Page 1 of 2 for the letter Q in the English-Dutch dictionary
Qaidam Basin
Tsaidambekken {het}geogr.
Qatar
Qatar {het}geogr.
Qin Dynasty
Qin-dynastie {de}gesch.
Qing Dynasty
Qing-dynastie {de}gesch.
Qingdao
Qingdao {het}geogr.
to quack
kwaken [eend]
quack [quack doctor, charlatan]
kwakzalver {de}
quacksalver [obs.]
kwakzalver {de}
quadratic mean
kwadratisch gemiddelde {het}wisk.
quadrilateral
vierzijdigwisk.
quaint [odd]
raar
vreemd
quake [coll.] [earthquake]
beving {de} [aardbeving]
quake zone [coll.] [earthquake zone]
aardbevingsgebied {het}geol.
qualification
bevoegdheid {de}
kwalificatie {de}
qualified
gekwalificeerd
to qualify
gekwalificeerd zijn
zich kwalificeren
qualifying group
kwalificatiegroep {de}sport
qualifying round
kwalificatieronde {de}sport
qualitative
kwalitatief
quality
eigenschap {de}
hoedanigheid {de}
kwaliteit {de}
quality aspect
kwaliteitsaspect {het}
quality development
kwaliteitsontwikkeling {de}KMopl.
quality journalism
kwaliteitsjournalistiek {de}journ.
quality level
kwaliteitsniveau {het}KM
quality problem
kwaliteitsprobleem {het}KM
quality product
kwaliteitsproduct {het}KM
quality-conscious
kwaliteitsbewust
quantifiable
kwantificeerbaar
quantitative
kwantitatief
quantities
hoeveelheden {mv}
quantity
hoeveelheid {de}
kwantiteit {de}
quantity <Qty. / QTY / qty. / QTY.>
aantal {het}
quantum chemistry
kwantumchemie {de}chem.fys.weten.
quantum entanglement
kwantumverstrengeling {de}fys.
quantum mechanics {pl} [treated as singular]
kwantummechanica {de}fys.
quantum physics [treated as sg.]
kwantumfysica {de}fys.weten.
Quanzhou
Quanzhou {het}geogr.
quark
quark {de}fys.
quark star
quarkster {de}astron.
quarks
quarks {mv}fys.
to quarrel
kijven
ruzie maken
quarrel
ruzie {de}
quarrying
ontginning {de}
quarter
kwart {het}
kwartier {het}
quarter [of a year]
kwartaal {het}
quarter hour
kwartier {het}
quarterly
kwartaalschrift {het}publ.
quartz
kwarts {het}mineral.
quay
kade {de}
wal {de}naut.
queen
koningin {de}
queen [chess / card game]
dame {de} [schaken / kaartspel]spellen
queen bee
bijenkoningin {de}entom.
Queensland shark
sierlijke haai {de} [Carcharhinus amblyrhynchoides]visT
queer [dated] [strange]
eigenaardig
queer [odd]
raar
vreemd
quest
queeste {de}
zoektocht {de}
question
kwestie {de}
vraag {de}
vraagstuk {het}
to question
ondervragen
uithoren
uitvragen
vragen
question mark <?>
vraagteken {het} <?>druk
question of guilt
schuldvraag {de}
questionable
bedenkelijk
questionably
bedenkelijk
questioning
ondervraging {de}
questionnaire
enquêteformulier {het}
vragenlijst {de}
questions
vragen {mv}
queue
rij {de}
queue [Br.]
wachtrij {de}
quibbler
criticaster {de}
quick
gauw
kort
ras
spoedig
vlug
quick test
sneltest {de}
quick wash
kattenwasje {het}
quick-setting
snelverhardend
quick-tempered
driftig
quickly
gauw
ras
vlug
quicksand
drijfzand {het}
quiet
bedaard
kalm
geogr.
Qaidam Basin
Tsaidambekken {het}
geogr.
Qatar
Qatar {het}
gesch.
Qin Dynasty
Qin-dynastie {de}
gesch.
Qing Dynasty
Qing-dynastie {de}
geogr.
Qingdao
Qingdao {het}
to quackkwaken [eend]
quack [quack doctor, charlatan]kwakzalver {de}
quacksalver [obs.]kwakzalver {de}
wisk.
quadratic mean
kwadratisch gemiddelde {het}
wisk.
quadrilateral
vierzijdig
quaint [odd]raar
quaint [odd]vreemd
quake [coll.] [earthquake]beving {de} [aardbeving]
geol.
quake zone [coll.] [earthquake zone]
aardbevingsgebied {het}
qualificationbevoegdheid {de}
qualificationkwalificatie {de}
qualifiedgekwalificeerd
to qualifygekwalificeerd zijn
to qualifyzich kwalificeren
sport
qualifying group
kwalificatiegroep {de}
sport
qualifying round
kwalificatieronde {de}
qualitativekwalitatief
qualityeigenschap {de}
qualityhoedanigheid {de}
qualitykwaliteit {de}
quality aspectkwaliteitsaspect {het}
KMopl.
quality development
kwaliteitsontwikkeling {de}
journ.
quality journalism
kwaliteitsjournalistiek {de}
KM
quality level
kwaliteitsniveau {het}
KM
quality problem
kwaliteitsprobleem {het}
KM
quality product
kwaliteitsproduct {het}
quality-consciouskwaliteitsbewust
quantifiablekwantificeerbaar
quantitativekwantitatief
quantitieshoeveelheden {mv}
quantityhoeveelheid {de}
quantitykwantiteit {de}
quantity <Qty. / QTY / qty. / QTY.>aantal {het}
chem.fys.weten.
quantum chemistry
kwantumchemie {de}
fys.
quantum entanglement
kwantumverstrengeling {de}
fys.
quantum mechanics {pl} [treated as singular]
kwantummechanica {de}
fys.weten.
quantum physics [treated as sg.]
kwantumfysica {de}
geogr.
Quanzhou
Quanzhou {het}
fys.
quark
quark {de}
astron.
quark star
quarkster {de}
fys.
quarks
quarks {mv}
to quarrelkijven
quarrelruzie {de}
to quarrelruzie maken
quarryingontginning {de}
quarterkwart {het}
quarterkwartier {het}
quarter [of a year]kwartaal {het}
quarter hourkwartier {het}
publ.
quarterly
kwartaalschrift {het}
mineral.
quartz
kwarts {het}
quaykade {de}
naut.
quay
wal {de}
queenkoningin {de}
spellen
queen [chess / card game]
dame {de} [schaken / kaartspel]
entom.
queen bee
bijenkoningin {de}
visT
Queensland shark
sierlijke haai {de} [Carcharhinus amblyrhynchoides]
queer [dated] [strange]eigenaardig
queer [odd]raar
queer [odd]vreemd
questqueeste {de}
questzoektocht {de}
questionkwestie {de}
to questionondervragen
to questionuithoren
to questionuitvragen
questionvraag {de}
questionvraagstuk {het}
to questionvragen
druk
question mark <?>
vraagteken {het} <?>
question of guiltschuldvraag {de}
questionablebedenkelijk
questionablybedenkelijk
questioningondervraging {de}
questionnaireenquêteformulier {het}
questionnairevragenlijst {de}
questionsvragen {mv}
queuerij {de}
queue [Br.]wachtrij {de}
quibblercriticaster {de}
quickgauw
quickkort
quickras
quickspoedig
quickvlug
quick testsneltest {de}
quick washkattenwasje {het}
quick-settingsnelverhardend
quick-tempereddriftig
quicklygauw
quicklyras
quicklyvlug
quicksanddrijfzand {het}
quietbedaard
quietkalm
Page 1 of 2 for the letter Q in the English-Dutch dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022