Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for white from English to Hungarian
ADJ   white | whiter | whitest
NOUN   a white | whites
fehér {adj}white
4
Nouns
fehér (szín) {noun}white
2 Words: Others
hófehér {adj}snow-white
2 Words: Nouns
gasztr.
tojásfehérje {noun}
egg white
gasztr.
fehér kenyér {noun}
white bread
gasztr.
fejes káposzta {noun}
white cabbage
asztron.
fehér törpe {noun}
white dwarf
gasztr.
zsemleliszt {noun}
white flour
pol.
Fehér Ház {noun}
White House
föld.
Fehéroroszország {noun}
White Russia [dated]
bor.
fehérbor {noun}
white wine
bor.
fehér bor {noun}
white wine
3 Words: Nouns
biol.
fehérvérsejt {noun}
white blood cell <WBC>
4 Words: Nouns
film
fekete-fehér film {noun}
black-and-white film
film
fekete-fehér film {noun}
black-and-white movie
Fiction (Literature and Film)
iro.F
Hófehérke {noun}
Snow White
Taxa/Species (Animals, Plants, Fungi)
madárt.T
fehérhasú gém {noun} [Ardea insignis, syn.: Ardea imperialis]
(great) white-bellied heron
madárt.T
szürkefarkú babérgalamb {noun} [Columba junoniae]
(white-tailed) laurel pigeon
madárt.T
orrszarvú pelikán {noun} [Pelecanus erythrorhynchos]
American white pelican
madárt.T
amerikai fehér pelikán {noun} [Pelecanus erythrorhynchos]
American white pelican
unverified
entom.T
répalepke {noun} [Pieris rapae]
cabbage white [butterfly]
entom.T
repcelepke {noun} [Pieris napi]
green-veined white [butterfly]
madárt.T
feketecsőrű gólya {noun} [Ciconia boyciana]
Japanese white stork
madárt.T
feketecsőrű gólya {noun} [Ciconia boyciana]
Oriental (white) stork
madárt.T
fehérbóbitás kakadu {noun} [Cacatua alba]
white cockatoo
bot.T
fehér árvacsalán {noun} [Lamium album]
white dead-nettle
bot.T
fehér varjúháj {noun} [Sedum album]
white stonecrop
madárt.T
fehérhátú egérmadár {noun} [Colius colius]
white-backed mousebird
madárt.T
fehérhátú fakopáncs {noun} [Dendrocopos leucotos]
white-backed woodpecker
álla.T
sárgáshomlokú pókmajom {noun} [Ateles belzebuth]
white-bellied spider monkey
madárt.T
Abdim-gólya {noun} [Ciconia abdimii]
white-bellied stork
madárt.T
fehérfülű nyávogómadár {noun} [Ailuroedus buccoides]
white-eared catbird
madárt.T
szavannavércse {noun} [Falco rupicoloides]
white-eyed kestrel
madárt.T
fehérképű füleskuvik {noun} [Otus sagittatus]
white-fronted scops owl
álla.T
fehérkezű gibbon {noun} [Hylobates lar]
white-handed gibbon
madárt.T
gyapjasfejű keselyű {noun} [Trigonoceps occipitalis]
white-headed vulture
álla.T
fehérajkú tamarin {noun} [Saguinus labiatus]
white-lipped tamarin
madárt.T
fehérnyakú gém {noun} [Ardea pacifica]
white-necked heron
álla.T
fehérfarkú gnú {noun} [Connochaetes gnou]
white-tailed Gnu
madárt.T
bajszos indigószajkó {noun} [Cyanocorax mystacalis]
white-tailed jay
madárt.T
fehérfarkú lilebíbic {noun} [Vanellus leucurus]
white-tailed lapwing
madárt.T
fehérfarkú lilebíbic {noun} [Vanellus leucurus]
white-tailed plover
álla.T
fehérfarkú prérikutya {noun} [Cynomys leucurus]
white-tailed prairie dog
madárt.T
fehérfarkú fecske {noun} [Hirundo megaensis]
white-tailed swallow
madárt.T
(fehértorkú) vízirigó {noun} [Cinclus cinclus]
white-throated dipper
madárt.T
bajszos lappantyú {noun} [Eurostopodus mystacalis]
white-throated nightjar
madárt.T
sarlóscsőrű kolibri {noun} [Eutoxeres aquila]
white-tipped sicklebill
madárt.T
fehérszárnyú tündérmadár {noun} [Malurus leucopterus]
white-winged fairywren
madárt.T
füstös réce {noun} [Melanitta fusca]
white-winged scoter (duck) [Am.]
49 translations
To translate another word just start typing!
white
fehér {adj}

fehér (szín) {noun}

snow-white
hófehér {adj}

Advertisement
egg white
tojásfehérje {noun}gasztr.
white bread
fehér kenyér {noun}gasztr.
white cabbage
fejes káposzta {noun}gasztr.
white dwarf
fehér törpe {noun}asztron.
white flour
zsemleliszt {noun}gasztr.
White House
Fehér Ház {noun}pol.
White Russia [dated]
Fehéroroszország {noun}föld.
white wine
fehérbor {noun}bor.

fehér bor {noun}bor.

white blood cell <WBC>
fehérvérsejt {noun}biol.

black-and-white film
fekete-fehér film {noun}film
black-and-white movie
fekete-fehér film {noun}film

Snow White
Hófehérke {noun}iro.F

(great) white-bellied heron
fehérhasú gém {noun} [Ardea insignis, syn.: Ardea imperialis]madárt.T
(white-tailed) laurel pigeon
szürkefarkú babérgalamb {noun} [Columba junoniae]madárt.T
American white pelican
orrszarvú pelikán {noun} [Pelecanus erythrorhynchos]madárt.T

amerikai fehér pelikán {noun} [Pelecanus erythrorhynchos]madárt.T
cabbage white [butterfly]
unverified répalepke {noun} [Pieris rapae]entom.T
green-veined white [butterfly]
repcelepke {noun} [Pieris napi]entom.T
Japanese white stork
feketecsőrű gólya {noun} [Ciconia boyciana]madárt.T
Oriental (white) stork
feketecsőrű gólya {noun} [Ciconia boyciana]madárt.T
white cockatoo
fehérbóbitás kakadu {noun} [Cacatua alba]madárt.T
white dead-nettle
fehér árvacsalán {noun} [Lamium album]bot.T
white stonecrop
fehér varjúháj {noun} [Sedum album]bot.T
white-backed mousebird
fehérhátú egérmadár {noun} [Colius colius]madárt.T
white-backed woodpecker
fehérhátú fakopáncs {noun} [Dendrocopos leucotos]madárt.T
white-bellied spider monkey
sárgáshomlokú pókmajom {noun} [Ateles belzebuth]álla.T
white-bellied stork
Abdim-gólya {noun} [Ciconia abdimii]madárt.T
white-eared catbird
fehérfülű nyávogómadár {noun} [Ailuroedus buccoides]madárt.T
white-eyed kestrel
szavannavércse {noun} [Falco rupicoloides]madárt.T
white-fronted scops owl
fehérképű füleskuvik {noun} [Otus sagittatus]madárt.T
white-handed gibbon
fehérkezű gibbon {noun} [Hylobates lar]álla.T
white-headed vulture
gyapjasfejű keselyű {noun} [Trigonoceps occipitalis]madárt.T
white-lipped tamarin
fehérajkú tamarin {noun} [Saguinus labiatus]álla.T
white-necked heron
fehérnyakú gém {noun} [Ardea pacifica]madárt.T
white-tailed Gnu
fehérfarkú gnú {noun} [Connochaetes gnou]álla.T
white-tailed jay
bajszos indigószajkó {noun} [Cyanocorax mystacalis]madárt.T
white-tailed lapwing
fehérfarkú lilebíbic {noun} [Vanellus leucurus]madárt.T
white-tailed plover
fehérfarkú lilebíbic {noun} [Vanellus leucurus]madárt.T
white-tailed prairie dog
fehérfarkú prérikutya {noun} [Cynomys leucurus]álla.T
white-tailed swallow
fehérfarkú fecske {noun} [Hirundo megaensis]madárt.T
white-throated dipper
(fehértorkú) vízirigó {noun} [Cinclus cinclus]madárt.T
white-throated nightjar
bajszos lappantyú {noun} [Eurostopodus mystacalis]madárt.T
white-tipped sicklebill
sarlóscsőrű kolibri {noun} [Eutoxeres aquila]madárt.T
white-winged fairywren
fehérszárnyú tündérmadár {noun} [Malurus leucopterus]madárt.T
white-winged scoter (duck) [Am.]
füstös réce {noun} [Melanitta fusca]madárt.T
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!