Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für fir von Englisch nach Deutsch
NOUN   a fir | firs
SYNO fir | fir tree | true fir
fir {adj} [attr.]
Tannen-bot.for.

fir [genus Abies]
Tanne {f}bot.T

Werbung
far infrared <FIR>
fernes Infrarot {n} <FIR>phys.
fir (wood)
Tanne {f} [Holz]constr.furn.
fir branch
Tannenzweig {m}agr.for.hort.
fir casket [Am.]
Tannensarg {m}
fir coffin
Tannensarg {m}
fir cone
Tannenzapfen {m}bot.
fir cones
Tschurtschen {pl} [österr.]
fir forest
Tannenwald {m}for.
fir green [RAL 6009]
Tannengrün {n} [RAL 6009]EU
fir honey
Tannenhonig {m}gastr.
fir needle
Tannennadel {f}bot.
fir needles
Tannennadeln {pl}bot.
fir oil
Tannenöl {n}
fir species
Tannenart {f}bot.for.hort.
fir sprigs {pl}
Tannengrün {n}
fir stands
Tannenbestände {pl}ecol.for.
fir trunk
Tannenstamm {m}bot.for.
fir twigs {pl}
Tannenreisig {n}
fir wood
Tannenholz {n}
fir woods
Tannenhölzer {pl}
fir wreath
Tannenkranz {m}
fir-bough [poet.]
Tannenzweig {m}

Douglas fir wood [type of wood]
Douglasienholz {n}constr.furn.
fir cone oil
Tannenzapfenöl {n}
fir needle oil
Tannennadelöl {n}
fir tree connection
Tannenbaum-Verbindung {f}tech.
fir wood casket [Am.]
Tannenholzsarg {m}
fir wood coffin
Tannenholzsarg {m}
flight information region <FIR>
Fluginformationsgebiet {n}aviat.
little fir-tree
Tännlein {n} [literarisch]

finite impulse response <FIR> filter
Filter {m} mit endlicher Impulsantwort [fachspr. meist {n}]electr.
finite impulse response filter <FIR filter>
FIR-Filter {m} [fachspr. meist {n}]electr.

Dinaric calcareous block fir forest
Dinarischer Karst-Blockhalden-Tannenwald {m}bot.

The Fir Tree [Hans Christian Andersen]
Der Tannenbaumlit.F

(California / Californian) red fir [Abies magnifica, also A. magnifica magnifica]
Prächtige Tanne {f}bot.T

Gold-Tanne / Goldtanne {f}bot.T

Kalifornische Rot-Tanne / Rottanne {f}bot.T
(California) red fir [Abies magnifica]
Pracht-Tanne {f}bot.T
(European) silver fir [Abies alba]
Silbertanne {f}bot.T

Weiß-Tanne {f}bot.T

Edeltanne {f} [Weißtanne]bot.T

Weißtanne {f} [fachspr. auch: Weiß-Tanne]bot.T
(Fraser / Fraser's) balsam fir [Abies fraseri, syn.: A. americana, A. humilis, Pinus fraseri]
Fraser-Tanne {f}bot.T

Frasers Tanne {f}bot.T

Frasers Balsam-Tanne {f}bot.T
(western) balsam fir [Abies lasiocarpa, syn.: A. arizonica, Pinus lasiocarpa]
Felsen-Tanne / Felsentanne {f}bot.T

Westamerikanische Balsamtanne {f}bot.T

Felsengebirgs-Tanne / Felsengebirgstanne {f}bot.T
aggressive silver-fir adelges [Dreyfusia merkeri, syn.: Adelges merkeri]
Aggressive Weißtannenlaus {f}entom.T

Zweibrütige Tannentrieblaus {f}entom.T
Algerian (silver) fir [Abies numidica, syn.: A. pinsapo var. numidica, Picea numidica]
Nubische Tanne {f}bot.T
Algerian fir [Abies numidica]
Algier-Tanne {f}bot.T

Numidische Tanne {f}bot.T
Algerian silver fir [Abies numidica, syn.: A. pinsapo var. numidica, Picea numidica]
Numidische Tanne {f}bot.T

Algier-Tanne / Algiertanne {f}bot.T
alpine fir [Abies lasiocarpa, syn.: A. arizonica, Pinus lasiocarpa]
Westamerikanische Balsamtanne {f}bot.T
alpine fir [Abies lasiocarpa]
Felsengebirgstanne {f}bot.T

Felsengebirgs-Tanne {f}bot.T
amabilis fir [Abies amabilis]
Purpur-Tanne {f}bot.T
balm-of-Gilead / balm of Gilead (fir) [Abies balsamea, syn.: A. balsamifera]
Balsam-Tanne / Balsamtanne {f}bot.T
balsam fir [Abies balsamea]
Balsamtanne {f}bot.T

Balsam-Tanne {f}bot.T
balsam fir [Abies concolor, syn.: Picea concolor]
Grau-Tanne / Grautanne {f}bot.T

Silber-Tanne / Silbertanne {f}bot.T

Kolorado-Tanne / Koloradotanne {f}bot.T

Colorado-Tanne / Coloradotanne {f}bot.T
balsam of fir [Balsamum canadense]
Kanadabalsam {m}bot.pharm.T
bigcone Douglas-fir [Pseudotsuga macrocarpa]
Großzapfige Douglasie {f}bot.T
black balsam fir [Abies concolor, syn.: Picea concolor]
Grau-Tanne / Grautanne {f}bot.T
blue Douglas fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglasie {f}bot.T

Douglastanne / Douglas-Tanne {f}bot.T

Douglasfichte / Douglas-Fichte {f}bot.T

Douglaskiefer / Douglas-Kiefer {f}bot.T
Bornmuller's / Bornmüller's fir [Abies bornmuelleriana, syn.: A. equitrojani]
Türkische Tanne {f}bot.T

Bornmüllers Tanne {f}bot.T
bow-legged fir-aphid [Cinara curvipes]
Colorado-Tannenrindenlaus {f}entom.T

Mattschwarze Tannenrindenlaus {f}entom.T
bristlecone fir [Abies bracteata]
Grannen-Tanne {f}bot.T

Santa-Lucia-Tanne {f}bot.T
British Columbia fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglasie {f}bot.T

Douglastanne / Douglas-Tanne {f}bot.T

Douglasfichte / Douglas-Fichte {f}bot.T

Douglaskiefer / Douglas-Kiefer {f}bot.T
Bulgarian fir [Abies borisii-regis, syn.: A. alba subsp. borisii-regis, A. apollinis]
Bulgarien-Tanne {f}bot.T
Bulgarian fir [Abies borisii-regis]
Bulgarische Tanne {f}bot.T

König Boris-Tanne {f}bot.T
California white fir [Abies lowiana, syn.: A. concolor var. lowiana]
Lows Tanne {f}bot.T

Sierra-Tanne {f}bot.T
Canadian fir [Abies balsamea, syn.: A. balsamifera]
Balsam-Tanne / Balsamtanne {f}bot.T
Cascades fir [Abies amabilis]
Purpur-Tanne {f}bot.T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, A. nordmanniana subsp. equi-trojani, Pinus nordmanniana]
Troja-Tanne {f}bot.T

Türkische Tanne {f}bot.T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, Pinus nordmanniana]
Kaukasus-Tanne {f}T

Nordmanns Tanne {f}bot.T

Kaukasische Tanne {f}bot.T

Nordmann-Tanne / Nordmanntanne {f}bot.T
Chensien fir [Abies chensiensis]
Chensi-Tanne {f}bot.T
Cilicia / Cilician fir [Abies cilicica]
Gewöhnliche Cilicische Tanne {f}bot.T
bot.for.
fir {adj} [attr.]
Tannen-
182
Substantive
bot.T
fir [genus Abies]
Tanne {f}
705
2 Wörter: Substantive
phys.
far infrared <FIR>
fernes Infrarot {n} <FIR>
constr.furn.
fir (wood)
Tanne {f} [Holz]
agr.for.hort.
fir branch
Tannenzweig {m}
fir casket [Am.]Tannensarg {m}
fir coffinTannensarg {m}
bot.
fir cone
Tannenzapfen {m}
fir conesTschurtschen {pl} [österr.]
for.
fir forest
Tannenwald {m}
EU
fir green [RAL 6009]
Tannengrün {n} [RAL 6009]
gastr.
fir honey
Tannenhonig {m}
bot.
fir needle
Tannennadel {f}
bot.
fir needles
Tannennadeln {pl}
fir oilTannenöl {n}
bot.for.hort.
fir species
Tannenart {f}
fir sprigs {pl}Tannengrün {n}
ecol.for.
fir stands
Tannenbestände {pl}
bot.for.
fir trunk
Tannenstamm {m}
fir twigs {pl}Tannenreisig {n}
fir woodTannenholz {n}
fir woodsTannenhölzer {pl}
fir wreathTannenkranz {m}
fir-bough [poet.]Tannenzweig {m}
3 Wörter: Substantive
constr.furn.
Douglas fir wood [type of wood]
Douglasienholz {n}
fir cone oilTannenzapfenöl {n}
fir needle oilTannennadelöl {n}
tech.
fir tree connection
Tannenbaum-Verbindung {f}
fir wood casket [Am.]Tannenholzsarg {m}
fir wood coffinTannenholzsarg {m}
aviat.
flight information region <FIR>
Fluginformationsgebiet {n}
little fir-treeTännlein {n} [literarisch]
4 Wörter: Substantive
electr.
finite impulse response <FIR> filter
Filter {m} mit endlicher Impulsantwort [fachspr. meist {n}]
electr.
finite impulse response filter <FIR filter>
FIR-Filter {m} [fachspr. meist {n}]
5+ Wörter: Substantive
bot.
Dinaric calcareous block fir forest
Dinarischer Karst-Blockhalden-Tannenwald {m}
Fiktion (Literatur und Film)
lit.F
The Fir Tree [Hans Christian Andersen]
Der Tannenbaum
Taxa/Spezies (Tiere, Pflanzen, Pilze)
bot.T
(California / Californian) red fir [Abies magnifica, also A. magnifica magnifica]
Prächtige Tanne {f}
bot.T
(California / Californian) red fir [Abies magnifica, also A. magnifica magnifica]
Gold-Tanne / Goldtanne {f}
bot.T
(California / Californian) red fir [Abies magnifica, also A. magnifica magnifica]
Kalifornische Rot-Tanne / Rottanne {f}
bot.T
(California) red fir [Abies magnifica]
Pracht-Tanne {f}
bot.T
(European) silver fir [Abies alba]
Silbertanne {f}
bot.T
(European) silver fir [Abies alba]
Weiß-Tanne {f}
bot.T
(European) silver fir [Abies alba]
Edeltanne {f} [Weißtanne]
bot.T
(European) silver fir [Abies alba]
Weißtanne {f} [fachspr. auch: Weiß-Tanne]
bot.T
(Fraser / Fraser's) balsam fir [Abies fraseri, syn.: A. americana, A. humilis, Pinus fraseri]
Fraser-Tanne {f}
bot.T
(Fraser / Fraser's) balsam fir [Abies fraseri, syn.: A. americana, A. humilis, Pinus fraseri]
Frasers Tanne {f}
bot.T
(Fraser / Fraser's) balsam fir [Abies fraseri, syn.: A. americana, A. humilis, Pinus fraseri]
Frasers Balsam-Tanne {f}
bot.T
(western) balsam fir [Abies lasiocarpa, syn.: A. arizonica, Pinus lasiocarpa]
Felsen-Tanne / Felsentanne {f}
bot.T
(western) balsam fir [Abies lasiocarpa, syn.: A. arizonica, Pinus lasiocarpa]
Westamerikanische Balsamtanne {f}
bot.T
(western) balsam fir [Abies lasiocarpa, syn.: A. arizonica, Pinus lasiocarpa]
Felsengebirgs-Tanne / Felsengebirgstanne {f}
entom.T
aggressive silver-fir adelges [Dreyfusia merkeri, syn.: Adelges merkeri]
Aggressive Weißtannenlaus {f}
entom.T
aggressive silver-fir adelges [Dreyfusia merkeri, syn.: Adelges merkeri]
Zweibrütige Tannentrieblaus {f}
bot.T
Algerian (silver) fir [Abies numidica, syn.: A. pinsapo var. numidica, Picea numidica]
Nubische Tanne {f}
bot.T
Algerian fir [Abies numidica]
Algier-Tanne {f}
bot.T
Algerian fir [Abies numidica]
Numidische Tanne {f}
bot.T
Algerian silver fir [Abies numidica, syn.: A. pinsapo var. numidica, Picea numidica]
Numidische Tanne {f}
bot.T
Algerian silver fir [Abies numidica, syn.: A. pinsapo var. numidica, Picea numidica]
Algier-Tanne / Algiertanne {f}
bot.T
alpine fir [Abies lasiocarpa, syn.: A. arizonica, Pinus lasiocarpa]
Westamerikanische Balsamtanne {f}
bot.T
alpine fir [Abies lasiocarpa]
Felsengebirgstanne {f}
bot.T
alpine fir [Abies lasiocarpa]
Felsengebirgs-Tanne {f}
bot.T
amabilis fir [Abies amabilis]
Purpur-Tanne {f}
bot.T
balm-of-Gilead / balm of Gilead (fir) [Abies balsamea, syn.: A. balsamifera]
Balsam-Tanne / Balsamtanne {f}
bot.T
balsam fir [Abies balsamea]
Balsamtanne {f}
bot.T
balsam fir [Abies balsamea]
Balsam-Tanne {f}
bot.T
balsam fir [Abies concolor, syn.: Picea concolor]
Grau-Tanne / Grautanne {f}
bot.T
balsam fir [Abies concolor, syn.: Picea concolor]
Silber-Tanne / Silbertanne {f}
bot.T
balsam fir [Abies concolor, syn.: Picea concolor]
Kolorado-Tanne / Koloradotanne {f}
bot.T
balsam fir [Abies concolor, syn.: Picea concolor]
Colorado-Tanne / Coloradotanne {f}
bot.pharm.T
balsam of fir [Balsamum canadense]
Kanadabalsam {m}
bot.T
bigcone Douglas-fir [Pseudotsuga macrocarpa]
Großzapfige Douglasie {f}
bot.T
black balsam fir [Abies concolor, syn.: Picea concolor]
Grau-Tanne / Grautanne {f}
bot.T
blue Douglas fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglasie {f}
bot.T
blue Douglas fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglastanne / Douglas-Tanne {f}
bot.T
blue Douglas fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglasfichte / Douglas-Fichte {f}
bot.T
blue Douglas fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglaskiefer / Douglas-Kiefer {f}
bot.T
Bornmuller's / Bornmüller's fir [Abies bornmuelleriana, syn.: A. equitrojani]
Türkische Tanne {f}
bot.T
Bornmuller's / Bornmüller's fir [Abies bornmuelleriana, syn.: A. equitrojani]
Bornmüllers Tanne {f}
entom.T
bow-legged fir-aphid [Cinara curvipes]
Colorado-Tannenrindenlaus {f}
entom.T
bow-legged fir-aphid [Cinara curvipes]
Mattschwarze Tannenrindenlaus {f}
bot.T
bristlecone fir [Abies bracteata]
Grannen-Tanne {f}
bot.T
bristlecone fir [Abies bracteata]
Santa-Lucia-Tanne {f}
bot.T
British Columbia fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglasie {f}
bot.T
British Columbia fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglastanne / Douglas-Tanne {f}
bot.T
British Columbia fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglasfichte / Douglas-Fichte {f}
bot.T
British Columbia fir [Pseudotsuga menziesii, syn.: P. taxifolia, Abies menziesii]
Douglaskiefer / Douglas-Kiefer {f}
bot.T
Bulgarian fir [Abies borisii-regis, syn.: A. alba subsp. borisii-regis, A. apollinis]
Bulgarien-Tanne {f}
bot.T
Bulgarian fir [Abies borisii-regis]
Bulgarische Tanne {f}
bot.T
Bulgarian fir [Abies borisii-regis]
König Boris-Tanne {f}
bot.T
California white fir [Abies lowiana, syn.: A. concolor var. lowiana]
Lows Tanne {f}
bot.T
California white fir [Abies lowiana, syn.: A. concolor var. lowiana]
Sierra-Tanne {f}
bot.T
Canadian fir [Abies balsamea, syn.: A. balsamifera]
Balsam-Tanne / Balsamtanne {f}
bot.T
Cascades fir [Abies amabilis]
Purpur-Tanne {f}
bot.T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, A. nordmanniana subsp. equi-trojani, Pinus nordmanniana]
Troja-Tanne {f}
bot.T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, A. nordmanniana subsp. equi-trojani, Pinus nordmanniana]
Türkische Tanne {f}
T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, Pinus nordmanniana]
Kaukasus-Tanne {f}
bot.T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, Pinus nordmanniana]
Nordmanns Tanne {f}
bot.T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, Pinus nordmanniana]
Kaukasische Tanne {f}
bot.T
Caucasian fir [Abies nordmanniana, syn.: A. bornmuelleriana, A. equi-trojana, Pinus nordmanniana]
Nordmann-Tanne / Nordmanntanne {f}
bot.T
Chensien fir [Abies chensiensis]
Chensi-Tanne {f}
bot.T
Cilicia / Cilician fir [Abies cilicica]
Gewöhnliche Cilicische Tanne {f}
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Werbung
© dict.cc 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!