Page 1 of 8 for the letter W in the English-Norwegian dictionary
Wadden Sea
Vadehavet {n}geogr.
to wade
å vade
wading bird
vadefugl {m}orn.
waffle
vaffel {m}gastr.
wage
lønn {m/f}
to wage war
å føre krigmil.
waist
midje {m/f}anat.
waistcoat [Br.]
vest {m}klær
to wait
å vente
waiter
servitør {m}
waiting list
venteliste {m/f}
waiting period
ventetid {m/f}
waiting time
ventetid {m/f}
waitress
serveringsdame {m/f}gastr.
to waive
å frafalle
wake
kjølvann {n}naut.
to wake [to be awake]
å våke
to wake sb.
å vekke noen
to wake sb. up
å vekke noen
to wake up
å våkne
Wales
Wales {n}geogr.
to walk
å gå
walk
spasertur {m}
tur {m}
to walk [to stroll]
å rusle [å gå sakte og smått]
walk [stroll]
gåtur {m}
to walk away
å gå bort
to walk the plank
å gå plankenhist.naut.
walking distance
gangavstand {m}
walking frame
gåstol {m}med.
walking route
vandrerute {m/f}sport
walking stick
stokk {m}
walkway
gangvei {m}traf.
wall
mur {m}
vegg {m}
wall ladder
veggstige {m}
wall plug [Br.]
veggplugg {m}verktøy
wall socket
stikkontakt {m}elektr.
wall-to-wall carpet
vegg-til-vegg-teppe {n}
wallcreeper
murkryper {m} [Tichodroma muraria]orn.T
wallet
lommebok {m/f}
wallpaper
bakgrunnsbilde {n}inform.
tapet {n}
to wallpaper (sth.)
å tapetsere (noe)
wallpaper paste
tapetlim {n}
walnut
valnøtt {m/f}bot.gastr.T
walrus
hvalross {m} [Odobenus rosmarus]zool.T
waltz
vals {m}dans
to wander
å vandre
to want
å ønske
want [desire]
lyst {m/f} [trang]
to want sb./sth.
å være sugen på noen/noe [uform.]
to want to
å ville
to want to do sth. [desire]
å ha lyst til å gjøre noe
wanted [e.g. by the police]
etterlyst
wanton [lewd]
vellystig
war
krig {m}mil.
War and Peace
Krig og fred [roman: Leo Tolstoy, film: King Vidor]filmlitt.F
war crime
krigsforbrytelse {m}jur.mil.
war film
krigsfilm {m}film
war hysteria
krigshysteri {n}pol.
war machine
krigsmaskin {m}mil.
war memorial
krigsminnesmerke {n}
war movie [esp. Am.]
krigsfilm {m}film
war of aggression
angrepskrig {m}mil.
war of independence
uavhengighetskrig {m}mil.
war-ravaged
krigsherjet
warden
vekter {m}jobber
wardrobe
garderobeskap {n}møbler
klesskap {n}møbler
wardrobe [person's collection of clothes]
garderobe {m}
warehouse
lager {n} [lagerbygning]
warfare
krigføring {m/f}mil.
warhead
stridshode {n}våpen
to warm
å hete
warm
varm
warm front
varmfront {m}meteo.
to warm oneself
å varme seg
warm-blooded
varmblodig
warm-up
oppvarming {m/f}sport
warmly
varmt
warmonger
krigshisser {m}pol.
warmth
varme {m}
to warn
å advare
å varsle
to warn (sb.) against sb./sth.
å advare (noen) mot noen/noe
warning
advarsel {m}
varsel {n}
warning light
varsellampe {m/f}
warning sign
fareskilt {n}traf.
varseltegn {n}
warranty period
garantitid {m/f}
warring
krigførende
warrior
kriger {m}
warship
krigsskip {n}mil.naut.
wart
vorte {m/f}med.
to wash
å vaske
wash
vask {m}
washable
vaskbar
washbasin
servant {m} [vaskeservant]
geogr.
Wadden Sea
Vadehavet {n}
to wadeå vade
orn.
wading bird
vadefugl {m}
gastr.
waffle
vaffel {m}
wagelønn {m/f}
mil.
to wage war
å føre krig
anat.
waist
midje {m/f}
klær
waistcoat [Br.]
vest {m}
to waitå vente
waiterservitør {m}
waiting listventeliste {m/f}
waiting periodventetid {m/f}
waiting timeventetid {m/f}
gastr.
waitress
serveringsdame {m/f}
to waiveå frafalle
naut.
wake
kjølvann {n}
to wake [to be awake]å våke
to wake sb.å vekke noen
to wake sb. upå vekke noen
to wake upå våkne
geogr.
Wales
Wales {n}
to walkå gå
walkspasertur {m}
walktur {m}
to walk [to stroll]å rusle [å gå sakte og smått]
walk [stroll]gåtur {m}
to walk awayå gå bort
hist.naut.
to walk the plank
å gå planken
walking distancegangavstand {m}
med.
walking frame
gåstol {m}
sport
walking route
vandrerute {m/f}
walking stickstokk {m}
traf.
walkway
gangvei {m}
wallmur {m}
wallvegg {m}
wall ladderveggstige {m}
verktøy
wall plug [Br.]
veggplugg {m}
elektr.
wall socket
stikkontakt {m}
wall-to-wall carpetvegg-til-vegg-teppe {n}
orn.T
wallcreeper
murkryper {m} [Tichodroma muraria]
walletlommebok {m/f}
inform.
wallpaper
bakgrunnsbilde {n}
wallpapertapet {n}
to wallpaper (sth.)å tapetsere (noe)
wallpaper pastetapetlim {n}
bot.gastr.T
walnut
valnøtt {m/f}
zool.T
walrus
hvalross {m} [Odobenus rosmarus]
dans
waltz
vals {m}
to wanderå vandre
to wantå ønske
want [desire]lyst {m/f} [trang]
to want sb./sth.å være sugen på noen/noe [uform.]
to want toå ville
to want to do sth. [desire]å ha lyst til å gjøre noe
wanted [e.g. by the police]etterlyst
wanton [lewd]vellystig
mil.
war
krig {m}
filmlitt.F
War and Peace
Krig og fred [roman: Leo Tolstoy, film: King Vidor]
jur.mil.
war crime
krigsforbrytelse {m}
film
war film
krigsfilm {m}
pol.
war hysteria
krigshysteri {n}
mil.
war machine
krigsmaskin {m}
war memorialkrigsminnesmerke {n}
film
war movie [esp. Am.]
krigsfilm {m}
mil.
war of aggression
angrepskrig {m}
mil.
war of independence
uavhengighetskrig {m}
war-ravagedkrigsherjet
jobber
warden
vekter {m}
møbler
wardrobe
garderobeskap {n}
møbler
wardrobe
klesskap {n}
wardrobe [person's collection of clothes]garderobe {m}
warehouselager {n} [lagerbygning]
mil.
warfare
krigføring {m/f}
våpen
warhead
stridshode {n}
to warmå hete
warmvarm
meteo.
warm front
varmfront {m}
to warm oneselfå varme seg
warm-bloodedvarmblodig
sport
warm-up
oppvarming {m/f}
warmlyvarmt
pol.
warmonger
krigshisser {m}
warmthvarme {m}
to warnå advare
to warnå varsle
to warn (sb.) against sb./sth.å advare (noen) mot noen/noe
warningadvarsel {m}
warningvarsel {n}
warning lightvarsellampe {m/f}
traf.
warning sign
fareskilt {n}
warning signvarseltegn {n}
warranty periodgarantitid {m/f}
warringkrigførende
warriorkriger {m}
mil.naut.
warship
krigsskip {n}
med.
wart
vorte {m/f}
to washå vaske
washvask {m}
washablevaskbar
washbasinservant {m} [vaskeservant]
Page 1 of 8 for the letter W in the English-Norwegian dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022