Advertisement
 Translation for 'sivhauk' from Norwegian to English
orn.T
sivhauk {m} [Circus aeruginosus]
Eurasian marsh harrier
orn.T
sivhauk {m} [Circus aeruginosus]
(western) marsh harrier
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'sivhauk' from Norwegian to English

sivhauk {m} [Circus aeruginosus]
Eurasian marsh harrierorn.T

(western) marsh harrierorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Observasjoner av sjeldne lavlandsarter som horndykker, sivhauk og dvergmåke understreker de spesielle naturforholdene.
  • Flere områder av innsjøen er av ulike grunner fredet, blant annet på grunn av rastende laksand og fiskeørn, samt ynglende sivhauk og rørdrum.
  • Det er dessuten registrert at flere par med fiskeørn ("Pandion haliaetus") bruker området i sine næringssøk, samtidig som lerkefalk ("Falco subbuteo") og sivhauk ("Circus aeruginosus") jevnlig registreres i området i hekketiden.
  • I Norge hekker myrhauk og sivhauk mens, enghauk og steppehauk er årlige gjester. De har blitt observert oftere og oftere i årenes løp.
  • Myrhauk ("Circus cyaneus") eller blå kjerrhauk er en rovfugl. På verdensbasis er det flere arter som går under betegnelsen kjerrhauker "(Circus)", bl.a. sivhauk, enghauk og steppehauk.

  • Konklusjon: Sivhauk vurderes i 2021 til rødlistekategori sterkt truet EN, på bakgrunn av bestandsestimater og basert på kriteriet D1 (50-250 reproduserende individer).
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!