Page 1 of 6 for the letter U in the Danish-English dictionary
U-formet
U-shaped
uacceptabel
unacceptable
uadskillelig
inseparable
uafbrudt
continuous
uafhængig
independent
uafhængig af
regardless of
uafhængighed {fk}
independence
uafhængighedskrig {fk}
war of independence
uagtet
regardless of
uagtsom
negligent
uagtsomhed {fk}
negligence
ualmindelig
unusual
uanselig
modest [insignificant]
uanset
irrespective of
regardless of
uautoriseret
unauthorised [Br.]
unauthorized
uægte
fake
false
uægteskabelig [barn]
illegitimate [child]
uændret
unchanged
ubåd {fk}
sub [coll.] [submarine]mil.naut.
submarinemil.naut.
ubarmhjertig
callous [fig.]
ubeboelig
uninhabitable
ubeboet [fx hus]
unoccupied
ubeboet [fx øer]
uninhabited
ubefolket
unpopulated
ubegrænset
unlimited
ubegrundet
unfounded
ubehagelig
nasty
unpleasant
ubehandlet
untreated
ubekymret
carefree
ubelastet
unladen
ubemandet
unmanned
ubenyttet
unused
uberegnelig
erratic
uberettiget
unjustified [not demonstrably correct or judicious]
ubeskadiget
undamaged
ubeskyttet
unprotected
ubeslægtet
unrelated
ubeslutsomhed {fk}
indecision
ubestemt pronomen {n}
indefinite pronounling.
ubetalt
unpaid [debt]
ubetydelig
insignificant
ubetydeligt
slightly
ubønhørlig
inexorable
ubrugelig
useless
ubrugt
unused
ubrydelig
unbreakable
ucensureret
uncensored
uciviliseret
uncivilised [Br.]
uncivilized
ud
out
ud / ude af syne
out of sight
ud af
out [non-standard: out of]
out of
ud af hånden
out of hand
ud for [ofte udfor] [fx: ud for kysten]
off [e.g. off the coast]
udad
outwards
udåd {fk}
misdeed
udadvendt
outgoing [friendly, socially confident]
at udånde
to exhale
at udarbejde
to work out
at udbedre
to rectify
udbrændt
burnt out [esp. Br.]
burnt-out [esp. Br.]
at udbrede
to spread
udbredelse {fk}
spread
udbrud {n}
outbreak
udbrud {n} [fx vulkan]
eruption
at udbryde
to break out
udbud og efterspørgsel
supply and demandøkon.
at uddanne [især om boglig uddannelse]
to educate
uddannelse {fk}
apprenticeship
education
uddannelsesmæssig
educational
at uddø
to die out
uddød
extinct
uddrag {n}
excerpt
extract [excerpt]
passage [of text, music etc.]
ude
out
ude af drift
out of order
Ude af syne, ude af sind.
Out of sight, out of mind.ordsp.
udefra
from outside
udekamp {fk}
away matchsport
at udelade
to leave out
to omit
udeladelse {fk}
omission
udeladt
omitted
at udelukke
to exclude
udelukkende
exclusively
udemokratisk
antidemocratic
undemocratic
uden
without <w/o>
uden (for)
except
uden brus [eftersat]
still [drink]
uden for
outside
U-formetU-shaped
uacceptabelunacceptable
uadskilleliginseparable
uafbrudtcontinuous
uafhængigindependent
uafhængig afregardless of
uafhængighed {fk}independence
uafhængighedskrig {fk}war of independence
uagtetregardless of
uagtsomnegligent
uagtsomhed {fk}negligence
ualmindeligunusual
uanseligmodest [insignificant]
uansetirrespective of
uansetregardless of
uautoriseretunauthorised [Br.]
uautoriseretunauthorized
uægtefake
uægtefalse
uægteskabelig [barn]illegitimate [child]
uændretunchanged
mil.naut.
ubåd {fk}
sub [coll.] [submarine]
mil.naut.
ubåd {fk}
submarine
ubarmhjertigcallous [fig.]
ubeboeliguninhabitable
ubeboet [fx hus]unoccupied
ubeboet [fx øer]uninhabited
ubefolketunpopulated
ubegrænsetunlimited
ubegrundetunfounded
ubehagelignasty
ubehageligunpleasant
ubehandletuntreated
ubekymretcarefree
ubelastetunladen
ubemandetunmanned
ubenyttetunused
uberegneligerratic
uberettigetunjustified [not demonstrably correct or judicious]
ubeskadigetundamaged
ubeskyttetunprotected
ubeslægtetunrelated
ubeslutsomhed {fk}indecision
ling.
ubestemt pronomen {n}
indefinite pronoun
ubetaltunpaid [debt]
ubetydeliginsignificant
ubetydeligtslightly
ubønhørliginexorable
ubrugeliguseless
ubrugtunused
ubrydeligunbreakable
ucensureretuncensored
uciviliseretuncivilised [Br.]
uciviliseretuncivilized
udout
ud / ude af syneout of sight
ud afout [non-standard: out of]
ud afout of
ud af håndenout of hand
ud for [ofte udfor] [fx: ud for kysten]off [e.g. off the coast]
udadoutwards
udåd {fk}misdeed
udadvendtoutgoing [friendly, socially confident]
at udåndeto exhale
at udarbejdeto work out
at udbedreto rectify
udbrændtburnt out [esp. Br.]
udbrændtburnt-out [esp. Br.]
at udbredeto spread
udbredelse {fk}spread
udbrud {n}outbreak
udbrud {n} [fx vulkan]eruption
at udbrydeto break out
økon.
udbud og efterspørgsel
supply and demand
at uddanne [især om boglig uddannelse]to educate
uddannelse {fk}apprenticeship
uddannelse {fk}education
uddannelsesmæssigeducational
at uddøto die out
uddødextinct
uddrag {n}excerpt
uddrag {n}extract [excerpt]
uddrag {n}passage [of text, music etc.]
udeout
ude af driftout of order
ordsp.
Ude af syne, ude af sind.
Out of sight, out of mind.
udefrafrom outside
sport
udekamp {fk}
away match
at udeladeto leave out
at udeladeto omit
udeladelse {fk}omission
udeladtomitted
at udelukketo exclude
udelukkendeexclusively
udemokratiskantidemocratic
udemokratiskundemocratic
udenwithout <w/o>
uden (for)except
uden brus [eftersat]still [drink]
uden foroutside
Page 1 of 6 for the letter U in the Danish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024