Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for for from English to Slovak
for
{prep} [+dat.]

pre {prep} [+ak.]

v mene {prep} [+gen.]

miesto {prep} [+gen.]

namiesto {prep} [+gen.]

{prep} [+ak.] [cieľ, účel]

{prep} [+gen.] [vyj. príčiny: pre, kvôli]

do {prep} [+gen.] [smer cesty, miesto určenia]

za {prep} [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]

ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]

na {prep} [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]

zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
Advertisement
for [because]
lebo {conj}

pretože {conj}

bo {conj} [poet.]

as for
čo sa týka [+gen.]

pokiaľ ide o [+ak.]
but for
nebyť [+gen.]
eager for sth.
chtivý n-čoho {adj}

lačný po n-čom {adj} [obr.] [túžiaci]
except for
až na {prep} [+ak.]

s výnimkou {prep} [+gen.]

okrem {prep} [+gen.] [s výnimkou n-ho/ n-čoho]
for ages
(celú) večnosť {adv}
for all
napriek {prep} [+dat.]
for brevity
kvôli stručnosti {adv}
for centuries
po stáročia {adv}
for ever
naveky {adv}

navždy {adv}

navždycky {adv}

na večnosť {adv}
for example <e.g.>
napríklad <napr.>
for free
zdarma {adv}

zadarmo {adv}

grátis {adv}

zadara {adv} [ľud.]
for good
celkom {adv}

nadobro {adv}

navždy {adv}

raz navždy {adv}
for hire
na prenájom
for instance <f.i.>
napríklad <napr.>
for keeps [coll.]
navždy {adv}

natrvalo {adv}

nadobro {adv} [navždy]
for life
doživotne {adv}

na celý život {adv}
for long
nadlho {adv}
for now
zatiaľ {adv}

nateraz {adv} [zatiaľ]
for once
aspoň raz
for real [coll.]
ozaj

naozaj

vážne [naozaj]
for rent
na prenájom
for sale
na predajobch.
For shame!
Hanba!

Hanbi sa!
for starters [coll.]
na začiatok
for sure
iste

isto

naisto

zaiste

určite

istotne

dozaista
greedy for sth.
bažiaci po n-čom

prahnúci po n-čom
hungry for sth. [fig.] [eager]
lačný po n-čom / za n-čím {adj} [obr.] [túžiaci]
kept for sb.
rezervovaný pre n-ho
uncalled for
nevhodný {adj}

nežiaduci {adj}

nemiestny {adj} [nevhodný]
what for
načo

to account for sth. [answer for]
zodpovedať sa z n-čoho [nedok.]
to account for sth. [be responsible]
zodpovedať za n-čo [nedok.]

byť zodpovedný za n-čo [nedok.]
to account for sth. [cause]
spôsobiť n-čo [dok.]
to account for sth. [explain]
vysvetliť n-čo [dok.]

vysvetľovať n-čo [nedok.]
to aim for sth. [try to achieve]
snažiť sa o n-čo [nedok.]

usilovať sa o n-čo [nedok.]
to allow for sth.
umožniť n-čo [dok.]
to apologise (sb. for sth.) [Br.]
ospravedlňovať sa (n-mu za n-čo) [nedok.]
to apologise sb. for sth. [Br.]
ospravedlniť sa n-mu za n-čo [dok.]
to apologize sb. for sth.
ospravedlniť sa n-mu za n-čo [dok.]

ospravedlňovať sa n-mu za n-čo [nedok.]
to apply for sth.
uchádzať sa o n-čo [nedok.]

požiadať o n-čo [dok.] [uchádzať sa]

žiadať o n-čo [nedok.] [uchádzať sa]
to ask for
poprosiť o [dok.]
to ask for sth.
žiadať o n-čo [nedok.]

požiadať o n-čo [dok.]

požadovať n-čo [nedok.]
to babysit for sb.
postrážiť n-mu dieťa [dok.]
to bargain for sth.
očakávať n-čo [dok.]

počítať s n-čím [nedok.]

predpokladať n-čo [nedok.] [očakávať]
to barrack (for) sb. [Aus.]
povzbudzovať n-ho [nedok.] [pokrikmi ap.]šport
to barter sth. for sth.
vymieňať n-čo za n-čo [nedok.]ekon.
{prep} [+dat.]for
pre {prep} [+ak.]for
v mene {prep} [+gen.]for
miesto {prep} [+gen.]for
namiesto {prep} [+gen.]for
{prep} [+ak.] [cieľ, účel]for
{prep} [+gen.] [vyj. príčiny: pre, kvôli]for
do {prep} [+gen.] [smer cesty, miesto určenia]for
za {prep} [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]for
ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]for
na {prep} [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]for
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [vyj. príčiny: pre, kvôli]for
lebo {conj}for [because]
pretože {conj}for [because]
bo {conj} [poet.]for [because]
2 Words: Others
čo sa týka [+gen.]as for
pokiaľ ide o [+ak.]as for
nebyť [+gen.]but for
chtivý n-čoho {adj}eager for sth.
lačný po n-čo{adj} [obr.] [túžiaci]eager for sth.
až na {prep} [+ak.]except for
s výnimkou {prep} [+gen.]except for
okrem {prep} [+gen.] [s výnimkou n-ho/ n-čoho]except for
(celú) večnosť {adv}for ages
napriek {prep} [+dat.]for all
kvôli stručnosti {adv}for brevity
po stáročia {adv}for centuries
naveky {adv}for ever
navždy {adv}for ever
navždycky {adv}for ever
na večnosť {adv}for ever
napríklad <napr.>for example <e.g.>
zdarma {adv}for free
zadarmo {adv}for free
grátis {adv}for free
zadara {adv} [ľud.]for free
celkom {adv}for good
nadobro {adv}for good
navždy {adv}for good
raz navždy {adv}for good
na prenájomfor hire
napríklad <napr.>for instance <f.i.>
navždy {adv}for keeps [coll.]
natrvalo {adv}for keeps [coll.]
nadobro {adv} [navždy]for keeps [coll.]
doživotne {adv}for life
na celý život {adv}for life
nadlho {adv}for long
zatiaľ {adv}for now
nateraz {adv} [zatiaľ]for now
aspoň razfor once
ozajfor real [coll.]
naozajfor real [coll.]
vážne [naozaj]for real [coll.]
na prenájomfor rent
obch.
na predaj
for sale
Hanba!For shame!
Hanbi sa!For shame!
na začiatokfor starters [coll.]
istefor sure
istofor sure
naistofor sure
zaistefor sure
určitefor sure
istotnefor sure
dozaistafor sure
bažiaci po n-čomgreedy for sth.
prahnúci po n-čomgreedy for sth.
lačný po n-čom / za n-čím {adj} [obr.] [túžiaci]hungry for sth. [fig.] [eager]
rezervovaný pre n-hokept for sb.
nevhodný {adj}uncalled for
nežiaduci {adj}uncalled for
nemiestny {adj} [nevhodný]uncalled for
načowhat for
2 Words: Verbs
zodpovedať sa z n-čoho [nedok.]to account for sth. [answer for]
zodpovedať za n-čo [nedok.]to account for sth. [be responsible]
byť zodpovedný za n-čo [nedok.]to account for sth. [be responsible]
spôsobiť n-čo [dok.]to account for sth. [cause]
vysvetliť n-čo [dok.]to account for sth. [explain]
vysvetľovať n-čo [nedok.]to account for sth. [explain]
snažiť sa o n-čo [nedok.]to aim for sth. [try to achieve]
usilovať sa o n-čo [nedok.]to aim for sth. [try to achieve]
umožniť n-čo [dok.]to allow for sth.
ospravedlňovať sa (n-mu za n-čo) [nedok.]to apologise (sb. for sth.) [Br.]
ospravedlniť sa n-mu za n-čo [dok.]to apologise sb. for sth. [Br.]
ospravedlniť sa n-mu za n-čo [dok.]to apologize sb. for sth.
ospravedlňovať sa n-mu za n-čo [nedok.]to apologize sb. for sth.
uchádzať sa o n-čo [nedok.]to apply for sth.
požiadať o n-čo [dok.] [uchádzať sa]to apply for sth.
žiadať o n-čo [nedok.] [uchádzať sa]to apply for sth.
poprosiť o [dok.]to ask for
žiadať o n-čo [nedok.]to ask for sth.
požiadať o n-čo [dok.]to ask for sth.
požadovať n-čo [nedok.]to ask for sth.
postrážiť n-mu dieťa [dok.]to babysit for sb.
očakávať n-čo [dok.]to bargain for sth.
počítať s n-čím [nedok.]to bargain for sth.
predpokladať n-čo [nedok.] [očakávať]to bargain for sth.
šport
povzbudzovať n-ho [nedok.] [pokrikmi ap.]
to barrack (for) sb. [Aus.]
ekon.
vymieňať n-čo za n-čo [nedok.]
to barter sth. for sth.
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!