Page 1 of 16 for the letter O in the Polish-English dictionary
o [+loc.]
about
at [time]
concerning
O co chodzi?
What's it about?
What's the matter?
o ile nie
unless
o ile się orientuję
as far as I can see
o krzywych nogach
bow-leggedanat.
o mały włos
by a (cat's) whisker
by the skin of one's teeth
o międzynarodowej sławie
of international renown [postpos.]
O mój Boże!
Oh my God!
o północy
at midnight
O rety!
Dear me!
o sarnich oczach
doe-eyed
o świcie
at dawn
o tej porze
at this hour
at this time
o Warszawie
about Warsaw
o zmierzchu
at twilight
o zmroku
at dusk
oaza {f}
oasis
oaza {f} antarktyczna
Antarctic oasisgeogr.
obalać [argument] [niedok.]
to refute
obalać [niedok.]
to abolish [put an end to]
to overthrow [government]
obalenie {n}
overthrow [of government]pol.
obalić [dok.]
to abolish [put an end to]
to overthrow [government]
to refute [argument]
obawa {f}
trepidation
obawiać się [niedok.]
to fear
obawiać się [niedok.] [+gen.]
to be afraid of
obawy {f.pl}
concern [anxiety]
obcas {m}
heel [of shoe]odzież
obcęgi {pl} [plurale tantum]
pincersnarzęd.
obciąć [dok.]
to dock [cut, reduce]
obciążać [niedok.]
to bother [burden]
obciążenie {n}
liability [burden, handicap]
obciążony
encumbered [with debt, mortgage]prawo
obciążyć hipoteką [dok.]
to take out a mortgagebank.nieruch.prawo
obcisły
tightodzież
obcokrajowiec {m} [osob.]
foreigner
obcy
strange
obcy akcent {m}
foreign accent
obdżektor {m} [osob.]
conscientious objector
obecnie
at present
at the moment
currently
these days
obecność {f}
presence [attendance]
obecny
contemporary
present [current]
obecny [aktualny]
current
obecny stan {m} rzeczy
status quo
obejmować [niedok.]
to embrace
obelga {f}
abuse [insult]
insult
obelgi {f.pl}
abuse {sg} [insults]
insults {pl}
obficie
abundantly
freely [generously]
obfitość {f}
abundance
obfitować w coś [acc.] [niedok.]
to abound with sth.
obfity
abundant
ample
obgryzać coś [acc.] [niedok.]
to gnaw at sth. [bite]
obiad {m}
dinner [lunch]
lunch
Obiad w restauracji dla samotnych
Dinner at the Homesick Restaurant [Anne Tyler]lit.F
obie
both
obiecać [dok.]
to promise
obiecywać [niedok.]
to promise
obieg {m} krwi
blood circulation
obiekt {m} kobiecych westchnień [idol]
heartthrob
obiekt {m} podziwu
object of admiration
obiekt {m} pożądania
object of desire
obiektyw {m}
lens [of camera]foto.
obiektyw {m} krótkoogniskowy
fish-eye lensfoto.tech.
obiektyw {m} szerokokątny
wide-angle lensfoto.tech.
obiektyw {m} zmiennoogniskowy
zoom lensfoto.
obierać [niedok.]
to peel
obieraczka {f} do ziemniaków
potato peelergastr.
obietnica {f}
promise
obijać się [tylko niedok.] [pot.]
to idle
obity pałką
clubbed
objąć [dok.]
to embrace
objaśnić [dok.]
to expound
objaw {m}
indication
manifestation
sign [symptom]med.
symptom
objaw {m} Babińskiego
Babinski reflexmed.
objaw {m} Durozieza
Duroziez's sign [also: Duroziez sign]med.
objaw {m} kliniczny
clinical symptommed.
objaw {m} Liskera
Lisker's sign [also: Lisker sign]med.
objaw {m} niepożądany
side effectfarm.med.
objazd {m}
bypassruch
detourruch
diversion [detour]ruch
o [+loc.]about
o [+loc.]at [time]
o [+loc.]concerning
O co chodzi?What's it about?
O co chodzi?What's the matter?
o ile nieunless
o ile się orientujęas far as I can see
anat.
o krzywych nogach
bow-legged
o mały włosby a (cat's) whisker
o mały włosby the skin of one's teeth
o międzynarodowej sławieof international renown [postpos.]
O mój Boże!Oh my God!
o północyat midnight
O rety!Dear me!
o sarnich oczachdoe-eyed
o świcieat dawn
o tej porzeat this hour
o tej porzeat this time
o Warszawieabout Warsaw
o zmierzchuat twilight
o zmrokuat dusk
oaza {f}oasis
geogr.
oaza {f} antarktyczna
Antarctic oasis
obalać [argument] [niedok.]to refute
obalać [niedok.]to abolish [put an end to]
obalać [niedok.]to overthrow [government]
pol.
obalenie {n}
overthrow [of government]
obalić [dok.]to abolish [put an end to]
obalić [dok.]to overthrow [government]
obalić [dok.]to refute [argument]
obawa {f}trepidation
obawiać się [niedok.]to fear
obawiać się [niedok.] [+gen.]to be afraid of
obawy {f.pl}concern [anxiety]
odzież
obcas {m}
heel [of shoe]
narzęd.
obcęgi {pl} [plurale tantum]
pincers
obciąć [dok.]to dock [cut, reduce]
obciążać [niedok.]to bother [burden]
obciążenie {n}liability [burden, handicap]
prawo
obciążony
encumbered [with debt, mortgage]
bank.nieruch.prawo
obciążyć hipoteką [dok.]
to take out a mortgage
odzież
obcisły
tight
obcokrajowiec {m} [osob.]foreigner
obcystrange
obcy akcent {m}foreign accent
obdżektor {m} [osob.]conscientious objector
obecnieat present
obecnieat the moment
obecniecurrently
obecniethese days
obecność {f}presence [attendance]
obecnycontemporary
obecnypresent [current]
obecny [aktualny]current
obecny stan {m} rzeczystatus quo
obejmować [niedok.]to embrace
obelga {f}abuse [insult]
obelga {f}insult
obelgi {f.pl}abuse {sg} [insults]
obelgi {f.pl}insults {pl}
obficieabundantly
obficiefreely [generously]
obfitość {f}abundance
obfitować w coś [acc.] [niedok.]to abound with sth.
obfityabundant
obfityample
obgryzać coś [acc.] [niedok.]to gnaw at sth. [bite]
obiad {m}dinner [lunch]
obiad {m}lunch
lit.F
Obiad w restauracji dla samotnych
Dinner at the Homesick Restaurant [Anne Tyler]
obieboth
obiecać [dok.]to promise
obiecywać [niedok.]to promise
obieg {m} krwiblood circulation
obiekt {m} kobiecych westchnień [idol]heartthrob
obiekt {m} podziwuobject of admiration
obiekt {m} pożądaniaobject of desire
foto.
obiektyw {m}
lens [of camera]
foto.tech.
obiektyw {m} krótkoogniskowy
fish-eye lens
foto.tech.
obiektyw {m} szerokokątny
wide-angle lens
foto.
obiektyw {m} zmiennoogniskowy
zoom lens
obierać [niedok.]to peel
gastr.
obieraczka {f} do ziemniaków
potato peeler
obietnica {f}promise
obijać się [tylko niedok.] [pot.]to idle
obity pałkąclubbed
objąć [dok.]to embrace
objaśnić [dok.]to expound
objaw {m}indication
objaw {m}manifestation
med.
objaw {m}
sign [symptom]
objaw {m}symptom
med.
objaw {m} Babińskiego
Babinski reflex
med.
objaw {m} Durozieza
Duroziez's sign [also: Duroziez sign]
med.
objaw {m} kliniczny
clinical symptom
med.
objaw {m} Liskera
Lisker's sign [also: Lisker sign]
farm.med.
objaw {m} niepożądany
side effect
ruch
objazd {m}
bypass
ruch
objazd {m}
detour
ruch
objazd {m}
diversion [detour]
Page 1 of 16 for the letter O in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023