Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'to' from English to Norwegian
til {prep}to
3
2 Words: Others
ifølge {prep}according to
tilhørende {pres-p}belonging to
på grunn av {prep} <pga.>due to
på grunn av noedue to sth.
fra ... tilfrom ... to
unverified kjent forknown to
ved siden av {prep}next to
på grunn av {prep} <pga.>owing to
forut forprior to
vedrørende {prep}relating to
noe blir til noesth. turns to sth.
takket være ... [som følge av]thanks to ... [as a result of]
opptil {prep}up to
unverified inntilup to
unverified bort tilup to
2 Words: Verbs
unverified å tilpasse seg noen/noeto adapt to sb./sth.
å adressere noe (til noen)to address sth. (to sb.)
å gjelde (for)to apply (to) [be applicable]
å tilskriveto ascribe to
å aspirere (til)to aspire (to)
å tilskriveto attribute to
å tilhøreto belong to
å høre tilto belong to
å lenke noe til noe [binde, feste med lenke]to chain sth. to sth. [bind, fasten with a chain]
å stille om til noeto change to sth. [shift]
å koble (til)to connect (to)
å knytte (til)to connect (to)
å innvilgeto consent to
å omvende (til)to convert (to)
å tilsvareto correspond to
å røpe noe for noento disclose sth. to sb.
å måtteto have to
å forestille noen for noento introduce sb. to sb.
å overlate noe til noento leave sth. to sb. [entrust with]
å lyve på noento lie to sb.
å knytte (til)to link (to)
å høre påto listen to
å to need to
å unnlateto omit (to) [fail / neglect to do sth.]
å referere (til)to refer (to)
å henvise tilto refer to
å omtaleto refer to [mention]
unverified å feste seg til noen/noeto stick to sb./sth. [like sth. sticky]
unverified å slite med åto struggle to
å utsette noen/noe (for)to subject sb./sth. (to)
å overgi seg (til noe)to surrender (to sth.)
å snakke med noento talk to sb.
å ta en skål for noen/noeto toast (to) sb./sth.
unverified å spandere noe på noento treat sb. to sth.
å henvende seg til noen/noeto turn to sb./sth.
å villeto want to
2 Words: Nouns
unnlatelse {m} (av å) [foreld.]failure (to)
ark.
gapahuk {m}
lean-to
3 Words: Others
kvart påa quarter to
bak fram {adv}back to front
nært beslektet med ...closely related to ...
sengeliggende {adj}confined to bed
betraktet som ...considered to be ...
jordnær {adj}down-to-earth
lettlest {adj}easy to read
tydelig {adj}easy-to-read [legible]
uttrykk
ble ikke utløst [om alarm]
failed to activate
Godt å høre.Good to hear.
helsefarlig {adj}harmful to health
helseskadelig {adj}harmful to health
helsefarlig {adj}hazardous to health
i samsvar med noein accordance to sth.
i tillegg til {prep}in addition to
i motsetning til {prep}in contrast to
for åin order to
i forhold til {prep}in relation to
i relasjon til {prep}in relation to
Det er lurt å ...It's smart to ...
Det er smart å ...It's smart to ...
nesten ingentingnext to nothing
greit å vite {adj}nice to know [postpos.]
bruksferdig {adj}ready to use
noen liker å kalle noen/noe ...sb. likes to call sb./sth. ...
unverified noen/ noe må vekksb./sth. got to go
unverified noen/ noe må bortsb./sth. got to go
unverified like god som eller bedre enn alle andre second to none [as good as or better than all others]
uovertreffelig {adj}second to none [postpos.]
så å si {adv}so to speak
noe er fastmontert til noesth. is fixed to sth.
For å ha det gøy ... [som et svar på hvorfor noe ble eller vil bli gjort; eller i starten av en setning] To have fun ... [as an answer as to why sth. was or will be done; or in the start of a sentence]
for nærmetoo close (to)
virkelighetstro {adj}true to life
hittil {adv}up to now
bra nok {adj}up to snuff [coll.]
fin.økon.
velsituert {adj}
well-to-do
3 Words: Verbs
unverified det kniper tilit applies to
å tillate noen å gjøre noeto allow sb. to do sth.
å orketo be able to
jur.
å være involvert i noe
to be accessory to sth.
å gjeldeto be applicable to
å bli utsatt for noeto be exposed to sth.
å være utsatt for noeto be exposed to sth.
å være trofast mot noento be faithful to sb.
å være snill mot noento be kind to sb.
To translate another word just start typing!

Translation for 'to' from English to Norwegian

to
til {prep}

according to
ifølge {prep}
Advertisement
belonging to
tilhørende {pres-p}
due to
på grunn av {prep} <pga.>
due to sth.
på grunn av noe
from ... to
fra ... til
known to
unverified kjent for
next to
ved siden av {prep}
owing to
på grunn av {prep} <pga.>
prior to
forut for
relating to
vedrørende {prep}
sth. turns to sth.
noe blir til noe
thanks to ... [as a result of]
takket være ... [som følge av]
up to
opptil {prep}

unverified inntil

unverified bort til

to adapt to sb./sth.
unverified å tilpasse seg noen/noe
to address sth. (to sb.)
å adressere noe (til noen)
to apply (to) [be applicable]
å gjelde (for)
to ascribe to
å tilskrive
to aspire (to)
å aspirere (til)
to attribute to
å tilskrive
to belong to
å tilhøre

å høre til
to chain sth. to sth. [bind, fasten with a chain]
å lenke noe til noe [binde, feste med lenke]
to change to sth. [shift]
å stille om til noe
to connect (to)
å koble (til)

å knytte (til)
to consent to
å innvilge
to convert (to)
å omvende (til)
to correspond to
å tilsvare
to disclose sth. to sb.
å røpe noe for noen
to have to
å måtte
to introduce sb. to sb.
å forestille noen for noen
to leave sth. to sb. [entrust with]
å overlate noe til noen
to lie to sb.
å lyve på noen
to link (to)
å knytte (til)
to listen to
å høre på
to need to
å må
to omit (to) [fail / neglect to do sth.]
å unnlate
to refer (to)
å referere (til)
to refer to
å henvise til
to refer to [mention]
å omtale
to stick to sb./sth. [like sth. sticky]
unverified å feste seg til noen/noe
to struggle to
unverified å slite med å
to subject sb./sth. (to)
å utsette noen/noe (for)
to surrender (to sth.)
å overgi seg (til noe)
to talk to sb.
å snakke med noen
to toast (to) sb./sth.
å ta en skål for noen/noe
to treat sb. to sth.
unverified å spandere noe på noen
to turn to sb./sth.
å henvende seg til noen/noe
to want to
å ville

failure (to)
unnlatelse {m} (av å) [foreld.]
lean-to
gapahuk {m}ark.

a quarter to
kvart på
back to front
bak fram {adv}
closely related to ...
nært beslektet med ...
confined to bed
sengeliggende {adj}
considered to be ...
betraktet som ...
down-to-earth
jordnær {adj}
easy to read
lettlest {adj}
easy-to-read [legible]
tydelig {adj}
failed to activate
ble ikke utløst [om alarm]uttrykk
Good to hear.
Godt å høre.
harmful to health
helsefarlig {adj}

helseskadelig {adj}
hazardous to health
helsefarlig {adj}
in accordance to sth.
i samsvar med noe
in addition to
i tillegg til {prep}
in contrast to
i motsetning til {prep}
in order to
for å
in relation to
i forhold til {prep}

i relasjon til {prep}
It's smart to ...
Det er lurt å ...

Det er smart å ...
next to nothing
nesten ingenting
nice to know [postpos.]
greit å vite {adj}
ready to use
bruksferdig {adj}
sb. likes to call sb./sth. ...
noen liker å kalle noen/noe ...
sb./sth. got to go
unverified noen/ noe må vekk

unverified noen/ noe må bort
second to none [as good as or better than all others]
unverified like god som eller bedre enn alle andre
second to none [postpos.]
uovertreffelig {adj}
so to speak
så å si {adv}
sth. is fixed to sth.
noe er fastmontert til noe
To have fun ... [as an answer as to why sth. was or will be done; or in the start of a sentence]
For å ha det gøy ... [som et svar på hvorfor noe ble eller vil bli gjort; eller i starten av en setning]
too close (to)
for nærme
true to life
virkelighetstro {adj}
up to now
hittil {adv}
up to snuff [coll.]
bra nok {adj}
well-to-do
velsituert {adj}fin.økon.

it applies to
unverified det kniper til
to allow sb. to do sth.
å tillate noen å gjøre noe
to be able to
å orke
to be accessory to sth.
å være involvert i noejur.
to be applicable to
å gjelde
to be exposed to sth.
å bli utsatt for noe

å være utsatt for noe
to be faithful to sb.
å være trofast mot noen
to be kind to sb.
å være snill mot noen
Usage Examples English
  • Experts in the Muskogean languages have not found any evidence to support such a translation.
  • Italic type is commonly used to mark emphasis or more generally to distinguish one part of a text from the rest (set in Roman type).
  • is the measure of the diffuse reflection of solar radiation out of the total solar radiation and measured on a scale from 0, corresponding to a black body that absorbs all incident radiation, to 1, corresponding to a body that reflects all incident radiation.
  • Anarchists employ a diversity of tactics in order to meet their ideal ends which can be broadly separated into revolutionary and evolutionary tactics; there is significant overlap between the two, which are merely descriptive.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!