Page 1 of 9 for the letter A in the English-Bulgarian dictionary
Page 1/9 for A
a
[неопределителен член]
a bit
малко
a couple of
няколко
a dream come true
сбъдната мечта {ж}
to a fare-thee-well [Am.] [coll.] [for maximum effect]
с все сила [усърдно]
a few
няколко
A friend in need is a friend indeed.
Приятел в нужда се познава.
a glass of water
една чаша вода
a language slightly resembles another language
един език леко прилича на друг език
a little
малко
a lot
много
a lot of
много
a movie with a twisted plot
филм със засукано действиеF
a quarter past
и петнайсет [време]
a quarter to
без петнайсет [време]
a.m. [lat. ante meridiem]
преди обяд
aardvark [Orycteropus afer]
(африкански) тръбозъб {м}зоол.T
to abandon
изоставям
напускам [несв.]
Abas
Абант {м}мит.
Абас {м}мит.
Abdim's stork [Ciconia abdimii]
Абдимов щъркел {м}орн.T
to abide by sth. [the law, rules etc.]
спазвам нщ. [несв.] [правило, закон и пр.]
ability
способност {ж}
ablactation
аблактация {ж}
abnormal
анормален
Aborigine
абориген {м} [австралийски туземец]етн.
to abort
прекратявам [несв.] [преждевременно]информ.
abortion
аборт {м}мед.
преждевременно раждане {ср}мед.
about
за [относно]
около [приблизително]
приблизително
above
върху
над
отгоре
above all
преди всичко
abroad
в чужбина
to abrogate
анулирам
отменя [св.]
отменям
abrogation
отмяна {ж}
abrupt
внезапен
abruptly
рязко
abs {pl} [abdominal muscles]
коремни мускули {мн}анат.
abscess
абсцес {м}мед.
гнойно възпаление {ср}мед.
absence
липса {ж} [отсъствие]
отсъствие {ср}
absent
отсъствуващ
absentminded
разсеян
absentmindedness
разсеяност {ж}
absolute
абсолютен
absolute value
абсолютна стойност {ж}мат.
absolutely
абсолютно
напълно
to absorb
абсорбирам [св.] [несв.]физ.химия
absorbent
попиващ
absorption
абсорбция {ж}
abstraction
абстракция {ж}
absurd
абсурден
нелеп [абсурден]
absurdity
абсурд {м}
абсурдност {ж}
to abuse sb. [verbally]
обиждам нкг. [несв.] [оскърбявам]
to abuse sth.
злоупотребявам с нщ. [несв.]
abusive
обиден
abysmal [literary] [very deep]
бездънен
abyss
преизподня {ж}
abyssal
дълбоководен
academical
академически
academician
академик {м}
Acastus
Акаст {м}мит.
to accelerate sth.
ускорявам нщ. [несв.]
форсирам нщ. [св.] [несв.]
accelerator
катализатор {м}химия
педал {м} за газтаавтомоб.
to accentuate sth.
подчертавам нщ. [несв.] [прен.] [правя да изпъкне]
to accept
приемам
acceptable
приемлив
access to sth.
достъп {м} до нщ.
accessory
съучастник {м} [в престъпление]право
accident
злополука {ж}
нещастен случай {м}
accidental
случаен
accompaniment
акомпанимент {м}
to accomplish
осъществявам
according to plan
по график
accountability
отговорност {ж}
accountability demands
изисквания {мн} за отчетност
accountancy [Br.]
счетоводство {ср}иконом.
accounting [Am.]
счетоводство {ср}иконом.
accoutrements [pl] [Br.]
амуниция {ж}военно
accuracy
точност {ж}
accurate
акуратен
accurately
точно
accusation
обвинение {ср}
to accuse
обвинявам [несв.]
to accuse sb. of sth.
обвинявам нкг. в нщ.
to ache
боли [само 3 лице]
Page 1/9 for A
a[неопределителен член]
a bitмалко
a couple ofняколко
a dream come trueсбъдната мечта {ж}
to a fare-thee-well [Am.] [coll.] [for maximum effect]с все сила [усърдно]
a fewняколко
A friend in need is a friend indeed.Приятел в нужда се познава.
a glass of waterедна чаша вода
a language slightly resembles another languageедин език леко прилича на друг език
a littleмалко
a lotмного
a lot ofмного
F
a movie with a twisted plot
филм със засукано действие
a quarter pastи петнайсет [време]
a quarter toбез петнайсет [време]
a.m. [lat. ante meridiem]преди обяд
зоол.T
aardvark [Orycteropus afer]
(африкански) тръбозъб {м}
to abandonизоставям
to abandonнапускам [несв.]
мит.
Abas
Абант {м}
мит.
Abas
Абас {м}
орн.T
Abdim's stork [Ciconia abdimii]
Абдимов щъркел {м}
to abide by sth. [the law, rules etc.]спазвам нщ. [несв.] [правило, закон и пр.]
abilityспособност {ж}
ablactationаблактация {ж}
abnormalанормален
етн.
Aborigine
абориген {м} [австралийски туземец]
информ.
to abort
прекратявам [несв.] [преждевременно]
мед.
abortion
аборт {м}
мед.
abortion
преждевременно раждане {ср}
aboutза [относно]
aboutоколо [приблизително]
aboutприблизително
aboveвърху
aboveнад
aboveотгоре
above allпреди всичко
abroadв чужбина
to abrogateанулирам
to abrogateотменя [св.]
to abrogateотменям
abrogationотмяна {ж}
abruptвнезапен
abruptlyрязко
анат.
abs {pl} [abdominal muscles]
коремни мускули {мн}
мед.
abscess
абсцес {м}
мед.
abscess
гнойно възпаление {ср}
absenceлипса {ж} [отсъствие]
absenceотсъствие {ср}
absentотсъствуващ
absentmindedразсеян
absentmindednessразсеяност {ж}
absoluteабсолютен
мат.
absolute value
абсолютна стойност {ж}
absolutelyабсолютно
absolutelyнапълно
физ.химия
to absorb
абсорбирам [св.] [несв.]
absorbentпопиващ
absorptionабсорбция {ж}
abstractionабстракция {ж}
absurdабсурден
absurdнелеп [абсурден]
absurdityабсурд {м}
absurdityабсурдност {ж}
to abuse sb. [verbally]обиждам нкг. [несв.] [оскърбявам]
to abuse sth.злоупотребявам с нщ. [несв.]
abusiveобиден
abysmal [literary] [very deep]бездънен
abyssпреизподня {ж}
abyssalдълбоководен
academicalакадемически
academicianакадемик {м}
мит.
Acastus
Акаст {м}
to accelerate sth.ускорявам нщ. [несв.]
to accelerate sth.форсирам нщ. [св.] [несв.]
химия
accelerator
катализатор {м}
автомоб.
accelerator
педал {м} за газта
to accentuate sth.подчертавам нщ. [несв.] [прен.] [правя да изпъкне]
to acceptприемам
acceptableприемлив
access to sth.достъп {м} до нщ.
право
accessory
съучастник {м} [в престъпление]
accidentзлополука {ж}
accidentнещастен случай {м}
accidentalслучаен
accompanimentакомпанимент {м}
to accomplishосъществявам
according to planпо график
accountabilityотговорност {ж}
accountability demandsизисквания {мн} за отчетност
иконом.
accountancy [Br.]
счетоводство {ср}
иконом.
accounting [Am.]
счетоводство {ср}
военно
accoutrements [pl] [Br.]
амуниция {ж}
accuracyточност {ж}
accurateакуратен
accuratelyточно
accusationобвинение {ср}
to accuseобвинявам [несв.]
to accuse sb. of sth.обвинявам нкг. в нщ.
to acheболи [само 3 лице]
Page 1 of 9 for the letter A in the English-Bulgarian dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022