Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for from English to Bulgarian
something {pron} <sth.>
нещо <нщ.>

black {adj}
черен
Advertisement
blue {adj}
син
brown {adj}
кафяв
gray {adj} [Am.]
сив
green {adj}
зелен
orange {adj}
оранжев
pink {adj}
розов
red {adj}
червен
white {adj}
бял
yellow {adj}
жълт
... aside
освен...
[they] grew
растяха

порастваха

порастнаха
[we/they/you] were
[ние/те/вие] бяхме, бяха, бяхте
a
[неопределителен член]
a.m. [lat. ante meridiem]
преди обяд
abnormal {adj}
анормален
about {prep}
за [относно]

около [приблизително]
about {adv}
приблизително
above {prep}
над

върху
above {adv} {prep}
отгоре
abroad {adv}
в чужбина
abrupt {adj}
внезапен
abruptly {adv}
рязко
absent {adj}
отсъствуващ
absentminded {adj}
разсеян
absolute {adj}
абсолютен
absolutely {adv}
напълно

абсолютно
absorbent {adj}
попиващ
absurd {adj}
абсурден

нелеп [абсурден]
abusive {adj}
обиден
abysmal {adj} [literary] [very deep]
бездънен
abyssal {adj}
дълбоководен
academical {adj}
академически
acceptable {adj}
приемлив
accidental {adj}
случаен
accurate {adj}
акуратен
accurately {adv}
точно
achingly {adv}
болезнено
acoustic {adj}
акустичен
across {prep}
през
across {adv}
оттатък
active {adj}
деен

активен
actually {adv}
всъщност
added {adj}
допълнителен
adequate {adj}
адекватен
adequately {adv}
адекватно
adorable {adj}
прелестен

възхитителен [прелестен, очарователен]

очарователен [прелестен, възхитителен]
Adriatic {adj}
адриатически
adventurous {adj}
авантюристичен
aerodynamic {adj}
аеродинамичентехн.физ.
aesthetic {adj}
естетичен

естетически
aesthetical {adj}
естетически
afebrile {adj}
афебриленмед.
affectionate {adj}
ласкав
affluent {adj}
богат
Afghan {adj}
афгански

афганистански
afraid {adj} [predic.]
изплашен
after {prep}
след
after {conj}
след като
afterwards {adv}
после

впоследствие
again {adv}
пак

още веднъж
against {prep}
срещу
aggregate {adj}
общ
aggressive {adj}
агресивен
agile {adj}
подвижен
ago {adv}
преди
agricultural {adj}
селскостопанскиагр.
ahead {adv}
напред
air {adj} [attr.]
въздушен

авиационенави.
Albanian {adj}
албански
albeit {conj}
макар и да
alcoholic {adj}
алкохолен
alert {adj}
съобразителен
Algerian {adj}
алжирски
alive {adj}
жив
all {pron}
всичко
allegoric {adj}
алегоричен
allergic {adj}
алергиченмед.
allowed {adj} {past-p}
позволен
alluring {adj}
примамлив

съблазнителен
almighty {adj}
всемогъщ [книж.]
almost {adv}
почти
alone {adj} {adv}
самотен
along {prep}
покрай
something {pron} <sth.>нещо <нщ.>
black {adj}черен
8
blue {adj}син
8
brown {adj}кафяв
8
gray {adj} [Am.]сив
8
green {adj}зелен
8
orange {adj}оранжев
8
pink {adj}розов
8
red {adj}червен
8
white {adj}бял
8
yellow {adj}жълт
8
... asideосвен...
[they] grewрастяха
[they] grewпорастваха
[they] grewпорастнаха
[we/they/you] were [ние/те/вие] бяхме, бяха, бяхте
a[неопределителен член]
a.m. [lat. ante meridiem]преди обяд
abnormal {adj}анормален
about {prep}за [относно]
about {adv}приблизително
about {prep}около [приблизително]
above {prep}над
above {prep}върху
above {adv} {prep}отгоре
abroad {adv}в чужбина
abrupt {adj}внезапен
abruptly {adv}рязко
absent {adj}отсъствуващ
absentminded {adj}разсеян
absolute {adj}абсолютен
absolutely {adv}напълно
absolutely {adv}абсолютно
absorbent {adj}попиващ
absurd {adj}абсурден
absurd {adj}нелеп [абсурден]
abusive {adj}обиден
abysmal {adj} [literary] [very deep]бездънен
abyssal {adj}дълбоководен
academical {adj}академически
acceptable {adj}приемлив
accidental {adj}случаен
accurate {adj}акуратен
accurately {adv}точно
achingly {adv}болезнено
acoustic {adj}акустичен
across {prep}през
across {adv}оттатък
active {adj}деен
active {adj}активен
actually {adv}всъщност
added {adj}допълнителен
adequate {adj}адекватен
adequately {adv}адекватно
adorable {adj}прелестен
adorable {adj} възхитителен [прелестен, очарователен]
adorable {adj} очарователен [прелестен, възхитителен]
Adriatic {adj}адриатически
adventurous {adj}авантюристичен
техн.физ.
aerodynamic {adj}
аеродинамичен
aesthetic {adj}естетичен
aesthetic {adj}естетически
aesthetical {adj}естетически
мед.
afebrile {adj}
афебрилен
affectionate {adj}ласкав
affluent {adj}богат
Afghan {adj}афгански
Afghan {adj}афганистански
afraid {adj} [predic.]изплашен
after {prep}след
after {conj}след като
afterwards {adv}после
afterwards {adv}впоследствие
again {adv}пак
again {adv}още веднъж
against {prep}срещу
aggregate {adj}общ
aggressive {adj}агресивен
agile {adj}подвижен
ago {adv}преди
агр.
agricultural {adj}
селскостопански
ahead {adv}напред
air {adj} [attr.]въздушен
ави.
air {adj} [attr.]
авиационен
Albanian {adj}албански
albeit {conj}макар и да
alcoholic {adj}алкохолен
alert {adj}съобразителен
Algerian {adj}алжирски
alive {adj}жив
all {pron}всичко
allegoric {adj}алегоричен
мед.
allergic {adj}
алергичен
allowed {adj} {past-p}позволен
alluring {adj}примамлив
alluring {adj}съблазнителен
almighty {adj}всемогъщ [книж.]
almost {adv}почти
alone {adj} {adv}самотен
along {prep}покрай
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!