горски, тук-таме обрасли с редки гори от дъб, цер и габър.
 • Манастирско, местността Каваклък има 14 вековни дървета – зимен дъб и цер.

 • Силно заселено с габър, дрян, цер, киселица и клен.
 • Преобладават естествени насаждения от дъб, цер, габър и други.
 • Участва като офи­цер в Балканската война (1912-13) и в Първата световна война (1915-18).
 • По склоновете растат ксеротермни трев­ни формации, бук, келяв габър, цер и благун.
 • Нископланински пояс, гори от космат дъб, благун и цер, съобщества от келяв габър.

 • Северно от селото има вековен цер.
 • Горската растителност тук е представена главно от дъб, ясен, цер и габър.
 • Името на селото е образувано от вида дъб - цер.
 • Гората в подножието на Балкана е предимно от широколистни видове (дъб, цер, бук).
 • Характерни за околностите на селото са старите гори от благун, цер, източен бук и източен горун.

 • В землището на селото се срещат многобройни вековни дървета, защитени природни обекти – дъб, цер, бряст, черница („дуд“ на местното наречие).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!