Advertisement
 Translation for 'alminnelig' from Norwegian to English
ADJ   alminnelig | alminnelig | alminnelige
alminneligere | alminneligst / alminneligste
alminnelig {adj}common
3
alminnelig {adj}general
alminnelig {adj}ordinary
alminnelig {adj}universal
4 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'alminnelig' from Norwegian to English

alminnelig {adj}
common

general

ordinary

universal
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Et normalt gode er alltid et alminnelig gode, mens et alminnelig gode enten kan være et normalt eller mindreverdig gode.
 • Suprapubisk kateter brukes i situasjoner der alminnelig blærekateter via uretra er uegnet.
 • Ved fastsettelse av alminnelig inntekt settes deltakers overskudd eller underskudd på deltakelsen til en andel av selskapets overskudd eller underskudd.
 • "Pluss visse kapitalutgifter": Ettersom personinntekt i utgangspunktet er en bruttoinntekt og alminnelig inntekt er netto, skal det gjøres et tillegg i alminnelig inntekt med en del kapitalutgifter som er trukket fra ved beregningen av alminnelig inntekt og som ikke er fradragsberettiget i personinntekt.
 • Den astronomiske definisjonen på (alminnelig) polarnatt er at solbanen gjennom et helt døgn alltid ligger lavere enn 6° under horisonten.

 • Inntektsfradrag viser til kostnader som kan føres til fradrag i bruttoinntekt for å komme frem til alminnelig inntekt som det skal utlignes skatt av.
 • Alminnelig flertall er et flertall (mer enn 50 %) av de avgitte stemmer i en votering.
 • Som fiskebåt er krokeka nå forsvunnet fra alminnelig bruk på Blekinge.
 • Overtidsarbeid er arbeid utover lovens grense for såkalt alminnelig arbeidstid.
 • For alminnelig erstatningsansvar kreves simpel uaktsomhet, som kjennetegnes ved at man ikke har handlet slik som man burde.

 • Mer generelt er "coryza" en medisinsk betegnelse på alminnelig forkjølelse.
 • Ordnungspolizei hadde før andre verdenskrig i Tyskland ansvaret for alminnelig politiarbeid, mens politiske saker sorterte under Sipo.
 • Deler av området er ZATO - stengt for alminnelig ferdsel.
 • Navnet Titus var et alminnelig romersk navn i antikken og betyr "aktverdig".
 • Mens det var mer eller mindre politisk konsensus om statens kraftutbygging for alminnelig forsyning, var det mer konfliktfylt at staten skulle bygge kraftverk for storindustrien.

 • Mellom 1873 og 1945 hadde Japan, under forskjellige former, alminnelig verneplikt.
 • Politihjemmeværnspersonell er under "alminnelig hjelp til politiet", for eksempel trafikkregulering, operativt underlagt den stedlige politimyndighet, men har kun lettere økte beføyelser enn sivile borgere.
 • Overskudd i selskaper skattlegges som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 24 %.
 • Syd for grensen er rugbrød ikke alminnelig utbredt; her finnes stort sett kun hvitt brød (hvetebrød), men nord for grensen er rugbrød alminnelig.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!