Page 1 of 9 for the letter O in the Czech-English dictionary
o
about
o krůček vepředu
one step ahead
o půlnoci
at midnight
o půltón nižší
flathud.
oba
both
obal {m}
case [container]
casing
obaleč {m} jablečný
codling moth [Cydia pomonella]entom.T
obálka {f}
envelope
obarven
dyed
obarvený
dyed
obarvit [dok.]
to dye
obarvitelný
dyeable
obávající se
afraid
obávat se [nedok.]
to be afraid
občan {m}
citizen
občanská nauka {f}
civics {pl}vzděl.
občanská neposlušnost {f}
civil disobediencepol.právo
občanská práva {n.pl}
civil rightspol.právo
Občanská výchova
The Edukators [Hans Weingartner]filmF
občanské právo {n}
civil lawprávo
občanský zákoník {m}
Civil Codeprávo
občanství {n}
citizenship
občas
occasionally
obchod {m}
business
shop
store [Am.]
obchod {m} s potravinami
grocery
obchodní dům {m}
department store
obchodní právo {n}
commercial lawprávo
obchodní značka {f}
brand
brand name
trademark
obchodník {m}
businessman
merchant
obchodník {m} [živ.]
shopkeeper
obchodovat [nedok.]
to deal
obchodovatelný
negotiable [price]
obdělaný
cultivated
obdělatelný
tillable
obdélník {m}
rectanglemat.
obdélný
rectangular
obdivovat [nedok.]
to admire
obdivuhodně
admirably
obdivuhodný
admirable
obdobný
analogous
parallel
obdržen
obtained
obdržený
obtained
obdržet [dok.]
to obtain
obec {f}
community
obecná teorie {f} relativity
general theory of relativityfyz.
obecně
generally
in general
obecné figura {f}
chargeherald.
oběd {m}
lunch
obejít [dok.]
to bypass [fig.] [to skip]
to circumvent
obejmout [dok.]
to hug
obejmout k-o [dok.]
to embrace sb.
to hug sb.
obelisk {m}
obeliskarch.archeol.umění
obelstít [dok.]
to trick
oběť {f}
sacrifice
victimprávo
oběti {f.pl}
victims
obětní beránek {m}
scapegoat
obětovat se [dok.]
to devote oneself
oběžná dráha {f}
orbitastron.
obeznámenost {f}
familiarity
obézní
obese
obezřetnost {f}
prudence
obezřetný
circumspect
prudent
obhájce {m}
attorney [Am.]právo
barrister [Br.]právo
obhájit [dok.]
to defend
obhajoba {f}
defence [Br.]právo
pleaprávo
obhajovat [dok.]
to defend
obíhající
revolving
obinadlo {n}
bandage
objednat [dok.]
to order
objekt {m}
object
objem {m}
capacity [volume]
objetí {n}
hug
objev {m}
discovery [revelation]
exploration
objevit [dok.]
to discover
to explore
objevit se [dok.]
to appear
objevovat [nedok.]
to explore
objížďka {f}
detour [traffic diversion]
obklad {m} [proti horečce]
compressmed.
obklad {m} (s mastí)
poulticemed.
obklopit [dok.]
to surround
obkreslit [dok.] co
to trace sth.
oblačnost {f}
cloudiness
oblačný
cloudymeteo.
oblast {f}
area
oabout
o krůček vepředuone step ahead
o půlnociat midnight
hud.
o půltón nižší
flat
obaboth
obal {m}case [container]
obal {m}casing
entom.T
obaleč {m} jablečný
codling moth [Cydia pomonella]
obálka {f}envelope
obarvendyed
obarvenýdyed
obarvit [dok.]to dye
obarvitelnýdyeable
obávající seafraid
obávat se [nedok.]to be afraid
občan {m}citizen
vzděl.
občanská nauka {f}
civics {pl}
pol.právo
občanská neposlušnost {f}
civil disobedience
pol.právo
občanská práva {n.pl}
civil rights
filmF
Občanská výchova
The Edukators [Hans Weingartner]
právo
občanské právo {n}
civil law
právo
občanský zákoník {m}
Civil Code
občanství {n}citizenship
občasoccasionally
obchod {m}business
obchod {m}shop
obchod {m}store [Am.]
obchod {m} s potravinamigrocery
obchodní dům {m}department store
právo
obchodní právo {n}
commercial law
obchodní značka {f}brand
obchodní značka {f}brand name
obchodní značka {f}trademark
obchodník {m}businessman
obchodník {m}merchant
obchodník {m} [živ.]shopkeeper
obchodovat [nedok.]to deal
obchodovatelnýnegotiable [price]
obdělanýcultivated
obdělatelnýtillable
mat.
obdélník {m}
rectangle
obdélnýrectangular
obdivovat [nedok.]to admire
obdivuhodněadmirably
obdivuhodnýadmirable
obdobnýanalogous
obdobnýparallel
obdrženobtained
obdrženýobtained
obdržet [dok.]to obtain
obec {f}community
fyz.
obecná teorie {f} relativity
general theory of relativity
obecněgenerally
obecněin general
herald.
obecné figura {f}
charge
oběd {m}lunch
obejít [dok.]to bypass [fig.] [to skip]
obejít [dok.]to circumvent
obejmout [dok.]to hug
obejmout k-o [dok.]to embrace sb.
obejmout k-o [dok.]to hug sb.
arch.archeol.umění
obelisk {m}
obelisk
obelstít [dok.]to trick
oběť {f}sacrifice
právo
oběť {f}
victim
oběti {f.pl}victims
obětní beránek {m}scapegoat
obětovat se [dok.]to devote oneself
astron.
oběžná dráha {f}
orbit
obeznámenost {f}familiarity
obézníobese
obezřetnost {f}prudence
obezřetnýcircumspect
obezřetnýprudent
právo
obhájce {m}
attorney [Am.]
právo
obhájce {m}
barrister [Br.]
obhájit [dok.]to defend
právo
obhajoba {f}
defence [Br.]
právo
obhajoba {f}
plea
obhajovat [dok.]to defend
obíhajícírevolving
obinadlo {n}bandage
objednat [dok.]to order
objekt {m}object
objem {m}capacity [volume]
objetí {n}hug
objev {m}discovery [revelation]
objev {m}exploration
objevit [dok.]to discover
objevit [dok.]to explore
objevit se [dok.]to appear
objevovat [nedok.]to explore
objížďka {f}detour [traffic diversion]
med.
obklad {m} [proti horečce]
compress
med.
obklad {m} (s mastí)
poultice
obklopit [dok.]to surround
obkreslit [dok.] coto trace sth.
oblačnost {f}cloudiness
meteo.
oblačný
cloudy
oblast {f}area
Page 1 of 9 for the letter O in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023