Advertisement
 Translation for 'ocena' from Polish to English
NOUN   ocena | oceny | oceny | ocen
ocena {f}assessment
ocena {f} [opinia]judgement
ocena {f} [szkolna]mark [Br.]
ocena {f} [szkolna]grade [Am.]
ocena {f} (szkolna)mark [esp. Br.]
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Polish
 • W ocenie programowej i instytucjonalnej stosowana jest taka sama skala ocen obejmująca ocenę wyróżniającą, pozytywną, warunkową i negatywną. Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 lat, a ocena pozytywna na 6 lat (kolejna ocena może być przeprowadzona wcześniej, jeśli zaistnieją odpowiednie ku temu przesłanki).
 • Na końcowy wynik składa się ocena uzyskana za program techniczny oraz ocena za program dowolny.
 • Ocena z egzaminu wchodziła w skład całościowej oceny z kursu (razem z ocenami z repetycji oraz oceną ogólnych kwalifikacji i wartości moralnej i ideowej).
 • Kolejność ustalona przez aparaturę automatycznego pomiaru czasu ma pierwszeństwo nad oceną sędziów celowniczych, w związku z czym ocena sędziego celowniczego jest brana pod uwagę jedynie w przypadku awarii aparatury lub gdy aparatura nie jest niedostępna.
 • Zadaniem chirurga podczas konsultacji jest: ocena ogólnego stanu zdrowia, ocena proporcji nosa względem reszty twarzy, wykluczenie przeciwwskazań, omówienie ryzyka związanego z zabiegiem oraz metody, jaką pacjent będzie znieczulany i operowany.

 • Ocena efektywności szkoleń – ocena i monitorowanie efektów szkolenia daje możliwość uzyskania cennych informacji dotyczących ich skuteczności.
 • Ocena hedoniczna” (ocena jakości hedonicznej) polega na określaniu, w jakim stopniu wrażenie lub zespół równocześnie odbieranych wrażeń podoba się oceniającemu.
 • Pełniejsza i dokładniejsza ocena stanu procesów poznawczych dokonywana jest w badaniu neuropsychologicznym, które traktuje się jako badanie dodatkowe.
 • Głębokość oparzenia – wyrażana w stopniach ocena stopnia uszkodzenia tkanek spowodowanych oparzeniem.
 • Ocena "ex post" (ang. "ex-post evaluation") – ocena (ewaluacja) projektu lub przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

 • Środowiskowa ocena cyklu życia (ang. life cycle assessment, LCA) – ocena cyklu życia.
 • Np. ocena ilości deszczu opiera się na dobrym zrozumieniu mikrofizyki chmur.
 • Do diagnostyki uszkodzeń w obrębie pasma wzrokowego stosuje się obrazowanie rezonansu magnetycznego (ocena morfologiczna) i wzrokowe potencjały wywołane (ocena czynnościowa).
 • W serwisie Rotten Tomatoes ocena filmu wyniosła 69% ze średnią oceną 6,2 na 10 [...].
 • Zgodnie ze stanem wiedzy z roku 2013, konieczna była dalsza ocena farmakokinetyki i farmakodynamiki leku, a także ocena toksyczności, szczególnie neurotoksyczności i toksyczności długoterminowej [...].

 • 40 różnych wskaźników, za pomocą których uczelnie są oceniane i porównywane w różnych obszarach i dziedzinach działalności, w oparciu o 5-stopniową skalę: 1/A – ocena bardzo dobra; 2/B – ocena dobra; 3/C – ocena średnia; 4/D – ocena poniżej średniej; 5/E – ocena niska.
 • Złotym standardem jest ocena mikroskopowa preparatów bezpośrednich pobranych od pacjenta, posiew z mikroskopową i makroskopową oceną wyhodowanej grzybni [...] oraz własności biochemicznych [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!