Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'rörlighet' from Swedish to English
NOUN   en rörlighet | rörligheten | rörligheter | rörligheterna
rörlighet {u}agility
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'rörlighet' from Swedish to English

rörlighet {u}
agility
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • En goniometer är även ett verktyg för mätning av passiv och aktiv rörlighet i leder.
 • Rullstolar för barn med nedsatt rörlighet.
 • Fri rörlighet för kapital, var jämte fri rörlighet för personer, varor och tjänster, en av de fyra friheterna som den inre marknaden byggde på.
 • Genom EES-avtalet åtnjuter även medborgare från Island, Liechtenstein och Norge vissa av de rättigheter som tillkommer unionsmedborgare, i synnerhet rätten till fri rörlighet.
 • Nationalekonomen Gary Becker påvisade på 1970-talet en teoretisk koppling mellan inkomstolikhet och socioekonomisk rörlighet, att hög inkomstolikhet ledde till låg rörlighet.
 • Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz om fri rörlighet för personer är ett bilateralt avtal mellan Europeiska unionen (tidigare Europeiska gemenskapen) och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer.
 • En rad åtgärder vidtogs under covid-19-pandemin för att underlätta viss rörlighet över gränserna trots de införda reserestriktionerna.
 • Förordningen innehåller bestämmelser om samordningen av medlemsstaternas sociala trygghetssystem i syfte att underlätta fri rörlighet av personer.
 • Tyngdlyftning är en kraftsport, där styrka, explosivitet och rörlighet har hög prioritet.
 • Larsson spelade en viktig roll i försvarsdebatten både muntligen och med tidningsartiklar, bland annat inför införandet av kustjägare 1956, varvid han hävdade att rörlighet var ett livsvillkor för fast kustartilleri.
 • Den nya förordningen om arbetskraftens fria rörlighet antogs i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, det vill säga Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lagstiftade tillsammans.
 • I vissa fall, särskilt rörande fri rörlighet för personer, betraktas dock inte heller medborgare från Island, Liechtenstein och Norge (genom EES-avtalet) eller Schweiz (genom ett bilateralt avtal med unionen) som tredjelandsmedborgare.
 • Flyttlasspolitik är en benämning, särskilt under 1960- och 1970-talen, på statsmakternas åtgärder i syfte att nå ökad geografisk rörlighet på arbetsmarknaden.
 • Enligt Finlands president Tarja Halonen har sexturismen ökat som följd av människors ökade rörlighet.
 • Andra viktiga områden för Wapes är generationsväxlingen och en förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden.
 • Sjukgymnastisk behandling är ett viktigt komplement för att bevara muskelstyrka och rörlighet.
 • Arbetstagare i Ceuta och Melilla har fri rörlighet inom EU, och EU-medborgare åtnjuter motsvarande fria rörlighet för arbetstagare i de två områdena.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!