Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'CIN' von Tschechisch nach Deutsch
Tat {f}čin {m}
chem.
Zinn {n} <Sn>
cín {m} <Sn>
Gewaltakt {f}násilný čin {m}
právo
Gewalttat {f}
násilný čin {m}
právo
Straftat {f}
trestný čin {m}
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Tschechisch
 • Roku 1965 navrhl svícny pro oltář v Jedovnicích (cín, galvanizace rhodiem).
 • Hydroxid cínatý je anorganická sloučenina se vzorcem Sn(OH)2, cín se zde nachází v oxidačním čísle II.
 • Město má význam také jako přístav, vyváží se odtud například cín a potravinářské produkty ostrova. Poblíž města se nachází letiště Depati Amir.
 • Bismut (Bi) 50 %, olovo (Pb) 25 %, cín (Sn) 25 %.
 • Z těžených surovin má největší význam cín, který se získává i na řadě dalších míst v oblasti.
 • Historie začíná osídlením Británie po poslední době ledové. Předřímští obyvatelé hovořili keltským jazykem, z kterého se vyvinula bretonština a kornština. Po ukončení římské nadvlády se Cornwall vrátil pod nezávislé keltské náčelníky. První popis Cornwallu pochází od řeckého dějepisce Diodóra Sicilského (90 př. n. l. – asi 27 př. n. l.): „Obyvatelé této části Británie se nazývají "Belerion" (konec země), díky jejich styku s cizími obchodníky jsou civilizovaní. Umí vyrobit cín, velmi pečlivě obdělávají zemi. Obchodníci zde nakoupí cín a převážejí jej do Galie po cestě trvající 30 dní až k ústí Rýna“. Není známa etnicita těchto obchodníků, mohlo by se jednat o Féničany, nicméně důkazy pro toto neexistují.
 • Ostatní kovy jako cín se nehodí na hmoždíř z důvodu malé pevnosti.
 • Dříve se gallium vyrábělo z hutnických odpadů, ve kterých je kromě gallia přítomen i hliník a těžké kovy. Na tento odpad se působí hydroxidem sodným a po odstranění hydroxidů těžkých kovů filtrací se roztok neutralizuje. Tato vzniklá sraženina obsahuje již jen gallium, hliník a cín v podobě svých fosforečnanů a síranů. Opakovaným rozpouštěním v kyselině sírové a frakčním srážením zřeďováním vodou se gallium značně zkoncentruje. Poté se sulfanem odstraní cín. Nakonec se k roztoku přidá hydroxid sodný a vyloučí se fosforečnan sodný, který je v hydroxidu sodném téměř nerozpustný, a roztok se elektrolyzuje. Tak se získá velmi čisté gallium.
 • Oblast byla osídlena již na konci 13. století franskými osadníky, kteří těžili a zpracovávali cín. První zmínka je z roku 1566.
 • Již od 13. století pronikal český cín na evropské trhy a stal se konkurencí pro dosud dominantní anglický cín. V 16. století se obchodování s cínem soustředilo do Norimberku, Augsburgu a Lipska. V polovině 16. století tento trh ovládal cín z Horního Slavkova a Krásna. Dominantní pozici si udržel do přelomu 16. a 17. století.
 • Jako redukční činidlo M se obvykle používá cín.
 • Cín se za běžné teploty vyskytuje ve formě stabilní bílé modifikace krystalitů označované jako β - s krystaly ve čtverečné soustavě. Při jeho ochlazení pod 13,2 °C se však stává stabilní šedá modifikace, označovaná α, s krystaly v krychlové soustavě s diamantovou krystalografickou strukturou. Cín postupně samovolně přechází na tuto modifikaci. Rychlost přeměny krystalové mřížky z β na α závisí na teplotě. Maxima dosahuje při cca -48 °C. Modifikace α je velmi křehká a cínové předměty postižené touto přeměnou se postupně rozpadají na prášek. Cínový mor není chemický oxidační proces (koroze), jak je někdy mylně uváděno (nepomůže tedy proti němu žádný nátěr apod.).
 • Abhurit vzniká jako sekundární minerál v důsledku koroze cínu vlivem mořské vody, jeho výskyt je tedy vázán na potopené lodní vraky, které vezly materiál obsahující cín. Vlivem vysoce salinních podmínek cín reagoval se slanou vodou za vzniku abhuritu.
 • První písemná zmínka o Mstišově je z roku 1487, z listiny majitele horního města Krupky Těmy III., kde je Mstišov vyjmenován mezi přilehlými vesnicemi. Toto je velmi zajímavá skutečnost - město Krupka těžilo cín. Stejná činnost se prováděla pravděpodobně i v okolí Mstišova. Na mapě z 19. století je uváděno ve Mstišově stavení označené jako "Herrnhubelhausl". Tento výraz se dá přeložit jako panský dům s tavícími pecemi na cín. Jedna z kamenných tavících pecí je na náměstí používána jako nádrž na vodu. [...] Cín se zde těžil rýžováním z náplavů, které snesla z Cínovce prapůvodní říčka "Bystřice". Německý název Mstišova - Tischau byl dříve vykládán, jako stůl na louce. Tento údajný stůl je opět umístěn na náměstí. Výraz "Tischau" se dá ale přeložit také jako hostina na poříčí nebo volněji pohostinné poříčí. Pokud se těžil cín rýžováním ze Mstišovského potoka, je německé homonymum Mstišova - Tischau - velmi výstižné.
 • Také v silně alkalických roztocích se kovový cín poměrně rychle rozpouští za vzniků ciničitanového aniontu [...]−2.
 • 1λ2-Stannol má vzorec C4H4Sn, bez vodíkových atomů navázaných na cín; ten má oxidační číslo +2.
Werbung
© dict.cc German-Czech dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!