Page 1 of 2 for the letter C in the Czech-English dictionary
cechovní
guild
cechovní heraldika {f}
guild heraldryherald.
cedník {m}
sieve
cela {f}
cell
celebrita {f}
celebrity [person]
celkem
quite
celkově
altogether
celkový
overall [attr.]
celnice {f}
customs duty
celodenní
all-day
celodenní [nepřetržitý]
round-the-clock
celonoční
night-long
celoživotní
lifelong
celozrnný
whole-wheat
celý
entire
celý den
all day
cena {f}
cost
price
cena {f} [odměna]
prize [award]
ceněný
treasured
cenit si [nedok.]
to appreciate [regard highly]
to value [prize]
cenné papíry {m.pl}
stock {sg}
cenný
precious
valuable
cenová nabídka {f}
quotationhosp.
centrála {f}
headquarters {pl}
centrální
central
cerebrální
cerebralanat.med.
certifikace {f}
certification
certifikát {m}
certificate
cervikální
cervicalanat.med.
cesium {n} <Cs>
caesium <Cs> [Br.]chem.
cesium <Cs> [Am.]chem.
cesta {f}
journey
path
road <Rd.>
voyage
way
cestička {f}
path
cestování {n}
traveling
cestování {n} v přírodě
ecotourismcest.
cestovat [nedok.]
to travel
cestovní kancelář {f}
travel agency
cestující {m}
passenger
céva {f}
blood vesselanat.
ceylonský čaj {m}
Ceylon teagastr.
cibule {f}
onion
cifra {f}
digit [numeral]
cigareta {f}
cigarette
cihla {f}
brick
cikánský
Gypsy
cíl {m}
aim
goal
object
objective
target
cíl {m} cesty
destination
cíle {m.pl}
purposes {pl}
ciliospinální
ciliospinal [attr.]anat.
cílit [nedok.]
to target
cílová skupina {f}
target audience
cín {m} <Sn>
tin <Sn>chem.
církevní
church [attr.]nábož.
sacred
církevní heraldika {f}
church heraldryherald.
cirkulace {f}
circulation
cirkulovat [nedok.]
to circulate
cirkumpolární
circumpolarastron.
cirkumsolární
circumsolarastron.fyz.
císařství {n}
empire
citace {f}
citation
quotation
citát {m}
citation
cítit
to feel
cítit se [nedok.]
to feel
citlivý
sensitive [of a person]
citoslovce {n}
interjectionling.
citovat [dok./nedok.]
to cite
citově chladný
cold-hearted [emotionless]
citron {m}
lemon
civilní
civil [attr.]
civilní letecký průmysl {m} [nevojenský]
civil aviation industry
civilní obřad {m}
civil ceremony
cizí
foreign
strange [foreign]
cizinec {m}
foreigner
cizopasnictví {n}
parasitism
cizopasník {m}
parasite
cizopasný
parasitic
cizozemský
foreign
co
what
Co myslíš [ty]?
What do you think?
Co oko nevidí, to srdce nebolí.
What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over.přís.
Co pro vás mohu udělat?
What can I do for you?
Co se děje?
What is the matter?
Co se pokouším říct, je ...
What I'm trying to say is ...
Co se týká dopisu....
As for the letter.....
Co se za tím skrývá?
What's the catch?
co se zbytku týče
(as) for the rest
cechovníguild
herald.
cechovní heraldika {f}
guild heraldry
cedník {m}sieve
cela {f}cell
celebrita {f}celebrity [person]
celkemquite
celkověaltogether
celkovýoverall [attr.]
celnice {f}customs duty
celodenníall-day
celodenní [nepřetržitý]round-the-clock
celonočnínight-long
celoživotnílifelong
celozrnnýwhole-wheat
celýentire
celý denall day
cena {f}cost
cena {f}price
cena {f} [odměna]prize [award]
ceněnýtreasured
cenit si [nedok.]to appreciate [regard highly]
cenit si [nedok.]to value [prize]
cenné papíry {m.pl}stock {sg}
cennýprecious
cennývaluable
hosp.
cenová nabídka {f}
quotation
centrála {f}headquarters {pl}
centrálnícentral
anat.med.
cerebrální
cerebral
certifikace {f}certification
certifikát {m}certificate
anat.med.
cervikální
cervical
chem.
cesium {n} <Cs>
caesium <Cs> [Br.]
chem.
cesium {n} <Cs>
cesium <Cs> [Am.]
cesta {f}journey
cesta {f}path
cesta {f}road <Rd.>
cesta {f}voyage
cesta {f}way
cestička {f}path
cestování {n}traveling
cest.
cestování {n} v přírodě
ecotourism
cestovat [nedok.]to travel
cestovní kancelář {f}travel agency
cestující {m}passenger
anat.
céva {f}
blood vessel
gastr.
ceylonský čaj {m}
Ceylon tea
cibule {f}onion
cifra {f}digit [numeral]
cigareta {f}cigarette
cihla {f}brick
cikánskýGypsy
cíl {m}aim
cíl {m}goal
cíl {m}object
cíl {m}objective
cíl {m}target
cíl {m} cestydestination
cíle {m.pl}purposes {pl}
anat.
ciliospinální
ciliospinal [attr.]
cílit [nedok.]to target
cílová skupina {f}target audience
chem.
cín {m} <Sn>
tin <Sn>
nábož.
církevní
church [attr.]
církevnísacred
herald.
církevní heraldika {f}
church heraldry
cirkulace {f}circulation
cirkulovat [nedok.]to circulate
astron.
cirkumpolární
circumpolar
astron.fyz.
cirkumsolární
circumsolar
císařství {n}empire
citace {f}citation
citace {f}quotation
citát {m}citation
cítitto feel
cítit se [nedok.]to feel
citlivýsensitive [of a person]
ling.
citoslovce {n}
interjection
citovat [dok./nedok.]to cite
citově chladnýcold-hearted [emotionless]
citron {m}lemon
civilnícivil [attr.]
civilní letecký průmysl {m} [nevojenský]civil aviation industry
civilní obřad {m}civil ceremony
cizíforeign
cizístrange [foreign]
cizinec {m}foreigner
cizopasnictví {n}parasitism
cizopasník {m}parasite
cizopasnýparasitic
cizozemskýforeign
cowhat
Co myslíš [ty]?What do you think?
přís.
Co oko nevidí, to srdce nebolí.
What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over.
Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?
Co se děje?What is the matter?
Co se pokouším říct, je ...What I'm trying to say is ...
Co se týká dopisu....As for the letter.....
Co se za tím skrývá?What's the catch?
co se zbytku týče(as) for the rest
Page 1 of 2 for the letter C in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022