Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'wet' von Niederländisch nach Deutsch
NOUN   de wet | de wetten
wet {de}Gesetz {n}
55
buiten de wet om {adv}außerhalb des Gesetzes
recht
verbintenis {de} uit de wet
gesetzliches Schuldverhältnis {n}
recht
in de naam der wet {adv}
im Namen des Gesetzes
voor de wet getrouwd zijn {verb}standesamtlich getraut sein
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • Belangrijke wetgeving binnen het effectenrecht is de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer.
 • De wet GBA is inmiddels vervangen door de Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (kort: wet BRP).
 • De Stikstofwet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) is een Nederlandse wet die drie resultaatsverplichtingen ten aanzien van de vermindering van de stikstofuitstoot regelt.
 • De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (afgekort Twm) is een Nederlandse wet.
 • De Participatiewet (Pw) is een Nederlandse wet die is ingegaan op 1 januari 2015.
 • De Wet ambulancevervoer (WAV) was een Nederlandse wet die in 1971 is vastgesteld. De wet is per 1 januari 2013 vervangen door de Tijdelijke Wet Ambulancezorg.
 • De "Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)" is aangenomen na wijziging van het wetsvoorstel naar aanleiding van de Begrotingsafspraken 2014.
 • Enkele andere wetten in Nederland die daarbij van belang zijn: de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, Wet verbetering Poortwachter, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeid en zorg, Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
 • Per 1 januari 2020 wordt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen door twee nieuwe wetten, de "Wet verplichte ggz (Wggz)" en de "Wet zorg en dwang (Wzd)".
 • Wien heeft deze wet uit proeven afgeleid en nadien theoretisch bewezen.
 • Andere wetten op dit terrein zijn: de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) Wet verplichte ggz (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de medische keuringen en de Geneesmiddelenwet.
 • Er is de "Wet van 16 januari 2017 tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie".
 • De band Wet Wet Wet heeft haar naam ontleend aan een nummer van de band, getiteld "Getting, having and holding", waarin de woorden "My face was wet wet with tears" voorkwamen.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!