Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for up from English to Swedish
NOUN   up | -
VERB   to up | upped | upped
upping | ups
up
upp {adv}

Cheer up!
Upp med hakan!idiom
Advertisement
Chin up!
Upp med hakan!
eaten up
uppäten {adj} {past-p}
full (up)
mätt {adj}
geared up
beredd {adj}
Head up!
Upp med hakan!
Hurry up!
Skynda dig!
pent-up
uppdämd {adj}
rolled-up
hoprullad {adj}
sb. mixed up
ngn. blandade
Shut up!
Käft! [vard.] [Håll käften!]
What's up? [Am.] [coll.]
Hur är läget?

to back up [support]
att backa upp
to break up [relationship]
att göra slut

att gå skilda vägar
to bring up [children]
att uppfostra

att föda upp [barn]
to build sth. up
att bygga upp ngt.
to button up [do the buttons up]
att knäppa [en eller flera knappar]
to catch up
att knappa in [försprång]
to cheer up
att muntra upp
to fill (up)
att fylla (upp)
to get up
att stiga upp
to give up
att ge upp
to grind sth. (up) [using mortar and pestle]
att mortla ngt.farmacikemimat.
to grow up
att växa upp
to hurry up
att skynda sig
to keep up sth.
att vidmakthålla ngt.
to lock sb. up [prison]
att häkta ngn.
to look up [in a book]
att se efter [i en bok]
to look up [information etc.]
att slå upp
to make up [compose, constitute]
att utgöra
to muck up
att grisa ner
to pick sb. up [collect in vehicle]
att hämta upp ngn.
to pick sth. up
att inplocka ngt.
to pick up [e.g. hitchhikers]
att plocka upp
to pick up [hitchhikers]
att ta upp
to puff up
att blåsa upp
to queue (up)
att köa
to screw up [coll.]
att sabba [vard.]
to silt up
att slamma igenhydro.
to split up [with sb.]
att skiljas
to stand up
att stå upp
to sum up
att sammanfatta
to tidy up
att städa
to tighten (up)
att spänna (åt)
to treasure (up)
att samla (på)

att gömma (på)

att lägga på hög
to use up
att förbruka
to wake sb. up
att väcka ngn.
to wake up
att vakna
to weigh up
att överväga
to wrap up
att packa in

close-up [view, picture]
närbild {u}foto.
make-up
smink {n}kosm.
push-up
armhävning {u}
run-up
ansats {u}
washing-up
diskning {u}

up to date
à jour

med sin tid
up to now
hittills {adv}
up-to-date [attr.]
tidsenlig {adj}

uppdaterad {adj}

to creep up on sb./sth.
att smyga sig på ngn./ngt.
to keep up appearances
unverified att hålla skenet uppe
to sign up for sth.
att anmäla sig till ngt.

follow-up question
följdfråga {u}
stand-up comedian
ståuppkomiker {u}arbete
wake-up call
telefonväckning {u}

up to one's knees
knädjupt {adv}

to bring sth. up to date
att aktualisera ngt.
to look up a word
att slå upp ett ord
to make up one's mind
att besluta sig

att bestämma sig
to stay up to date
att följa med sin tid
to turn up one's toes [coll.] [idiom]
att lämna in tofflorna [bildl.] [dö]

curled up in a ball [animal, child]
hoprullad {adj} [klotformig]

to be (a bit) hard up
att ha ont om pengar

Bringing Up Baby [Howard Hawks]
Ingen fara på taketfilmF
upp {adv}up
2 Words: Others
idiom
Upp med hakan!
Cheer up!
Upp med hakan!Chin up!
uppäten {adj} {past-p}eaten up
mätt {adj}full (up)
beredd {adj}geared up
Upp med hakan!Head up!
Skynda dig!Hurry up!
uppdämd {adj}pent-up
hoprullad {adj}rolled-up
ngn. blandadesb. mixed up
Käft! [vard.] [Håll käften!]Shut up!
Hur är läget?What's up? [Am.] [coll.]
2 Words: Verbs
att backa uppto back up [support]
att göra slutto break up [relationship]
att gå skilda vägarto break up [relationship]
att uppfostrato bring up [children]
att föda upp [barn]to bring up [children]
att bygga upp ngt.to build sth. up
att knäppa [en eller flera knappar]to button up [do the buttons up]
att knappa in [försprång]to catch up
att muntra uppto cheer up
att fylla (upp)to fill (up)
att stiga uppto get up
att ge uppto give up
farmacikemimat.
att mortla ngt.
to grind sth. (up) [using mortar and pestle]
att växa uppto grow up
att skynda sigto hurry up
att vidmakthålla ngt.to keep up sth.
att häkta ngn.to lock sb. up [prison]
att se efter [i en bok]to look up [in a book]
att slå uppto look up [information etc.]
att utgörato make up [compose, constitute]
att grisa nerto muck up
att hämta upp ngn.to pick sb. up [collect in vehicle]
att inplocka ngt.to pick sth. up
att plocka uppto pick up [e.g. hitchhikers]
att ta uppto pick up [hitchhikers]
att blåsa uppto puff up
att köato queue (up)
att sabba [vard.]to screw up [coll.]
hydro.
att slamma igen
to silt up
att skiljasto split up [with sb.]
att stå uppto stand up
att sammanfattato sum up
att städato tidy up
att spänna (åt)to tighten (up)
att samla (på)to treasure (up)
att gömma (på)to treasure (up)
att lägga på högto treasure (up)
att förbrukato use up
att väcka ngn.to wake sb. up
att vaknato wake up
att övervägato weigh up
att packa into wrap up
2 Words: Nouns
foto.
närbild {u}
close-up [view, picture]
kosm.
smink {n}
make-up
armhävning {u}push-up
ansats {u}run-up
diskning {u}washing-up
3 Words: Others
à jourup to date
med sin tidup to date
hittills {adv}up to now
tidsenlig {adj}up-to-date [attr.]
uppdaterad {adj}up-to-date [attr.]
3 Words: Verbs
att smyga sig på ngn./ngt.to creep up on sb./sth.
unverified att hålla skenet uppeto keep up appearances
att anmäla sig till ngt.to sign up for sth.
3 Words: Nouns
följdfråga {u}follow-up question
arbete
ståuppkomiker {u}
stand-up comedian
telefonväckning {u}wake-up call
4 Words: Others
knädjupt {adv}up to one's knees
4 Words: Verbs
att aktualisera ngt.to bring sth. up to date
att slå upp ett ordto look up a word
att besluta sigto make up one's mind
att bestämma sigto make up one's mind
att följa med sin tidto stay up to date
att lämna in tofflorna [bildl.] [dö]to turn up one's toes [coll.] [idiom]
5+ Words: Others
hoprullad {adj} [klotformig]curled up in a ball [animal, child]
5+ Words: Verbs
att ha ont om pengarto be (a bit) hard up
Fiction (Literature and Film)
filmF
Ingen fara på taket
Bringing Up Baby [Howard Hawks]
81 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!