Advertisement
 Translation for 'about' from English to Slovak
SYNO about | almost | approximately | ...
asiabout
zhrubaabout
naokolo {adv}about
približneabout
{prep} [+lok.]about
okolo {prep} [+gen.]about
2 Words: Others
nablízku {adv}about (here)
voj.
Čelom vzad!
About face! [Am.]
okolo poludnia {adv}about noon
voj.
Čelom vzad!
About turn! [Br.]
posadnutý n-čím {adj}crazy about sth. [coll.]
A čo (takto)...? [ponuka, návrh]How about ...?
poučený o n-čo{adj} {past-p}informed about sth.
takmerjust about
skoro [takmer]just about
okolo [približne]just about
zhruba [približne]just about
len tak-tak {adv} [sotva]just about
asi tak [približne]just about
prakticky [takmer, viac-menej]just about
v podstate [takmer, viac-menej]just about
viac-menej [takmer, v podstate]just about
neistý v n-čo{adj}uneasy about sth.
nepoučený o n-čo{adj}uninformed about sth.
A čo ...?What about ...?
Čo keby ...?What about ...?
2 Words: Verbs
byť (celý) zbláznený do n-ho/n-čoho [nedok.]crazy about sb./sth. [coll.]
pýtať sa na n-ho/n-čo [nedok.]to ask about sb./sth.
fňukať nad n-čím/ kvôli n-čomu [nedok.] [ľud.]to bellyache about sth. [coll.]
reptať na n-ho/n-čo [nedok.]to bitch about sb./sth. [coll.]
frflať na n-ho/n-čo [nedok.]to bitch about sb./sth. [coll.]
nadávať na n-ho/n-čo [nedok.]to bitch about sb./sth. [coll.]
trápiť sa o n-ho/n-čo [nedok.]to bother about sb./sth.
trápiť sa pre n-ho/n-čo [nedok.]to bother about sb./sth.
trápiť sa kvôli n-mu/n-čomu [nedok.]to bother about sb./sth.
trápiť sa n-čím [nedok.]to bother about sth.
spôsobiť [dok.]to bring about
zapríčiniť [dok.]to bring about
pobehovať (dookola) [nedok.] [zaneprázdnene]to buzz about [Br.]
dbať na n-čo [nedok.]to care about sth.
zaujímať sa o n-čo [nedok.]to care about sth.
snívať sa o n-kom/n-čom [nedok.] [n-mu sa sníva o n-kom/n-čom] to dream about sb./sth. [sb. dreams about sb./sth.]
vystrájať [nedok.] [neviazane sa správať]to fool about [Br.]
vyvádzať [nedok.] [vystrájať, robiť hlúposti]to fool about [Br.]
blbnúť [nedok.] [ľud.] [neviazane sa správať]to fool about [Br.]
šaškovať [nedok.] [ľud.] [bláznivo sa správať]to fool about [Br.]
túlať sa [nedok.] [hl. s úmyslom zabaviť sa]to gad about [Br.] [coll.]
potulovať sa [nedok.] [hl. s úmyslom zabaviť sa]to gad about [Br.] [coll.]
flákať sa [nedok.] [ľud.] [hl. s úmyslom zabaviť sa]to gad about [Br.] [coll.]
zovšeobecňovať n-čo [nedok.]to generalise about sth. [Br.]
generalizovať n-čo [dok./nedok.]to generalise about sth. [Br.]
zovšeobecňovať n-čo [nedok.]to generalize about sth.
generalizovať n-čo [dok./nedok.]to generalize about sth.
pohybovať sa [nedok.]to get about [Br.]
čakať [nedok.]to hang about [Br.] [coll.] [wait]
pýtať sa na n-čo [nedok.]to inquire about sth.
poskakovať [nedok.] [sem a tam]to jig (about) [Br.]
smiať sa na n-kom/n-čom [nedok.] [považovať za vtipné]to laugh about sb./sth. [find humorous]
váľať si šunky [nedok.] [ľud.] [idióm]to loll about [Br.]
hemžiť sa [nedok.]to mill about [Br.]
pobiehať (okolo) [nedok.]to mill about [Br.]
motať sa (okolo) [nedok.]to mill about [Br.]
reptať na n-čo / proti n-čomu [nedok.]to moan about sth.
blázniť sa [nedok.] to monkey about [Br.] [coll.] [behave in a silly way]
blbnúť [nedok.] [ľud.] [bláznivo sa správať] to monkey about [Br.] [coll.] [behave in a silly way]
flákať sa [nedok.] [ľud.] [márniť čas]to monkey about [Br.] [coll.] [waste time]
presúvať sa [nedok.] [z miesta na miesto]to move about [Br.]
vystrájať [nedok.] [neviazane sa správať]to play about [Br.] [fool about]
vyvádzať [nedok.] [vystrájať, robiť hlúposti]to play about [Br.] [fool about]
blbnúť [nedok.] [ľud.] [neviazane sa správať]to play about [Br.] [fool about]
šaškovať [nedok.] [ľud.] [ bláznivo sa správať]to play about [Br.] [fool about]
premýšľať o n-čom [nedok.]to reflect about sth.
nostalgicky spomínať na n-čo [nedok.]to reminisce about sth.
váľať sa [nedok.] [sem a tam]to roll about [Br.]
gúľať sa [nedok.] [sem a tam]to roll about [Br.]
prevaľovať sa [nedok.] [sem a tam]to roll about [Br.]
pobiehať [nedok.]to run about [Br.]
pobehovať [nedok.]to run about [Br.]
behať [nedok.] [horúčkovito chodiť: po dome, pamiatkach ap.]to run about [Br.]
utvárať (si) teórie o n-čom [nedok.]to theorise about sth. [Br.]
utvárať (si) teórie o n-čom [nedok.]to theorize about sth.
pouvažovať o n-čom / nad n-čím [dok.]to think about sth.
porozmýšľať o n-čom / nad n-čím [dok.]to think about sth.
metať sa [nedok.]to thrash about [Br.]
trepať sa [nedok.]to thrash about [Br.]
hádzať sa [nedok.] [robiť prudké pohyby celým telom]to thrash about [Br.]
urobiť čelom vzad [dok.]to turn about
robiť si starosti o n-ho [nedok.]to worry about sb.
báť sa o n-ho/n-čo [nedok.]to worry about sb./sth.
mať obavy o n-ho/n-čo [nedok.]to worry about sb./sth.
trápiť sa (nad) n-čím [nedok.]to worry about sth.
robiť si starosti pre n-čo [nedok.]to worry about sth.
robiť si z n-čoho ťažkú hlavu [nedok.] [idióm]to worry about sth.
2 Words: Nouns
úplná zmena {f} [v názoroch, správaní ap.]about-face [Am.]
obrat {m} o 180 stupňov [aj obr.: zmena v názoroch, správaní ap.]about-face [Am.]
úplná zmena {f} [v názoroch, správaní ap.]about-turn [Br.]
obrat {m} o 180 stupňov [aj obr.: zmena v názoroch, správaní ap.]about-turn [Br.]
podrobné informácie {pl} o n-kom/n-čomdetails about sb./sth.
pochybnosť {f} (o n-čom)question (about sth.)
3 Words: Others
Kto by to bol povedal!How about that! [coll.]
To translate another word just start typing!

Translation for 'about' from English to Slovak

about
asi

zhruba

naokolo {adv}

približne

{prep} [+lok.]

okolo {prep} [+gen.]

Advertisement
about (here)
nablízku {adv}
About face! [Am.]
Čelom vzad!voj.
about noon
okolo poludnia {adv}
About turn! [Br.]
Čelom vzad!voj.
crazy about sth. [coll.]
posadnutý n-čím {adj}
How about ...?
A čo (takto)...? [ponuka, návrh]
informed about sth.
poučený o n-čom {adj} {past-p}
just about
takmer

skoro [takmer]

okolo [približne]

zhruba [približne]

len tak-tak {adv} [sotva]

asi tak [približne]

prakticky [takmer, viac-menej]

v podstate [takmer, viac-menej]

viac-menej [takmer, v podstate]
uneasy about sth.
neistý v n-čom {adj}
uninformed about sth.
nepoučený o n-čom {adj}
What about ...?
A čo ...?

Čo keby ...?

crazy about sb./sth. [coll.]
byť (celý) zbláznený do n-ho/ n-čoho [nedok.]
to ask about sb./sth.
pýtať sa na n-ho/ n-čo [nedok.]
to bellyache about sth. [coll.]
fňukať nad n-čím/ kvôli n-čomu [nedok.] [ľud.]
to bitch about sb./sth. [coll.]
reptať na n-ho/ n-čo [nedok.]

frflať na n-ho/ n-čo [nedok.]

nadávať na n-ho/ n-čo [nedok.]
to bother about sb./sth.
trápiť sa o n-ho/ n-čo [nedok.]

trápiť sa pre n-ho/ n-čo [nedok.]

trápiť sa kvôli n-mu/ n-čomu [nedok.]
to bother about sth.
trápiť sa n-čím [nedok.]
to bring about
spôsobiť [dok.]

zapríčiniť [dok.]
to buzz about [Br.]
pobehovať (dookola) [nedok.] [zaneprázdnene]
to care about sth.
dbať na n-čo [nedok.]

zaujímať sa o n-čo [nedok.]
to dream about sb./sth. [sb. dreams about sb./sth.]
snívať sa o n-kom/ n-čom [nedok.] [n-mu sa sníva o n-kom/ n-čom]
to fool about [Br.]
vystrájať [nedok.] [neviazane sa správať]

vyvádzať [nedok.] [vystrájať, robiť hlúposti]

blbnúť [nedok.] [ľud.] [neviazane sa správať]

šaškovať [nedok.] [ľud.] [bláznivo sa správať]
to gad about [Br.] [coll.]
túlať sa [nedok.] [hl. s úmyslom zabaviť sa]

potulovať sa [nedok.] [hl. s úmyslom zabaviť sa]

flákať sa [nedok.] [ľud.] [hl. s úmyslom zabaviť sa]
to generalise about sth. [Br.]
zovšeobecňovať n-čo [nedok.]

generalizovať n-čo [dok./nedok.]
to generalize about sth.
zovšeobecňovať n-čo [nedok.]

generalizovať n-čo [dok./nedok.]
to get about [Br.]
pohybovať sa [nedok.]
to hang about [Br.] [coll.] [wait]
čakať [nedok.]
to inquire about sth.
pýtať sa na n-čo [nedok.]
to jig (about) [Br.]
poskakovať [nedok.] [sem a tam]
to laugh about sb./sth. [find humorous]
smiať sa na n-kom/ n-čom [nedok.] [považovať za vtipné]
to loll about [Br.]
váľať si šunky [nedok.] [ľud.] [idióm]
to mill about [Br.]
hemžiť sa [nedok.]

pobiehať (okolo) [nedok.]

motať sa (okolo) [nedok.]
to moan about sth.
reptať na n-čo / proti n-čomu [nedok.]
to monkey about [Br.] [coll.] [behave in a silly way]
blázniť sa [nedok.]

blbnúť [nedok.] [ľud.] [bláznivo sa správať]
to monkey about [Br.] [coll.] [waste time]
flákať sa [nedok.] [ľud.] [márniť čas]
to move about [Br.]
presúvať sa [nedok.] [z miesta na miesto]
to play about [Br.] [fool about]
vystrájať [nedok.] [neviazane sa správať]

vyvádzať [nedok.] [vystrájať, robiť hlúposti]

blbnúť [nedok.] [ľud.] [neviazane sa správať]

šaškovať [nedok.] [ľud.] [ bláznivo sa správať]
to reflect about sth.
premýšľať o n-čom [nedok.]
to reminisce about sth.
nostalgicky spomínať na n-čo [nedok.]
to roll about [Br.]
váľať sa [nedok.] [sem a tam]

gúľať sa [nedok.] [sem a tam]

prevaľovať sa [nedok.] [sem a tam]
to run about [Br.]
pobiehať [nedok.]

pobehovať [nedok.]

behať [nedok.] [horúčkovito chodiť: po dome, pamiatkach ap.]
to theorise about sth. [Br.]
utvárať (si) teórie o n-čom [nedok.]
to theorize about sth.
utvárať (si) teórie o n-čom [nedok.]
to think about sth.
pouvažovať o n-čom / nad n-čím [dok.]

porozmýšľať o n-čom / nad n-čím [dok.]
to thrash about [Br.]
metať sa [nedok.]

trepať sa [nedok.]

hádzať sa [nedok.] [robiť prudké pohyby celým telom]
to turn about
urobiť čelom vzad [dok.]
to worry about sb.
robiť si starosti o n-ho [nedok.]
to worry about sb./sth.
báť sa o n-ho/ n-čo [nedok.]

mať obavy o n-ho/ n-čo [nedok.]
to worry about sth.
trápiť sa (nad) n-čím [nedok.]

robiť si starosti pre n-čo [nedok.]

robiť si z n-čoho ťažkú hlavu [nedok.] [idióm]

about-face [Am.]
úplná zmena {f} [v názoroch, správaní ap.]

obrat {m} o 180 stupňov [aj obr.: zmena v názoroch, správaní ap.]
about-turn [Br.]
úplná zmena {f} [v názoroch, správaní ap.]

obrat {m} o 180 stupňov [aj obr.: zmena v názoroch, správaní ap.]
details about sb./sth.
podrobné informácie {pl} o n-kom/ n-čom
question (about sth.)
pochybnosť {f} (o n-čom)

How about that! [coll.]
Kto by to bol povedal!
Usage Examples English
 • "Alma Pirata" is a story about friendship, about never giving up, about adventure and justice, about freedom and loyalty, and most of all, it is about love.
 • Neufchâtel is situated about 10 miles (15 km) from Londinières and Saint-Saëns, about 12 miles (17 km) from Forges-les-Eaux, about 15 miles (21 km) from Buchy, about 19 miles (27 km) from Aumale, about 20 miles from Blangy-sur-Bresle and about 25 miles (36 km) from Dieppe.
 • Some of the pairings include Gal Gadot writing about Dwayne Johnson, Shawn Mendes writing about Taylor Swift, Shonda Rhimes writing about Sandra Oh, Ava DuVernay writing about Gayle King, and Beyoncé writing about Michelle Obama.
 • As young kids, Hadia worries about Amar, who lies to protect her and Huda, further upsetting their father.
 • In October 1971 the Group had about eighty employees on the shipping side and about 1,200 on the aviation side, including about 220 pilots and flight engineers, about 200 air-hostesses, about 450 ground engineers, and about 300 other ground staff.

 • He has also written about Franciscan matters. Lately he has also made some researches about his own family, about Sarrià, and about the time of the Spanish Civil War.
 • The watercolor was reproduced in Carl Larsson's "On the sunny side: a book about the dwelling, about children, about you, about flowers, about everything: outside the home", which was published in 1910.
 • He wrote two books about cartoonists, one about Georges Goursat (Sem) and the other about Carlègle (pseudonym of Charles Émile Egli).
 • De Ricci became a French citizen in 1901. He married Jenny Gabrielle Thérèse Dreyfus about 1902. She was born about 1886 and died about 1938.
 • Thomas Wellman and his wife Elizabeth had five children: Abraham (born about 1643-died about 1717), Isaac (born about 1647-died after 1724), Elizabeth (born about 1660-died 1740), Sarah (born about 1662), and Mary (born about 1664).

 • Arcot is about 28 km, Arni is about 19 km, Cheyyar is about 21 km, Kanchipuram is about 50 km and Vellore is about 50 km from the village.
 • The film is part of a trilogy by Fly about the Danish society. "Bænken" is about the underclass, "Arven" about the upper class and "Manslaughter" about the middle class.
 • It is about [...] southwest of Bologna, about [...] southwest of Modena, about [...] north of Lucca and about [...] northwest of Florence.
 • Both of the visible stars have mass of about [...] , luminosities of about [...] , effective temperatures of about [...] , and radii of about [...]. Their age is about 34 million years.
 • Each GAMBIT-1 satellite was about [...] long, [...] wide, weighed about [...] , and carried about [...] of film.

 • Another estimate of the dates of evolution The authors also found that the lemur clade evolved about [...] , the rodent species about [...] , the two known ovale species about [...] and the Asian species about [...].
 • Freiberg is located about [...] west-southwest of Dresden, about 31 kilometres east-northeast of Chemnitz, about [...] southeast of Leipzig, and about [...] south of Berlin and about [...] northwest of Prague.
 • When ripe, the four-angled fruit is yellow-green with red tones, about [...] long by [...] wide, and contains about 150 dark brown or black seeds, each about with a diameter of about [...].
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!