Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'evne' from Norwegian to English
NOUN   ei/en evne | evna / evnen | evner | evnene
evne {m/f}ability
8
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'evne' from Norwegian to English

evne {m/f}
ability
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Radiosignaler med forskjellig frekvens har mindre evne til avbøyning og økende evne til reflektering med økende frekvens.
 • Nyresvikt er en sykdomstilstand hvor nyrens evne til å skille ut metabolitter er svekket (ved normale fysiologiske konsentrasjonsforhold), eller manglende evne til å opprettholde kroppens elektrolytt-balanse (ved normalt inntak av saltstoffer).
 • Tross vanskene med å utvikle vaksine, finnes det i dag effektiv behandling mot virusets evne til å reprodusere seg i kroppen, og dermed mot dets evne til å fremkalle sykdom.
 • Trening av evnen til å resonnere moralsk øker individets ferdigheter slik at sammen med deres nyervervede sosiale ferdigheter og evne til å mestre egne følelser så utvikler de en evne til å resonnere moralsk på en måte som er forbundet med pro-sosial oppførsel.
 • Hans manglende evne til å tilpasse seg enhver ytre omstendighet, ser ut til å gjøre livet i fengsel utholdelig for ham.
 • Bak den manglende evnen til å inngå i sosialt samspill ligger en manglende evne til innlevelse i andre mennesker.
 • Adaptasjon er øyets evne til å tilpasse seg lysstyrken det blir påvirket av.
 • Mengden av pesticid som migrerer fra anvendelsesområdet er påvirket av de ulike kjemikalienes egenskaper: dets evne til å bindes til jord, dets damptrykk, dets vannløselighet, og dets evne til å motstå nedbrytning over tid.
 • De fleste organismer som har en evne til å se, bruker spesialiserte organer til denne oppgaven.
 • Sluttstabilitet eller sekundærstabilitet er en båt sin evne til å rette seg selv opp fra store helningsvinkler, i motsetning til initialstabilitet som er en båt sin evne til å motvirke helning ved små vinkler (typisk opp til 10°).
 • Det største "karbonsluket" er havet som tar opp CO2 via mekanismer som har å gjøre med at sjøvann har evne til å løse opp denne gassen, samt biologiske prosesser der CO2 inngår.
 • Enkle organismer har tilnærmet ubegrenset evne til regenerering, mens mer avanserte organismer har liten regenerasjonsevne.
 • For døve oppleves det stigmatiserende og sårende når intelligens, livskvalitet og mestring kobles mot evne til å høre, eller evne å prate med samme lydbilde som hørende.
 • Kirchhoffs strålingslov sier at et stoffs evne til å sende ut elektromagnetisk stråling av en viss bølgelengde og retning er like stor som dets evne til å absorbere stråling med samme bølgelengde og retning.
 • Mot er en persons eller gruppes evne til å være modig, uredd og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst, frykt, smerte, risiko, usikkerhet eller intimidering.
 • Necromancer - Lys / Mørk - har evne til å gjøre ekstreme ting, som å vekke de døde til live. De har også evne til å kommunisere med spøkelser mye bedre enn synske.
 • Selskapet ble et av de ledende på det internasjonale markedet og framgangen berodde delvis på Rausings evne til å rekruttere kompetente medarbeidere og markedsførere, samt hans evne til å knytte gustige kontakter og avtaler med produsenter.
 • Ansiktsgjenkjennelse er et emne innenfor visuell persepsjon i kognitiv psykologi som ser på menneskers evne til å gjenkjenne ansikt.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!