Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'desatinné' von Slowakisch nach Deutsch
mat.
desatinné číslo {n}
Dezimalzahl {f}
mat.
desatinné miesto {n}
Dezimalstelle {f}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'desatinné' von Slowakisch nach Deutsch

Werbung
desatinné číslo {n}
Dezimalzahl {f}mat.
desatinné miesto {n}
Dezimalstelle {f}mat.
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Je to desatinné číslo, obvykle vyjadrované percentuálne od 0 do 100 percent, pričom presná definícia sa líši podľa odboru.
 • Je to desatinné číslo, obvykle vyjadrované percentuálne od 0 do 100 percent.
 • Na približné účely sa často používa zaokrúhlená hodnota na dve desatinné miesta 3,14, čomu zodpovedá aj zlomok 22/7 (3,1428).
 • Periodické čísla musia byť desatinné čísla, nikdy nie celé čísla!
 • Pre prenos čísla medzi sústavami možno použiť substitučnú metódu pri použití aritmetiky cieľovej sústavy alebo pre celé čísla metódu delenia základom a pre desatinné čísla metódu násobenia základom.
 • Jeho najdôležitejším príspevkom matematike bolo dielo "Trigonometria: sive de solution triangulorum tractatus brevis et perspicuus" z roku 1595, prvý písomný doklad, v ktorom sa nachádzalo slovo „trigonometria“ (meranie trojuholníka) a tiež desatinné znamienka použité v desatinných zlomkoch.
 • Na Slovensku sa DDC priamo nepoužíva, používa sa jeho odvodená forma MDT (Medzinárodné desatinné triedenie), ktoré prešlo konkordanciou DDC na prispôsobenie európskym štandardom.
 • Napierove kosti je možné využiť aj na násobenie viacciferných čísel alebo aj desatinných čísel. V tomto prípade je nutné poznačiť si medzivýpočty a určiť desatinné miesta.
 • Zvládal sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie (delenie bolo možné robiť buď celočíselné alebo aj na desatinné čísla).
 • Ide o päťcifernú dekadickú číselnú hodnotu zaokrúhlenú na jedno desatinné miesto.
 • „45 %“ ("45 percent") je v skutočnosti iba skratka pre zlomok 45/100, tzn. desatinné číslo 0,45.
 • Zostava zaokrúhľovala premenné na 3 desatinné miesta, zatiaľ čo počítač pracoval s 5 desatinnými miestami.
 • Poslanecké mandáty sú od roku 2000 rozdeľované na základe d'Hondtovho deliteľa v rámci volebného obvodu (počet hlasov, ktoré každá kandidujúca strana získa v danom volebnom obvode je delený radou prirodzených čísiel od 1 až po n, kde n značí počet kandidátov na volebnom lístku danej strany, zaokrúhľuje sa na dve desatinné čísla smerom hore).
 • Môžu mať relatívne hodnoty s presnosťou na tri desatinné miesta ako kladné alebo záporné hodnoty od nuly (+ 0,000).
 • (zadaný ako desatinné číslo) alebo odovzdať viacero hodnôt, v tomto prípade teda bude fungovať aj vyššie uvedené [...] (hodiny a minúty je potrebné oddeliť medzerou).
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!