Advertisement
 Translation for 'felles' from Norwegian to English
ADJ   felles | felles | felles
felles {adj}joint
2
felles {adj}common
felles plattform {m} [fig.]common ground [fig.]
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Norwegian
 • Utenfor faller også bestemmelsene om EUs handelspolitikk, EUs bistandspolitikk, EUs tollunion, den felles landbrukspolitikken, den felles fiskeripolitikken, EUs justis- og innenrikspolitikk og EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 • Bibliotektjenesten i Sykehuset Innlandet HF ble opprettet i 2004 som en felles bibliotektjeneste for Sykehuset Innlandet.
 • Personalunion er en union hvor to eller flere stater har et felles statsoverhode som regjerer over alle statene, men hvor hver enkelt stat er uavhengig av hverandre og derfor regnes som selvstendige.
 • Husholdning kan også defineres som et sted, med felles tak, felles produksjon, felles måltid, budsjett, og omsorg for de til enhver tid eksisterende medlemmene i den.
 • Felles for alle versjonene av Mamut, er at de har én felles installasjon.

 • Selv om det siden 1986 ikke har vært noe felles grevskapsråd, er flere tjenester organisert felles for de fem distriktene.
 • Foreldre som er gift har felles foreldreansvar for felles barn. Gifter foreldrene seg etter at barnet er født, får de også felles foreldreansvar for felles barn.
 • Traktatens fulle tittel var Traktaten for etablering av et felles råd og en felles kommisjon for De europeiske fellesskapene, også kalt Fusjonstraktaten.
 • Biblioteket har felles blioteksystem og felles katalog med de øvrige Vest-Telemarkbiblioteka.
 • Av de tre felles-konfigurasjonene (felles emitter, felles base, felles kollektor) har felles emitter-koblingen den høyeste energetiske forsterkningen.

 • Historieskrivingen underbygget forestillingene om et felles historisk opphav og derved felles fremtid.
 • På slutten av 1600-tallet vokste også Latvia fram som en nasjon med felles språk og felles kultur.
 • Obukhov var også med i den felles russisk-norske kommisjonen for felles verifisering av passering av statsgrensen (2007).
 • I tilsynet inngår en overnasjonal myndighet – Den europeiske sentralbank – og nasjonale tilsynsmyndigheter, som samarbeider på grunnlag av felles standarder og krav.
 • Dueholm, Ørum og Vestervig amter fikk felles amtmann i 1662. Den felles amtstue var plassert i Thisted. Hvert amt bestod av to herreder.

 • Diapraksis er et begrep som betegner hvordan representanter fra ulike religioner deler et felles engasjement, og derfor går sammen om et felles arbeid.
 • Høsten 2011 etablerte Sjöfartsverket og Luftfartsverket en felles organisasjon for felles servicefunksjoner.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!