Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'wartości' von Polnisch nach Deutsch
rach.
wartości {f.pl} niematerialne
immaterielle Vermögensgegenstände {pl}
poczucie {n} własnej wartościSelbstwertgefühl {n}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • Ważnym wkładem McCullocha w teorię ekonomii było sformułowanie kategorii wartości realnej i wartości wymiennej.
 • Rozważanie jedynie wartości wymiennej jest podstawową różnicą między teorią wartości Smitha a teorią wartości Marksa, który przejął jego laborystyczną teorię wartości, ale używał jej do określania wartości użytkowej, odrzucając z kolei rozważanie wartości wymiennej.
 • Szeregi wartości używane są także do oznaczania wartości nominalnych niektórych innych elementów elektronicznych, np.
 • Dyskonto – metoda obliczania wartości obecnej kapitału na podstawie jego oczekiwanej wartości przyszłej.
 • Bardziej ogólną kategorią licytacji strategicznej jest model wartości powiązanych, w którym całkowita użyteczność oferenta zależy zarówno od ich indywidualnego sygnału prywatnego, jak i od nieznanej wspólnej wartości.
 • Zastosowanie tych metod pozwala na ustalenie jednego miejsca przypisania wartości parametrów do pól.
 • Każdy pomiar niszczy superpozycję, pozwalając nam odczytać tylko jedną z wartości.
 • W ramach zaproponowanych typów wartości można wyróżniać różne rodzaje wartości rynkowej lub rodzaje wartości odtworzeniowej.
 • Rozważając zadanie utrzymania wartości określonego parametru na zadanym poziomie, zachodzi ono wtedy, gdy jakiekolwiek zaburzenia powodujące odchylenie wartości parametru od wartości referencyjnej, w którąkolwiek stronę, indukują działania prowadzące do zmiany wartości tego parametru w stronę przeciwną (stąd nazwa „ujemne”), a więc do niwelacji (kompensacji) efektu tego odchylenia.
 • Właściwości zdefiniowane przez referencję określają wartości właściwości w sposób deklaratywny.
 • Jest wiele mocnych metod algebry liniowej, które pozwalają rozwiązać wartości (x,y,z), takich jak Rozkład według wartości osobliwych czy Metoda Gaussa.
 • Przeciętne wartości zimowe wahają się do 1° do 2-3 °C z niewielką amplitudą dobową.
 • Wartości autoteliczne – wartość sama w sobie, naczelna, centralna, zajmująca najważniejsze miejsce w hierarchii wartości.
 • Przeciwieństwem L-wartości są R-wartości (ang. R-value), którymi określane są wartości istniejące tylko przez jedno wyrażenie.
 • Triola – figura rytmiczna złożona z trzech wartości; występuje w podziale dwudzielnej wartości rytmicznej, dzieląc ją na trzy równe części.
 • Wskaźnik TAI przyjmuje wartości z zakresu [...] Licznik wyrażenia jest sumą odchyleń bezwzględnych wartości zaklasyfikowanych do klas, a mianownik sumą odchyleń bezwzględnych całego klasyfikowanego zbioru.
 • Np. w języku C instrukcja: [...] spowoduje zwiększenie wartości zmiennej [...] o jeden, a więc przypisanie do l-wartości [...] nowej wartości równej [...].
 • i kilku wybranych wartości [...] Jednostką osi odciętych jest znormalizowana częstotliwość (a zatem wartości [...] odpowiada częstotliwość próbkowania sygnału dyskretnego, a wartości [...] – częstotliwość Nyquista).
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!