Page 1 of 8 for the letter I in the Norwegian-English dictionary
i
in
i alfabetisk orden
in alphabetical order
i alle fall
in any case
i alle regnbuens farger
in all (the) colors of the rainbow [Am.]
in all (the) colours of the rainbow [Br.]
i alt
altogether [in total]
i år
this year
i årevis
for years (and years)
i bakgrunnen
in the background
i begynnelsen
at first
at the beginning
at the start
i beste fall
in the best case
i bevegelse
on the move
i blomst
in bloombot.
i bøtter og spann [fig.]
in heaps
in spades [coll.] [fig.]
i brann
on fire
i bruk
in use
i dag
today
i dagen
in the open [open air]
i denne sammenheng
in that regard
i det fjerne
in the distance
i det grønne [i naturen]
in the nature
i det hele tatt
at alluttrykk
i det lange løp
in the long run
i det minste
at least
i det siste
lately
recently
I Dovregubbens hall [Edvard Grieg]
In the Hall of the Mountain KingF
i et nøtteskall
in a nutshelluttrykk
i etterkant
afterwards
in hindsight
i fengsel
in the hole [Am.] [sl.] [in prison]
i fjor
last year
i flere uker
for several weeks
i forbindelse med
in connection with
i forfjor
the year before last
i forgårs
the day before yesterday
i forgrunnen
in the foreground
i forhold til
in relation to
i forrige uke
last week
i forveien
beforehand
in advance
i går
yesterday
i gjennomsnitt
on average
i god tro
in good faith
i grunnen
at bottom
at root
basically
fundamentally
i hovedsak
mainly
i hverdagen
in day-to-day life
in everyday life
i hvert fall
in any case
i kjølvannet av ...
in the wake of ...
i kor
in chorus
i kraft
in force
i krig
at war
i kveld
this evening
i land
ashore
i lengden
in the long run
I like måte.
The same to you.
i likhet med ...
in common with ...
i løpet av
during
i løpet av ...
in the course of ...
i mellomtiden
in the meantime
meanwhile
i midten av ...
in the middle of ...
i morgen
tomorrow
i morgen tidlig
tomorrow morning
i morges
this morning
i motsetning til
in contrast to
i natt
tonight
i nattens mulm og mørke
in the dead of nightuttrykk
i nærheten av
near
i nærheten av ...
in the vicinity of ...
i noens favør
in sb.'s favor [Am.]
in sb.'s favour [Br.]
i nødstilfelle
in case of emergency
i nuet [litt.]
in the now [literary]
i og med at
given thatuttrykk
i oldtiden
in ancient times
i overensstemmelse med ...
in conformity with ...
i overmorgen
the day after tomorrow
i radioen
on the radio
i rampelyset
in the limelightuttrykk
i rask rekkefølge
in rapid succession
i relasjon til
in relation to
i rommet ved siden av
in the next room
in the room next door
i samarbeid med ...
in collaboration with ...
i samme slengen
at the same time
while one's at ituttrykk
i sammenheng med ...
in conjunction with ...
i samsvar med noe
in accordance to sth.
i sikte
in sight
within sight
i sin helhet
in its entirety
i sinn og skinn
through and throughuttrykk
iin
i alfabetisk ordenin alphabetical order
i alle fallin any case
i alle regnbuens fargerin all (the) colors of the rainbow [Am.]
i alle regnbuens fargerin all (the) colours of the rainbow [Br.]
i altaltogether [in total]
i årthis year
i årevisfor years (and years)
i bakgrunnenin the background
i begynnelsenat first
i begynnelsenat the beginning
i begynnelsenat the start
i beste fallin the best case
i bevegelseon the move
bot.
i blomst
in bloom
i bøtter og spann [fig.]in heaps
i bøtter og spann [fig.]in spades [coll.] [fig.]
i brannon fire
i brukin use
i dagtoday
i dagenin the open [open air]
i denne sammenhengin that regard
i det fjernein the distance
i det grønne [i naturen]in the nature
uttrykk
i det hele tatt
at all
i det lange løpin the long run
i det minsteat least
i det sistelately
i det sisterecently
F
I Dovregubbens hall [Edvard Grieg]
In the Hall of the Mountain King
uttrykk
i et nøtteskall
in a nutshell
i etterkantafterwards
i etterkantin hindsight
i fengselin the hole [Am.] [sl.] [in prison]
i fjorlast year
i flere ukerfor several weeks
i forbindelse medin connection with
i forfjorthe year before last
i forgårsthe day before yesterday
i forgrunnenin the foreground
i forhold tilin relation to
i forrige ukelast week
i forveienbeforehand
i forveienin advance
i gåryesterday
i gjennomsnitton average
i god troin good faith
i grunnenat bottom
i grunnenat root
i grunnenbasically
i grunnenfundamentally
i hovedsakmainly
i hverdagenin day-to-day life
i hverdagenin everyday life
i hvert fallin any case
i kjølvannet av ...in the wake of ...
i korin chorus
i kraftin force
i krigat war
i kveldthis evening
i landashore
i lengdenin the long run
I like måte.The same to you.
i likhet med ...in common with ...
i løpet avduring
i løpet av ...in the course of ...
i mellomtidenin the meantime
i mellomtidenmeanwhile
i midten av ...in the middle of ...
i morgentomorrow
i morgen tidligtomorrow morning
i morgesthis morning
i motsetning tilin contrast to
i natttonight
uttrykk
i nattens mulm og mørke
in the dead of night
i nærheten avnear
i nærheten av ...in the vicinity of ...
i noens favørin sb.'s favor [Am.]
i noens favørin sb.'s favour [Br.]
i nødstilfellein case of emergency
i nuet [litt.]in the now [literary]
uttrykk
i og med at
given that
i oldtidenin ancient times
i overensstemmelse med ...in conformity with ...
i overmorgenthe day after tomorrow
i radioenon the radio
uttrykk
i rampelyset
in the limelight
i rask rekkefølgein rapid succession
i relasjon tilin relation to
i rommet ved siden avin the next room
i rommet ved siden avin the room next door
i samarbeid med ...in collaboration with ...
i samme slengenat the same time
uttrykk
i samme slengen
while one's at it
i sammenheng med ...in conjunction with ...
i samsvar med noein accordance to sth.
i siktein sight
i siktewithin sight
i sin helhetin its entirety
uttrykk
i sinn og skinn
through and through
Page 1 of 8 for the letter I in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023