Page 1 of 5 for the letter I in the Danish-English dictionary
I
you {pl} [informal]
i [+ best.f.]
in the
i (går) aftes
last night [evening]
i A4-format
in an A4 formatenhed
i aften
this evening
tonight
i al fald
in any case
i alle fald
in any case
i alle regnbuens farver
in all (the) colors of the rainbow [Am.]
in all (the) colours of the rainbow [Br.]
i alle tilfælde
in any case
i almindelighed
generally
i alt fald
at any rate
in any case
i år
this year
i besiddelse af
in possession of
i dag
today
i dag til morgen
this morning [coming]
i de seneste år
in recent years
i det fjerne
in the distance
i det lange løb
in the long run
i drift
in operation
in service
i eftermiddag
this afternoon
i en nøddeskal
in a nutshelltalem.
i forgårs
the day before yesterday
i forhold til
in relation to
i fortiden
in the past
i forvejen
in advance
i fredags
last Friday
i fremtiden
in the future
i går
yesterday
i går nat
the night before last
i gennemsnit
on average
i god tro
in good faith
i hast
in a hurry
i hemmelighed
secretly
i henseende til
with respect to
i hurtig rækkefølge
in quick succession
i hvert fald
anyway
at any rate
in any case
i hvert tilfælde
in any case
i januar
in January
i kølvandet på ...
in the wake of ...
I krig og kærlighed gælder alle kneb.
All is fair in love and war.ordsp.
I lige måde.
The same to you.
i løbet af ...
in the course of ...
i lørdags
last Saturday
i mandags
last Monday
i mellemtiden
in the meantime
i miles omkreds
for miles around
i modsætning til
as opposed to
i morgen
tomorrow
i morges
this morning [in the past]
i mørket
in the dark
i nat
last night
tonight
i nattens mulm og mørke [talemåde]
in the dead of night [idiom]
i nærheden
nearby
i nærheden af
near
i ngns. favør
in sb.'s favor [Am.]
in sb.'s favour [Br.]
i nogen tid
for some time
i nogle tilfælde
in some cases
in some instances
i offentlighedens interesse
in the public interest
i oldtiden
in ancient times
i onsdags
last Wednesday
i orden
all right
i overmorgen
the day after tomorrow
i øjeblikket
currently
i øvrigt
by the way <BTW>
i radioen
on the radio
i rampelyset [talemåde]
in the limelight [idiom]
i relation til
in relation to
i sandhed
truly
i sin helhed
in its entirety
i smug
by stealth
i sneglefart [talemåde]
at a snail's pace [idiom]
i søgen efter ...
in search of ...
i søndags
last Sunday
i stedet
instead
i strid med ...
in conflict with ...
i stykker [adv.]
broken
i synlig grad
visibly
i takt til musikken
in time to the music
i teenageårene
in one's teens
i tide
in time
i timevis
for hours
i tirsdags
last Tuesday
i torsdags
last Thursday
i udlandet
abroad [in a foreign country]
iagttagelsesevner {pl}
powers of observation
Iapetos {fk}
Iapetusmytol.
Japetus [Iapetus]mytol.
iblandt
among
idé {fk}
idea
ide {fk}
idea
ideal {n}
ideal
Iyou {pl} [informal]
i [+ best.f.]in the
i (går) afteslast night [evening]
enhed
i A4-format
in an A4 format
i aftenthis evening
i aftentonight
i al faldin any case
i alle faldin any case
i alle regnbuens farverin all (the) colors of the rainbow [Am.]
i alle regnbuens farverin all (the) colours of the rainbow [Br.]
i alle tilfældein any case
i almindelighedgenerally
i alt faldat any rate
i alt faldin any case
i årthis year
i besiddelse afin possession of
i dagtoday
i dag til morgenthis morning [coming]
i de seneste årin recent years
i det fjernein the distance
i det lange løbin the long run
i driftin operation
i driftin service
i eftermiddagthis afternoon
talem.
i en nøddeskal
in a nutshell
i forgårsthe day before yesterday
i forhold tilin relation to
i fortidenin the past
i forvejenin advance
i fredagslast Friday
i fremtidenin the future
i gåryesterday
i går natthe night before last
i gennemsniton average
i god troin good faith
i hastin a hurry
i hemmelighedsecretly
i henseende tilwith respect to
i hurtig rækkefølgein quick succession
i hvert faldanyway
i hvert faldat any rate
i hvert faldin any case
i hvert tilfældein any case
i januarin January
i kølvandet på ...in the wake of ...
ordsp.
I krig og kærlighed gælder alle kneb.
All is fair in love and war.
I lige måde.The same to you.
i løbet af ...in the course of ...
i lørdagslast Saturday
i mandagslast Monday
i mellemtidenin the meantime
i miles omkredsfor miles around
i modsætning tilas opposed to
i morgentomorrow
i morgesthis morning [in the past]
i mørketin the dark
i natlast night
i nattonight
i nattens mulm og mørke [talemåde]in the dead of night [idiom]
i nærhedennearby
i nærheden afnear
i ngns. favørin sb.'s favor [Am.]
i ngns. favørin sb.'s favour [Br.]
i nogen tidfor some time
i nogle tilfældein some cases
i nogle tilfældein some instances
i offentlighedens interessein the public interest
i oldtidenin ancient times
i onsdagslast Wednesday
i ordenall right
i overmorgenthe day after tomorrow
i øjeblikketcurrently
i øvrigtby the way <BTW>
i radioenon the radio
i rampelyset [talemåde]in the limelight [idiom]
i relation tilin relation to
i sandhedtruly
i sin helhedin its entirety
i smugby stealth
i sneglefart [talemåde]at a snail's pace [idiom]
i søgen efter ...in search of ...
i søndagslast Sunday
i stedetinstead
i strid med ...in conflict with ...
i stykker [adv.]broken
i synlig gradvisibly
i takt til musikkenin time to the music
i teenageårenein one's teens
i tidein time
i timevisfor hours
i tirsdagslast Tuesday
i torsdagslast Thursday
i udlandetabroad [in a foreign country]
iagttagelsesevner {pl}powers of observation
mytol.
Iapetos {fk}
Iapetus
mytol.
Iapetos {fk}
Japetus [Iapetus]
iblandtamong
idé {fk}idea
ide {fk}idea
ideal {n}ideal
Page 1 of 5 for the letter I in the Danish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023