Page 1 of 8 for the letter O in the Croatian-English dictionary
o
about
on
o podne [zast.]
around noon
oaza {f}
oasis
oaza {f} [pren.]
haven
oba
both
obala {f}
coastnaut.zem.
shore
obala {f} jezera
lakesidezem.
obale {pl}
coastsnaut.zem.
obalna straža {f}
coast guard [also: coastguard]naut.
obaveza {f}
commitment [obligation]
obligation
obavijest {f}
notice
obaviti [sv.]
to do
obavljeno
done
obazrivo
thoughtful
obdukcija {f}
postmortemmed.pravo
obećanje {n}
promise
obećati [sv.]
to promise
obećavati [nesv.]
to promise
obelisk {m}
obeliskarheol.arhit.umj.
običaj {m}
practice [custom]
običan
ordinary
obična bukva {f} [Fagus sylvatica]
common beechbot.T
copper beechbot.T
European beechbot.T
obično
normally
usually
obijesna vožnja {f}
speedingprom.
obilazak {m} grada
city tourturiz.
obilježiti [sv.]
to mark
obitelj {f}
family
obiteljska svađa {f}
family feud
Obiteljski čovjek
Family GuyTVF
obiteljski sastanak {m}
family meeting
obiteljski život {m}
family life
obiteljsko nasilje {n}
domestic violence
obiteljsko okupljanje {n}
family gathering
obiteljsko poduzeće {n}
family business
obiteljsko stablo {n}
ancestral chart
family tree
objasniti [sv.]
to explain
objašnjavati [nesv.]
to explain
objašnjenje {n}
explanation
objava {f} rata
declaration of warpol.voj.
objaviti [sv.]
to publish
to release
objaviti oglas [sv.]
to place an ad [coll.]market.
to place an advert [Br.] [coll.]market.
obje
both
objeda {f}
slander
oblačan
cloudy
oblaci {pl}
clouds {pl}
oblačno
cloudymeteo.
oblak {m}
cloud
obligacija {f}
obligation
oblik {m}
figure [form, shape]
shape
oblikovati [sv./nesv.]
to shape
obližnji
nearby
obljetnica {f}
anniversary
jubilee
obmana {f}
fraud
obnoviti [sv.]
to rebuild
to restore
oboje
both
obostran
mutual
obožavatelj {m}
admirer [male]
obožavateljica {f}
admirer [female]
fan [female]
obožavati [nesv.]
to admire
to adore
obračunati [sv.]
to invoice [settle]
obrada {f}
coverglazb.
edit
editing
treatment
obraditi [sv.]
to coverglazb.
to process
obrađivati [nesv.]
to process
obran
skimmedprehr.
obrana {f}
defence [Br.]
defense [Am.]
obrano
skimmedprehr.
obraz {m}
cheek [of the face]anat.
obrazac {m}
form [printed form]
obrazi {pl}
cheeks [of the face]
obrazovan
educated
obrazovanje {n}
educationobraz.
obrazovni
educational
obrnuto
backwards
conversely
obročno
by instalmentsfin.
obrok {m}
installment [Am.]fin.
meal
portion
ration
obronak {m}
hillside
slope
oabout
oon
o podne [zast.]around noon
oaza {f}oasis
oaza {f} [pren.]haven
obaboth
naut.zem.
obala {f}
coast
obala {f}shore
zem.
obala {f} jezera
lakeside
naut.zem.
obale {pl}
coasts
naut.
obalna straža {f}
coast guard [also: coastguard]
obaveza {f}commitment [obligation]
obaveza {f}obligation
obavijest {f}notice
obaviti [sv.]to do
obavljenodone
obazrivothoughtful
med.pravo
obdukcija {f}
postmortem
obećanje {n}promise
obećati [sv.]to promise
obećavati [nesv.]to promise
arheol.arhit.umj.
obelisk {m}
obelisk
običaj {m}practice [custom]
običanordinary
bot.T
obična bukva {f} [Fagus sylvatica]
common beech
bot.T
obična bukva {f} [Fagus sylvatica]
copper beech
bot.T
obična bukva {f} [Fagus sylvatica]
European beech
običnonormally
običnousually
prom.
obijesna vožnja {f}
speeding
turiz.
obilazak {m} grada
city tour
obilježiti [sv.]to mark
obitelj {f}family
obiteljska svađa {f}family feud
TVF
Obiteljski čovjek
Family Guy
obiteljski sastanak {m}family meeting
obiteljski život {m}family life
obiteljsko nasilje {n}domestic violence
obiteljsko okupljanje {n}family gathering
obiteljsko poduzeće {n}family business
obiteljsko stablo {n}ancestral chart
obiteljsko stablo {n}family tree
objasniti [sv.]to explain
objašnjavati [nesv.]to explain
objašnjenje {n}explanation
pol.voj.
objava {f} rata
declaration of war
objaviti [sv.]to publish
objaviti [sv.]to release
market.
objaviti oglas [sv.]
to place an ad [coll.]
market.
objaviti oglas [sv.]
to place an advert [Br.] [coll.]
objeboth
objeda {f}slander
oblačancloudy
oblaci {pl}clouds {pl}
meteo.
oblačno
cloudy
oblak {m}cloud
obligacija {f}obligation
oblik {m}figure [form, shape]
oblik {m}shape
oblikovati [sv./nesv.]to shape
obližnjinearby
obljetnica {f}anniversary
obljetnica {f}jubilee
obmana {f}fraud
obnoviti [sv.]to rebuild
obnoviti [sv.]to restore
obojeboth
obostranmutual
obožavatelj {m}admirer [male]
obožavateljica {f}admirer [female]
obožavateljica {f}fan [female]
obožavati [nesv.]to admire
obožavati [nesv.]to adore
obračunati [sv.]to invoice [settle]
glazb.
obrada {f}
cover
obrada {f}edit
obrada {f}editing
obrada {f}treatment
glazb.
obraditi [sv.]
to cover
obraditi [sv.]to process
obrađivati [nesv.]to process
prehr.
obran
skimmed
obrana {f}defence [Br.]
obrana {f}defense [Am.]
prehr.
obrano
skimmed
anat.
obraz {m}
cheek [of the face]
obrazac {m}form [printed form]
obrazi {pl}cheeks [of the face]
obrazovaneducated
obraz.
obrazovanje {n}
education
obrazovnieducational
obrnutobackwards
obrnutoconversely
fin.
obročno
by instalments
fin.
obrok {m}
installment [Am.]
obrok {m}meal
obrok {m}portion
obrok {m}ration
obronak {m}hillside
obronak {m}slope
Page 1 of 8 for the letter O in the Croatian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024