Page 1 of 10 for the letter T in the Polish-English dictionary
t-shirt {m}
T-shirtodzież
ta {f}
this
tabaka {f}
snuff
tabela {f}
table [list, chart]
tabela {f} alokacji plików
file allocation tableinform.tech.
tabela {f} przeliczeniowa
conversion tablebank.fiz.wymiary
tabletek {m}
tablet / laptop [notebook]inform.
tabletka {f}
pill [tablet]farm.med.
tabletfarm.med.
tabletka {f} aspiryny
aspirin tabletfarm.
tabletka {f} do ssania
throat lozengefarm.med.
tabletka {f} nasenna
sleeping pillfarm.med.
sleeping tabletfarm.med.
tablica {f} (szkolna)
blackboard
tablica {f} genealogiczna
family tree
genealogical table
tablica {f} ogłoszeniowa
notice board
tablica {f} rejestracyjna
number plate
tablica {f} rozdzielcza
instrument panellot.mot.
tablica {f} suchościeralna
whiteboard
tabliczka {f} czekolady
chocolate bar
taboret {m}
stool
tabulator {m}
tab keyinform.
tabun {m} dzikich koni
herd of wild horseszool.
taca {f}
traygastr.
taczeryzm {m}
Thatcherismgospod.pol.
taczka {f}
wheelbarrownarzęd.
Tadż {m} Mahal [w Agrze]
Taj Mahal [Agra, India]arch.USD
Tadżykistan {m}
Tajikistangeogr.
tafla {f} szkła
pane of glass
tafta {f}
taffetaodzież
Tahitańczyk {m} [osob.]
Tahitianetno.
Tahitanka {f}
Tahitian [female]etno.
tahitański
Tahitian
Tahiti {n}
Tahitigeogr.
tajemnica {f}
secret
tajemnica {f} handlowa
trade secrethandel
Tajemnice zamku Udolpho
The Mysteries of Udolpho [Ann Radcliffe]lit.F
tajemniczo [zagadkowo]
mysteriously
tajemniczość {f}
secrecy
tajemniczy
mysterious
secretive
tajfun {m}
typhoonmeteo.
tajga {f}
taigageogr.
Tajlandczyk {m}
Thaietno.
Tajlandia {f}
Thailandgeogr.
Tajlandka {f}
Thai [female]etno.
tajlandzki
Thai
tajna broń {f}
secret weaponuzbr.woj.
tajna operacja {f}
covert operationwoj.
tajna policja {f}
secret policeadmin
tajna służba {f}
secret service
tajne głosowanie {n}
secret ballot
tajne operacje {f.pl}
covert operationspol.woj.
tajny
confidential
secret [kept hidden]
tajny agent {m}
secret agentpol.woj.
tajny agent {m} [osob.]
undercover agentprawo
Tajwan {m}
Taiwangeogr.
Tajwańczyk {m}
Taiwanese
Tajwanka {f}
Taiwanese [female]
tajwański
Taiwanese
tak
yes
tak czy inaczej
one way or another
tak czy owak
anyway
either wayidiom
tak czy tak
anyhow
anyway
tak samo
equally
in the same way
tak sobie
so-so
tak szybko, jak tylko możliwe
as soon as possible
tak wcześnie, jak to możliwe
as early as possible
tak więc
thus
taki
as
so
such
that [very]
taki sam
same
taki sobie
so-so
Tako rzecze Zaratustra [Friedrich Nietzsche]
Thus Spoke Zarathustralit.philos.F
taksonomia {f}
taxonomynauka
taksówka {f}
cab (taxi)
taksówkarz {m} [osob.]
cab driverzawód
taxi driverzawód
taksydermia {f}
taxidermy
taksydermista {m} [osob.]
taxidermistzawód
takt {m}
tact
taktomierz {m}
metronomemuz.
taktownie
tactfully
taktowny
considerate [tactful]
tactful
taktyk {m}
tactician
taktyka {f}
strategy
tactic
tactics {pl}
taktyka {f} opóźniająca
delaying tactics {pl}
taktyka {f} silnej ręki
strong-arm tactics {pl}
taktyka {f} spalonej ziemi
scorched earth policywoj.
taktyka {f} terroru
terror tactics {pl}
odzież
t-shirt {m}
T-shirt
ta {f}this
tabaka {f}snuff
tabela {f}table [list, chart]
inform.tech.
tabela {f} alokacji plików
file allocation table
bank.fiz.wymiary
tabela {f} przeliczeniowa
conversion table
inform.
tabletek {m}
tablet / laptop [notebook]
farm.med.
tabletka {f}
pill [tablet]
farm.med.
tabletka {f}
tablet
farm.
tabletka {f} aspiryny
aspirin tablet
farm.med.
tabletka {f} do ssania
throat lozenge
farm.med.
tabletka {f} nasenna
sleeping pill
farm.med.
tabletka {f} nasenna
sleeping tablet
tablica {f} (szkolna)blackboard
tablica {f} genealogicznafamily tree
tablica {f} genealogicznagenealogical table
tablica {f} ogłoszeniowanotice board
tablica {f} rejestracyjnanumber plate
lot.mot.
tablica {f} rozdzielcza
instrument panel
tablica {f} suchościeralnawhiteboard
tabliczka {f} czekoladychocolate bar
taboret {m}stool
inform.
tabulator {m}
tab key
zool.
tabun {m} dzikich koni
herd of wild horses
gastr.
taca {f}
tray
gospod.pol.
taczeryzm {m}
Thatcherism
narzęd.
taczka {f}
wheelbarrow
arch.USD
Tadż {m} Mahal [w Agrze]
Taj Mahal [Agra, India]
geogr.
Tadżykistan {m}
Tajikistan
tafla {f} szkłapane of glass
odzież
tafta {f}
taffeta
etno.
Tahitańczyk {m} [osob.]
Tahitian
etno.
Tahitanka {f}
Tahitian [female]
tahitańskiTahitian
geogr.
Tahiti {n}
Tahiti
tajemnica {f}secret
handel
tajemnica {f} handlowa
trade secret
lit.F
Tajemnice zamku Udolpho
The Mysteries of Udolpho [Ann Radcliffe]
tajemniczo [zagadkowo]mysteriously
tajemniczość {f}secrecy
tajemniczymysterious
tajemniczysecretive
meteo.
tajfun {m}
typhoon
geogr.
tajga {f}
taiga
etno.
Tajlandczyk {m}
Thai
geogr.
Tajlandia {f}
Thailand
etno.
Tajlandka {f}
Thai [female]
tajlandzkiThai
uzbr.woj.
tajna broń {f}
secret weapon
woj.
tajna operacja {f}
covert operation
admin
tajna policja {f}
secret police
tajna służba {f}secret service
tajne głosowanie {n}secret ballot
pol.woj.
tajne operacje {f.pl}
covert operations
tajnyconfidential
tajnysecret [kept hidden]
pol.woj.
tajny agent {m}
secret agent
prawo
tajny agent {m} [osob.]
undercover agent
geogr.
Tajwan {m}
Taiwan
Tajwańczyk {m}Taiwanese
Tajwanka {f}Taiwanese [female]
tajwańskiTaiwanese
takyes
tak czy inaczejone way or another
tak czy owakanyway
idiom
tak czy owak
either way
tak czy takanyhow
tak czy takanyway
tak samoequally
tak samoin the same way
tak sobieso-so
tak szybko, jak tylko możliweas soon as possible
tak wcześnie, jak to możliweas early as possible
tak więcthus
takias
takiso
takisuch
takithat [very]
taki samsame
taki sobieso-so
lit.philos.F
Tako rzecze Zaratustra [Friedrich Nietzsche]
Thus Spoke Zarathustra
nauka
taksonomia {f}
taxonomy
taksówka {f}cab (taxi)
zawód
taksówkarz {m} [osob.]
cab driver
zawód
taksówkarz {m} [osob.]
taxi driver
taksydermia {f}taxidermy
zawód
taksydermista {m} [osob.]
taxidermist
takt {m}tact
muz.
taktomierz {m}
metronome
taktownietactfully
taktownyconsiderate [tactful]
taktownytactful
taktyk {m}tactician
taktyka {f}strategy
taktyka {f}tactic
taktyka {f}tactics {pl}
taktyka {f} opóźniającadelaying tactics {pl}
taktyka {f} silnej rękistrong-arm tactics {pl}
woj.
taktyka {f} spalonej ziemi
scorched earth policy
taktyka {f} terroruterror tactics {pl}
Page 1 of 10 for the letter T in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023