Page 1 of 5 for the letter U in the Dutch-English dictionary
u
you [singular and plural subject and direct object] [formal]
u kunt ...
you can ...
U-vormig
U-shaped
überhaupt
anyway
at all
generally
ufoloog {de}
ufologist
Uganda {het}
Ugandageogr.
ui {de}
onionbot.T
uien {mv}
onions
uiensaus {de}
onion gravygastr.
onion saucegastr.
uiensnijder {de}
onion choppergastr.werkt.
uiensoep {de}
onion soupgastr.
uil {de} [orde Strigiformes]
owlvogelk.T
uit
of
out of
uit den boze zijn
to be out of the question
uit elkaar halen
to separate
uit eten
to eat out
uit het Nederlands vertalen
to translate from Dutch
uit het spoor raken
to derail
uit hoofde van
on account of
uitbarsten
to burst out
to erupt
uitbarsting {de}
eruption
outburst
uitbarstingen {mv}
outbursts
uitbetalen
to pay out
uitblazen
to blow out [candle, match etc.]
uitbraak {de}
outbreak
uitbraken {mv}
outbreaks
uitbrander {de}
dressing-down
uitbreiden
to expand
uitbreiding {de}
propagation
uitbroeden
to hatch
uitdagen
to challenge
uitdagend
defiant
uitdaging {de}
challenge
uitdelen
to distribute
uitdoen [kleren]
to take off [clothes]
uitdoven
to put out [light, fire]
uitdraaien
to put out
to switch off
to turn off
to turn out
uitdrogen
to dehydrate
to dry out [become dry]
uitdrukkelijk
explicitly
uitdrukken
to express
uitdrukking {de}
expression
phrase
uitdrukkingen {mv}
expressions
uiteen
apart
uiteen (doen) spatten
to dash
uiteen gedreven
dispersed
uiteen nemen
to dismantle
uiteendrijven
to disperse
uiteenlopend
various
uiteenvallen
to disintegrate
uiteenzetten
to expound
uiteenzetting {de}
explanation
uiteenzettingen {mv}
explanations
uiteinde {het} [uiterste einde]
extremity
uiteindelijk
after all
at last
eventual
eventually
final
finally
ultimate
ultimately
uiten
to express
to utter
uiteraard
of course
uiterlijk
exterior
external
externally
no later than
outward
uiterlijk {het}
appearance
look
outside
uiterst
extreme
extremely
utmost
uiterste leverdatum {de}
deadline
uitgaansverbod {het}
curfew
uitgang {de}
exit
uitgangen {mv}
exits
uitgangsproduct {het}
starting productapoth.ind.voed.
uitgave {de}
outlay
uitgaven {mv}
expenses
uitgebrand
burnt out [esp. Br.]
burnt-out [esp. Br.]
uitgebreid
comprehensive
comprehensively
extensive
extensively
widespread
uyou [singular and plural subject and direct object] [formal]
u kunt ...you can ...
U-vormigU-shaped
überhauptanyway
überhauptat all
überhauptgenerally
ufoloog {de}ufologist
geogr.
Uganda {het}
Uganda
bot.T
ui {de}
onion
uien {mv}onions
gastr.
uiensaus {de}
onion gravy
gastr.
uiensaus {de}
onion sauce
gastr.werkt.
uiensnijder {de}
onion chopper
gastr.
uiensoep {de}
onion soup
vogelk.T
uil {de} [orde Strigiformes]
owl
uitof
uitout of
uit den boze zijnto be out of the question
uit elkaar halento separate
uit etento eat out
uit het Nederlands vertalento translate from Dutch
uit het spoor rakento derail
uit hoofde vanon account of
uitbarstento burst out
uitbarstento erupt
uitbarsting {de}eruption
uitbarsting {de}outburst
uitbarstingen {mv}outbursts
uitbetalento pay out
uitblazento blow out [candle, match etc.]
uitbraak {de}outbreak
uitbraken {mv}outbreaks
uitbrander {de}dressing-down
uitbreidento expand
uitbreiding {de}propagation
uitbroedento hatch
uitdagento challenge
uitdagenddefiant
uitdaging {de}challenge
uitdelento distribute
uitdoen [kleren]to take off [clothes]
uitdovento put out [light, fire]
uitdraaiento put out
uitdraaiento switch off
uitdraaiento turn off
uitdraaiento turn out
uitdrogento dehydrate
uitdrogento dry out [become dry]
uitdrukkelijkexplicitly
uitdrukkento express
uitdrukking {de}expression
uitdrukking {de}phrase
uitdrukkingen {mv}expressions
uiteenapart
uiteen (doen) spattento dash
uiteen gedrevendispersed
uiteen nemento dismantle
uiteendrijvento disperse
uiteenlopendvarious
uiteenvallento disintegrate
uiteenzettento expound
uiteenzetting {de}explanation
uiteenzettingen {mv}explanations
uiteinde {het} [uiterste einde]extremity
uiteindelijkafter all
uiteindelijkat last
uiteindelijkeventual
uiteindelijkeventually
uiteindelijkfinal
uiteindelijkfinally
uiteindelijkultimate
uiteindelijkultimately
uitento express
uitento utter
uiteraardof course
uiterlijkexterior
uiterlijkexternal
uiterlijkexternally
uiterlijkno later than
uiterlijkoutward
uiterlijk {het}appearance
uiterlijk {het}look
uiterlijk {het}outside
uiterstextreme
uiterstextremely
uiterstutmost
uiterste leverdatum {de}deadline
uitgaansverbod {het}curfew
uitgang {de}exit
uitgangen {mv}exits
apoth.ind.voed.
uitgangsproduct {het}
starting product
uitgave {de}outlay
uitgaven {mv}expenses
uitgebrandburnt out [esp. Br.]
uitgebrandburnt-out [esp. Br.]
uitgebreidcomprehensive
uitgebreidcomprehensively
uitgebreidextensive
uitgebreidextensively
uitgebreidwidespread
Page 1 of 5 for the letter U in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023