Seite 1 von 13 für den Buchstaben P im Dänisch-Deutsch-Wörterbuch
pat {fk}
Patt {n}spil
p-pille {fk}
Antibabypille {f}farm.
p-plads {fk}
Parkplatz {m}trafik
p-skive {fk}
Parkscheibe {f}
an
auf
darauf
på ... år
von ... Jahren
på / under højtryk [også fig.]
mit / unter Hochdruck [auch fig.]
på arbejde
auf der Arbeit
bei der Arbeit [nordd.]
på besøg
zu Besuch
på danskkurset
im Dänischkursuddann.
på den
am [an dem]
på den anden side
andererseits
på den måde
auf diese Weise
dadurch
på det
am [an dem]
på det seneste
in der letzten Zeit
vor kurzem
på det sidste
kürzlich
vor kurzem
på det tidspunkt
zu diesem Zeitpunkt
på egen risiko
auf eigenes Risiko
på en eller anden måde
irgendwie
på en måde
auf eine Art und Weise
på forhånd
im Voraus
På gensyn!
Auf Wiedersehen!
på grund af <pga., på gr. af, p.g.a., p.gr.a.>
aufgrund [+Gen.]
wegen <wg.> [+Gen., ugs. auch +Dat.]
på grund af <pga.>
auf Grund von [+Dat.]
på hesteryg
zu Pferde
på holdet
im Teamsport
in der Mannschaftsport
på holdet [fx i skolen el. i firmaet]
in der Gruppe
på høje tid
höchste Zeit
på højre hånd
auf der rechten Seite
rechts
på højre side
auf der rechten Seite
på hverdage
werktags
på hylderne
vorrätig
på kort sigt
kurzfristig
på kryds og tværs
kreuz und quer
på lager [også fig.]
auf Lager [auch fig.]handel
på lang / langt sigt
langfristig
på langt sigt
auf (die) Dauer
auf längere Sicht
auf lange Sicht
letzten Endes
på må og få [planløst]
auf gut Glück
planlos
ziellos
på må og få [vilkårligt]
willkürlich
på nåde og unåde
auf Gnade und Ungnadetalem.
på ngns. regning
auf jds. Rechnung
på nogen som helst måde
irgendwie
på ny
wieder
på ny [mere formelt for: igen]
noch einmal
på recept
auf Rezeptfarm.med.
på regning
auf Rechnung
på samme dag
am gleichen Tag
på skrømt
(nur) zum Schein
på spil
auf dem Spiel
På sporet af den tabte tid
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit [Marcel Proust]litt.F
på størrelse med ngt.
in der (gleichen) Größenordnung wie/mit etw.
so groß wie etw.
på tætteste hold
aus nächster Nähe
på tirsdag
am Dienstag
på trods af
trotz [+Gen., auch +Dat.]
på udebane
auswärtssport
på undersiden
unterhalb
på vegne af ngn.
im Namen von jdm.
på venstre hånd
linkerhand
links
på venstre side
auf der linken Seite
på verdensplan
weltweit
at påbegynde ngt. [form.]
etw.Akk. anfangen
etw.Akk. beginnen
pacifisme {fk}
Pazifismus {m}pol.
padde {fk}
Amphibie {f}zool.T
Lurch {m}zool.T
paddehat {fk}
Pilz {m}bot.
paddehatsky {fk} [også: paddehattesky]
Atompilz {m}våben
paddehattesky {fk} [også: paddehatsky]
Atompilz {m}våben
padderok {fk}
Schachtelhalm {m} [Equisetum]bot.T
at padle
paddelnnaut.sport
påfaldende
auffallend
påfugl {fk}
Pfau {m}orn.T
paganisme {fk}
Paganismus {m}relig.
pagt {fk}
Pakt {m}
påhængsmotor {fk}
Außenbordmotor {m}naut.tek.
at påhøre [formelt]
zuhören
pak {n} [pej.]
Pack {n} [pej.] [Gesindel]
pak-choi {fk}
Pak Choi {m} [Chinesischer Senfkohl] [Brassica rapa subsp. chinensis]bot.T
pakhus {n}
Lagerhaus {n}
pakistaner {fk}
Pakistaner {m}etn.
pakistaner {fk} [kvindelig]
Pakistanerin {f}etn.
pakistansk
pakistanischetn.geogr.
at pakke
packen
pakke {fk}
Paket {n}
spil
pat {fk}
Patt {n}
farm.
p-pille {fk}
Antibabypille {f}
trafik
p-plads {fk}
Parkplatz {m}
p-skive {fk}Parkscheibe {f}
an
auf
darauf
på ... årvon ... Jahren
på / under højtryk [også fig.]mit / unter Hochdruck [auch fig.]
på arbejdeauf der Arbeit
på arbejdebei der Arbeit [nordd.]
på besøgzu Besuch
uddann.
på danskkurset
im Dänischkurs
på denam [an dem]
på den anden sideandererseits
på den mådeauf diese Weise
på den mådedadurch
på detam [an dem]
på det senestein der letzten Zeit
på det senestevor kurzem
på det sidstekürzlich
på det sidstevor kurzem
på det tidspunktzu diesem Zeitpunkt
på egen risikoauf eigenes Risiko
på en eller anden mådeirgendwie
på en mådeauf eine Art und Weise
på forhåndim Voraus
På gensyn!Auf Wiedersehen!
på grund af <pga., på gr. af, p.g.a., p.gr.a.>aufgrund [+Gen.]
på grund af <pga., på gr. af, p.g.a., p.gr.a.>wegen <wg.> [+Gen., ugs. auch +Dat.]
på grund af <pga.>auf Grund von [+Dat.]
på hesterygzu Pferde
sport
på holdet
im Team
sport
på holdet
in der Mannschaft
på holdet [fx i skolen el. i firmaet]in der Gruppe
på høje tidhöchste Zeit
på højre håndauf der rechten Seite
på højre håndrechts
på højre sideauf der rechten Seite
på hverdagewerktags
på hyldernevorrätig
på kort sigtkurzfristig
på kryds og tværskreuz und quer
handel
på lager [også fig.]
auf Lager [auch fig.]
på lang / langt sigtlangfristig
på langt sigtauf (die) Dauer
på langt sigtauf längere Sicht
på langt sigtauf lange Sicht
på langt sigtletzten Endes
på må og få [planløst]auf gut Glück
på må og få [planløst]planlos
på må og få [planløst]ziellos
på må og få [vilkårligt]willkürlich
talem.
på nåde og unåde
auf Gnade und Ungnade
på ngns. regningauf jds. Rechnung
på nogen som helst mådeirgendwie
på nywieder
på ny [mere formelt for: igen]noch einmal
farm.med.
på recept
auf Rezept
på regningauf Rechnung
på samme dagam gleichen Tag
på skrømt(nur) zum Schein
på spilauf dem Spiel
litt.F
På sporet af den tabte tid
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit [Marcel Proust]
på størrelse med ngt.in der (gleichen) Größenordnung wie/mit etw.
på størrelse med ngt.so groß wie etw.
på tætteste holdaus nächster Nähe
på tirsdagam Dienstag
på trods aftrotz [+Gen., auch +Dat.]
sport
på udebane
auswärts
på undersidenunterhalb
på vegne af ngn.im Namen von jdm.
på venstre håndlinkerhand
på venstre håndlinks
på venstre sideauf der linken Seite
på verdensplanweltweit
at påbegynde ngt. [form.]etw.Akk. anfangen
at påbegynde ngt. [form.]etw.Akk. beginnen
pol.
pacifisme {fk}
Pazifismus {m}
zool.T
padde {fk}
Amphibie {f}
zool.T
padde {fk}
Lurch {m}
bot.
paddehat {fk}
Pilz {m}
våben
paddehatsky {fk} [også: paddehattesky]
Atompilz {m}
våben
paddehattesky {fk} [også: paddehatsky]
Atompilz {m}
bot.T
padderok {fk}
Schachtelhalm {m} [Equisetum]
naut.sport
at padle
paddeln
påfaldendeauffallend
orn.T
påfugl {fk}
Pfau {m}
relig.
paganisme {fk}
Paganismus {m}
pagt {fk}Pakt {m}
naut.tek.
påhængsmotor {fk}
Außenbordmotor {m}
at påhøre [formelt]zuhören
pak {n} [pej.]Pack {n} [pej.] [Gesindel]
bot.T
pak-choi {fk}
Pak Choi {m} [Chinesischer Senfkohl] [Brassica rapa subsp. chinensis]
pakhus {n}Lagerhaus {n}
etn.
pakistaner {fk}
Pakistaner {m}
etn.
pakistaner {fk} [kvindelig]
Pakistanerin {f}
etn.geogr.
pakistansk
pakistanisch
at pakkepacken
pakke {fk}Paket {n}
Seite 1 von 13 für den Buchstaben P im Dänisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2024