Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for za from Slovak to English
za {prep} [+ak.]
abaft [direction]námor.
za {prep} [+ak.] [+inšt.]
behind

beyond
Advertisement
za {prep} [+ak.] [čas. rozsah]
in
za {prep} [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]
for
za {prep} [+gen.]
under
za {prep} [+gen.] [počas]
during
za {prep} [+gen.] [v mene, v zastúpení n-ho]
on behalf of
za {prep} [+inšt.]
after

round

around

abaft [place]námor.

preoblečený za n-ho {adj}
disguised as sb.
prestrojený za n-ho {adj}
disguised as sb.
Som za. [Súhlasím.]
I'm on board. [coll.] [I agree]
výmenou za n-čo
in exchange for sth.
za brieždenia {adv}
at the crack of dawn [idiom]
za chodu {adv}
on the fly [coll.] [idiom]
za kormou {adv}
abaft [behind the stern]námor.
za morom {adv}
beyond the sea
za okamih {adv}
in a moment

in a minute

in a jiffy [coll.]
za predpokladu [+gen.]
provided
za rohom
round the corner

around the corner
za sebou {adv}
in a row
za sebou [postupne, jeden za druhým]
one after another
za sebou {adv} [zaradom]
consecutively
za svitania {adv}
at dawn
za účelom [+gen.]
in order to
za vlády n-ho {adv}
under the rule of sb.

bežať za n-ým [nedok.]
to run after sb.
bojovať za n-čo [nedok.]
to fight for sth.
byť za (n-čo) [nedok.] [mať záujem a chcieť sa zúčastniť]
to be up for sth. [coll.]
byť za (n-čo) [nedok.] [súhlasiť]
to be on board (with sth.) [coll.]
chváliť n-ho za n-čo [nedok.]
to praise sb. for sth.
honorovať n-ho za n-čo [nedok.]
to remunerate sb. for sth.práca
ísť za n-ým [nedok.]
to follow sb.
odmeniť n-ho za n-čo [dok.]
to reward sb. for sth.
odmeňovať n-ho za n-čo [nedok.]
to remunerate sb. for sth.práca
odškodniť n-ho za n-čo [dok.]
to compensate sb. for sth.
orodovať za n-ho [nedok.]
to plead on sb.'s behalf
padnúť za n-čo [dok.]
to fall behind sth.
páliť za n-ým [nedok.] [ľud.]
to come on to sb. [coll.]
platiť n-ho za n-čo [nedok.]
to remunerate sb. for sth.práca
pokrivkávať za n-ým/ n-čím [nedok.]
to lag behind sb./sth.
poslať n-ho za n-ým [dok.]
to refer sb. to sb.
postihovať n-ho za n-čo [nedok.]
to sanction sb. for sth.
potiahnuť n-čím/ za n-čo [dok.]
to tug at sth.
potrestať n-ho za n-čo [dok.]
to punish sb. for sth.
považovať n-čo za ... [aké]
to deem sth. ...
považovať n-čo za n-čo [nedok.]
to treat sth. as sth.

to construe sth. as sth.
považovať n-ho/ n-čo za [+ak.]
to regard sb./sth. as
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]
to look on sb./sth. as sb./sth.
sankcionovať n-ho za n-čo [dok./nedok.] [kniž.] [al. odb.]
to sanction sb. for sth.
sliediť za n-ým [nedok.]
to spy on sb.
smútiť za n-ým/ n-čím [nedok.]
to mourn sb./sth.
stáť za n-ým/ n-čím [nedok.] [podporovať]
to support sb./sth.
vymeniť n-čo za n-čo [dok.]
to swap sth. for sth.

to trade sth. for sth.

to trade sth. off for / against sth.
vymenovať n-ho za n-čo [dok.]
to appoint sb. (as) sth.
vymieňať n-čo za n-čo [nedok.]
to barter sth. for sth.ekon.
vynadať n-mu za n-čo [dok.]
to rebuke sb. for sth.
zájsť za n-ým [dok.]
to look sb. up
zaostávať za n-čím [nedok.]
to fall short of sth. [idiom]
zaostávať za n-ým/ n-čím [nedok.]
to lag behind sb./sth.
zapadnúť za n-čo [dok.]
to fall behind sth.
zaskočiť za n-ho [dok.]
to cover for sb.

to spell sb. [substitute temporarily]
zaskočiť za n-ho [dok.] [zastúpiť]
to fill in for sb. [to substitute]
zatiahnuť za n-čo [dok.]
to pull sth.

to tug at sth.
zodpovedať za n-čo [nedok.]
to account for sth. [be responsible]

honba {f} za n-čím
pursuit of sth.
náhrada {f} za n-čo [finančné vyrovnanie]
compensation for sth.
vďaka {f} za n-čo
thanks for sth.

appreciation for sth.
zháňačka {f} za n-čím
rush for/ on sth.

(hneď) za humnami {adv} [idióm]
in one's (own) backyard [idiom]
(rovno) za humnami {adv} [idióm]
just round the corner [idiom] [in close proximity]

just around the corner [idiom] [in close proximity]
ako náhrada za n-čo
in return for sth.
ani za mak [ani trochu]
not a bit
Ani za nič!
No way! [coll.]

Not on your life! [coll.]
deň za dňom
day after day
dvakrát za deň {adv}
twice a day
dvakrát za týždeň {adv}
twice a week
hneď za rohom {adv}
just round the corner

just around the corner
Jazyk za zuby!
Mum's the word!
jeden za druhým
one after another
jeden za druhým {adv}
in turn [one after the other]
jedno za druhým [postupne]
one thing at a time
krok za krokom {adv}
step by step
na oplátku (za n-čo) [ľud.]
in return (for sth.)
niečo za niečo
quid pro quo
námor.
za {prep} [+ak.]
abaft [direction]
za {prep} [+ak.] [+inšt.]behind
za {prep} [+ak.] [+inšt.]beyond
za {prep} [+ak.] [čas. rozsah]in
za {prep} [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]for
za {prep} [+gen.]under
za {prep} [+gen.] [počas]during
za {prep} [+gen.] [v mene, v zastúpení n-ho]on behalf of
za {prep} [+inšt.]after
za {prep} [+inšt.]round
za {prep} [+inšt.]around
námor.
za {prep} [+inšt.]
abaft [place]
2 Words: Others
preoblečený za n-ho {adj}disguised as sb.
prestrojený za n-ho {adj}disguised as sb.
Som za. [Súhlasím.]I'm on board. [coll.] [I agree]
výmenou za n-čoin exchange for sth.
za brieždenia {adv}at the crack of dawn [idiom]
za chodu {adv}on the fly [coll.] [idiom]
námor.
za kormou {adv}
abaft [behind the stern]
za morom {adv}beyond the sea
za okamih {adv}in a moment
za okamih {adv}in a minute
za okamih {adv}in a jiffy [coll.]
za predpokladu [+gen.]provided
za rohomround the corner
za rohomaround the corner
za sebou {adv}in a row
za sebou [postupne, jeden za druhým]one after another
za sebou {adv} [zaradom]consecutively
za svitania {adv}at dawn
za účelom [+gen.]in order to
za vlády n-ho {adv}under the rule of sb.
2 Words: Verbs
bežať za n-ým [nedok.]to run after sb.
bojovať za n-čo [nedok.]to fight for sth.
byť za (n-čo) [nedok.] [mať záujem a chcieť sa zúčastniť]to be up for sth. [coll.]
byť za (n-čo) [nedok.] [súhlasiť]to be on board (with sth.) [coll.]
chváliť n-ho za n-čo [nedok.]to praise sb. for sth.
práca
honorovať n-ho za n-čo [nedok.]
to remunerate sb. for sth.
ísť za n-ým [nedok.]to follow sb.
odmeniť n-ho za n-čo [dok.]to reward sb. for sth.
práca
odmeňovať n-ho za n-čo [nedok.]
to remunerate sb. for sth.
odškodniť n-ho za n-čo [dok.]to compensate sb. for sth.
orodovať za n-ho [nedok.]to plead on sb.'s behalf
padnúť za n-čo [dok.]to fall behind sth.
páliť za n-ým [nedok.] [ľud.]to come on to sb. [coll.]
práca
platiť n-ho za n-čo [nedok.]
to remunerate sb. for sth.
pokrivkávať za n-ým/ n-čím [nedok.]to lag behind sb./sth.
poslať n-ho za n-ým [dok.]to refer sb. to sb.
postihovať n-ho za n-čo [nedok.]to sanction sb. for sth.
potiahnuť n-čím/ za n-čo [dok.]to tug at sth.
potrestať n-ho za n-čo [dok.]to punish sb. for sth.
považovať n-čo za ... [aké]to deem sth. ...
považovať n-čo za n-čo [nedok.]to treat sth. as sth.
považovať n-čo za n-čo [nedok.]to construe sth. as sth.
považovať n-ho/ n-čo za [+ak.]to regard sb./sth. as
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]to look on sb./sth. as sb./sth.
sankcionovať n-ho za n-čo [dok./nedok.] [kniž.] [al. odb.]to sanction sb. for sth.
sliediť za n-ým [nedok.]to spy on sb.
smútiť za n-ým/ n-čím [nedok.]to mourn sb./sth.
stáť za n-ým/ n-čím [nedok.] [podporovať]to support sb./sth.
vymeniť n-čo za n-čo [dok.]to swap sth. for sth.
vymeniť n-čo za n-čo [dok.]to trade sth. for sth.
vymeniť n-čo za n-čo [dok.]to trade sth. off for / against sth.
vymenovať n-ho za n-čo [dok.]to appoint sb. (as) sth.
ekon.
vymieňať n-čo za n-čo [nedok.]
to barter sth. for sth.
vynadať n-mu za n-čo [dok.]to rebuke sb. for sth.
zájsť za n-ým [dok.]to look sb. up
zaostávať za n-čím [nedok.]to fall short of sth. [idiom]
zaostávať za n-ým/ n-čím [nedok.]to lag behind sb./sth.
zapadnúť za n-čo [dok.]to fall behind sth.
zaskočiť za n-ho [dok.]to cover for sb.
zaskočiť za n-ho [dok.]to spell sb. [substitute temporarily]
zaskočiť za n-ho [dok.] [zastúpiť]to fill in for sb. [to substitute]
zatiahnuť za n-čo [dok.]to pull sth.
zatiahnuť za n-čo [dok.]to tug at sth.
zodpovedať za n-čo [nedok.]to account for sth. [be responsible]
2 Words: Nouns
honba {f} za n-čímpursuit of sth.
náhrada {f} za n-čo [finančné vyrovnanie]compensation for sth.
vďaka {f} za n-čothanks for sth.
vďaka {f} za n-čoappreciation for sth.
zháňačka {f} za n-čímrush for/ on sth.
3 Words: Others
(hneď) za humnami {adv} [idióm]in one's (own) backyard [idiom]
(rovno) za humnami {adv} [idióm]just round the corner [idiom] [in close proximity]
(rovno) za humnami {adv} [idióm] just around the corner [idiom] [in close proximity]
ako náhrada za n-čoin return for sth.
ani za mak [ani trochu]not a bit
Ani za nič!No way! [coll.]
Ani za nič!Not on your life! [coll.]
deň za dňomday after day
dvakrát za deň {adv}twice a day
dvakrát za týždeň {adv}twice a week
hneď za rohom {adv}just round the corner
hneď za rohom {adv}just around the corner
Jazyk za zuby!Mum's the word!
jeden za druhýmone after another
jeden za druhým {adv}in turn [one after the other]
jedno za druhým [postupne]one thing at a time
krok za krokom {adv}step by step
na oplátku (za n-čo) [ľud.]in return (for sth.)
niečo za niečoquid pro quo
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!