Page 1 of 6 for the letter U in the Danish-English dictionary
U-formet
U-shaped
uacceptabel
unacceptable
uadskillelig
inseparable
uafbrudt
continuous
uafhængig
independent
uafhængig af
regardless of
uafhængighed {fk}
independence
uafhængighedskrig {fk}
war of independence
uagtet
regardless of
uagtsom
negligent
uagtsomhed {fk}
negligence
ualmindelig
unusual
uanselig
modest [insignificant]
uanset
irrespective of
regardless of
uautoriseret
unauthorised [Br.]
unauthorized
uægte
fake
false
uægteskabelig [barn]
illegitimate [child]
uændret
unchanged
ubåd {fk}
sub [coll.] [submarine]mil.naut.
submarinemil.naut.
ubarmhjertig
callous [fig.]
ubeboelig
uninhabitable
ubeboet [fx hus]
unoccupied
ubeboet [fx øer]
uninhabited
ubefolket
unpopulated
ubegrænset
unlimited
ubegrundet
unfounded
ubehagelig
nasty
unpleasant
ubehandlet
untreated
ubekymret
carefree
ubelastet
unladen
ubemandet
unmanned
ubenyttet
unused
uberegnelig
erratic
uberettiget
unjustified [not demonstrably correct or judicious]
ubeskadiget
undamaged
ubeskyttet
unprotected
ubeslægtet
unrelated
ubeslutsomhed {fk}
indecision
ubetalt
unpaid [debt]
ubetydelig
insignificant
ubetydeligt
slightly
ubønhørlig
inexorable
ubrugelig
useless
ubrugt
unused
ubrydelig
unbreakable
ucensureret
uncensored
uciviliseret
uncivilised [Br.]
uncivilized
ud
out
ud / ude af syne
out of sight
ud af
out [non-standard: out of]
out of
ud af hånden
out of hand
ud for [ofte udfor] [fx: ud for kysten]
off [e.g. off the coast]
udad
outwards
udåd {fk}
misdeed
udadvendt
outgoing [friendly, socially confident]
at udånde
to exhale
at udarbejde
to work out
at udbedre
to rectify
udbrændt
burnt out [esp. Br.]
burnt-out [esp. Br.]
at udbrede
to spread
udbredelse {fk}
spread
udbrud {n}
outbreak
udbrud {n} [fx vulkan]
eruption
at udbryde
to break out
udbud og efterspørgsel
supply and demandøkon.
at uddanne [især om boglig uddannelse]
to educate
uddannelse {fk}
apprenticeship
education
uddannelsesmæssig
educational
at uddø
to die out
uddød
extinct
uddrag {n}
excerpt
extract [excerpt]
passage [of text, music etc.]
ude
out
ude af drift
out of order
Ude af syne, ude af sind.
Out of sight, out of mind.ordsp.
udefra
from outside
at udelade
to leave out
to omit
udeladelse {fk}
omission
udeladt
omitted
at udelukke
to exclude
udelukkende
exclusively
udemokratisk
antidemocratic
undemocratic
uden
without <w/o>
uden (for)
except
uden brus [eftersat]
still [drink]
uden for
outside
uden for rækkevidde
out of range
uden hensyn til
regardless of
U-formetU-shaped
uacceptabelunacceptable
uadskilleliginseparable
uafbrudtcontinuous
uafhængigindependent
uafhængig afregardless of
uafhængighed {fk}independence
uafhængighedskrig {fk}war of independence
uagtetregardless of
uagtsomnegligent
uagtsomhed {fk}negligence
ualmindeligunusual
uanseligmodest [insignificant]
uansetirrespective of
uansetregardless of
uautoriseretunauthorised [Br.]
uautoriseretunauthorized
uægtefake
uægtefalse
uægteskabelig [barn]illegitimate [child]
uændretunchanged
mil.naut.
ubåd {fk}
sub [coll.] [submarine]
mil.naut.
ubåd {fk}
submarine
ubarmhjertigcallous [fig.]
ubeboeliguninhabitable
ubeboet [fx hus]unoccupied
ubeboet [fx øer]uninhabited
ubefolketunpopulated
ubegrænsetunlimited
ubegrundetunfounded
ubehagelignasty
ubehageligunpleasant
ubehandletuntreated
ubekymretcarefree
ubelastetunladen
ubemandetunmanned
ubenyttetunused
uberegneligerratic
uberettigetunjustified [not demonstrably correct or judicious]
ubeskadigetundamaged
ubeskyttetunprotected
ubeslægtetunrelated
ubeslutsomhed {fk}indecision
ubetaltunpaid [debt]
ubetydeliginsignificant
ubetydeligtslightly
ubønhørliginexorable
ubrugeliguseless
ubrugtunused
ubrydeligunbreakable
ucensureretuncensored
uciviliseretuncivilised [Br.]
uciviliseretuncivilized
udout
ud / ude af syneout of sight
ud afout [non-standard: out of]
ud afout of
ud af håndenout of hand
ud for [ofte udfor] [fx: ud for kysten]off [e.g. off the coast]
udadoutwards
udåd {fk}misdeed
udadvendtoutgoing [friendly, socially confident]
at udåndeto exhale
at udarbejdeto work out
at udbedreto rectify
udbrændtburnt out [esp. Br.]
udbrændtburnt-out [esp. Br.]
at udbredeto spread
udbredelse {fk}spread
udbrud {n}outbreak
udbrud {n} [fx vulkan]eruption
at udbrydeto break out
økon.
udbud og efterspørgsel
supply and demand
at uddanne [især om boglig uddannelse]to educate
uddannelse {fk}apprenticeship
uddannelse {fk}education
uddannelsesmæssigeducational
at uddøto die out
uddødextinct
uddrag {n}excerpt
uddrag {n}extract [excerpt]
uddrag {n}passage [of text, music etc.]
udeout
ude af driftout of order
ordsp.
Ude af syne, ude af sind.
Out of sight, out of mind.
udefrafrom outside
at udeladeto leave out
at udeladeto omit
udeladelse {fk}omission
udeladtomitted
at udelukketo exclude
udelukkendeexclusively
udemokratiskantidemocratic
udemokratiskundemocratic
udenwithout <w/o>
uden (for)except
uden brus [eftersat]still [drink]
uden foroutside
uden for rækkeviddeout of range
uden hensyn tilregardless of
Page 1 of 6 for the letter U in the Danish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022