Seite 1 von 13 für den Buchstaben W im Polnisch-Deutsch-Wörterbuch
w [+loc.]
in [+Dat.]
w [coś]
in ... hinein
w [np. pracować w firmie]
bei [z. B. bei einem Unternehmen arbeiten]
w Akwizgranie
in Aachengeogr.
w ciągu (jednego) tygodnia
innerhalb einer Woche
w ciąży
schwanger
w cieście
im Schlafrock [fig.]gastr.
im Teigmantelgastr.
W czym mogę pomóc?
Wie kann ich (Ihnen) helfen?
w dawnych czasach
anno dazumal [ugs.]
anno dunnemals [ugs.]
w dni powszednie
an Wochentagen
w dół
abwärts
runter
w dół rzeki
flussabwärts
stromabwärts
w domu
zu Hause
w Dreźnie
in Dresden
w formie
fit
w górach
im Gebirge
in den Bergen
w górę
empor
w górę rzeki
flussaufwärts
stromaufwärts
w góry
in die Berge
ins Gebirge
w hotelu
im Hotelpodróżturys.
w imieniu [+gen.]
im Namen [+Gen.]
w istocie
in der Tat
w jakim stopniu
inwiefern [bis zu welchem Grade]
w języku węgierskim
auf Ungarisch [in ungarischer Sprache]
im Ungarischen [in ungarischer Sprache]
in Ungarisch
in ungarischer Sprache
w każdą pogodę
bei jedem Wetter
w każdej chwili
jederzeit
w każdym (bądź) razie
auf jeden Fall
w każdym razie
jedenfalls
w kolejności alfabetycznej
in alphabetischer Reihenfolge
w końcu
letztendlich
schließlich
w konsorcjum
im Konsortium
in das Konsortium
w korku
im Stau
w kraju
im Land
w kraju [nie za granicą]
im Inland
im Lande [im Inland]
w kraju i za granicą
im In- und Ausland
w kratkę
kariert
w krzykliwe kolory
knallbunt [ugs.]
w kształcie litery U
U-förmig
w lewo
nach links
w Lwowie
in Lemberg
w łonie matki
im Mutterleib
w majolice
in Majolikasztuka
w miarę
halbwegs
w międzyczasie
in der Zwischenzeit
inzwischen
währenddessen
w następny poniedziałek
kommenden Montag
w niebie
im Himmel
w niniejszej sprawie
im vorliegenden Fall
in der vorliegenden Sache
vorliegend [Rechtsjargon]prawo
w nocy
in der Nacht
w ogóle
überhaupt
w okresie międzywojennym
in der Zwischenkriegszeit
w ostateczności
im Notfall
w pełni
vollauf
w pobliżu [+gen.]
in der Nähe [+gen.]
in der Nähe von
unweit [+Gen.]
w pobliżu miejsca zbrodni
unweit des Tatorts
w półpostacie
als Halbfigur
w południe
mittags
w poniedziałek
am Montag
w porządku
in Ordnung
koscher [ugs.] [einwandfrei, in Ordnung]
w Pradze
in Praggeogr.
w prawo
nach rechts
w przeciwieństwie
(ganz) im Gegenteil
w przeciwieństwie do [+gen.]
im Gegensatz zu [+Dat.]
w przeciwnym razie
andernfalls
w przybliżeniu
schätzungs­weise
w przypadku, że
falls
w przyszłości
in Zukunft
w razie potrzeby
bei Bedarf
nötigenfalls
w rezultacie
im Endeffekt
im Endergebnis
w roku [z liczbą roku]
anno <a.> [mit Jahreszahl]
w rzeczywistości
tatsächlich
w skali laboratoryjnej
im Labormaßstabtech.
w skrócie
auszugsweise
W słusznej sprawie [Arne Glimcher]
Im Sumpf des VerbrechensfilmF
w sosie
in Saucegastr.
in Soßegastr.
w sosie bazyliowo-czosnkowym
in Basilikum-Knoblauch-Saucegastr.
w sosie holenderskim
in Sauce hollandaisegastr.
w sposób dorozumiany
konkludentprawo
w [+loc.]in [+Dat.]
w [coś]in ... hinein
w [np. pracować w firmie]bei [z. B. bei einem Unternehmen arbeiten]
geogr.
w Akwizgranie
in Aachen
w ciągu (jednego) tygodniainnerhalb einer Woche
w ciążyschwanger
gastr.
w cieście
im Schlafrock [fig.]
gastr.
w cieście
im Teigmantel
W czym mogę pomóc?Wie kann ich (Ihnen) helfen?
w dawnych czasachanno dazumal [ugs.]
w dawnych czasachanno dunnemals [ugs.]
w dni powszedniean Wochentagen
w dółabwärts
w dółrunter
w dół rzekiflussabwärts
w dół rzekistromabwärts
w domuzu Hause
w Dreźniein Dresden
w formiefit
w górachim Gebirge
w górachin den Bergen
w góręempor
w górę rzekiflussaufwärts
w górę rzekistromaufwärts
w góryin die Berge
w góryins Gebirge
podróżturys.
w hotelu
im Hotel
w imieniu [+gen.]im Namen [+Gen.]
w istociein der Tat
w jakim stopniuinwiefern [bis zu welchem Grade]
w języku węgierskimauf Ungarisch [in ungarischer Sprache]
w języku węgierskimim Ungarischen [in ungarischer Sprache]
w języku węgierskimin Ungarisch
w języku węgierskimin ungarischer Sprache
w każdą pogodębei jedem Wetter
w każdej chwilijederzeit
w każdym (bądź) razieauf jeden Fall
w każdym raziejedenfalls
w kolejności alfabetycznejin alphabetischer Reihenfolge
w końculetztendlich
w końcuschließlich
w konsorcjumim Konsortium
w konsorcjumin das Konsortium
w korkuim Stau
w krajuim Land
w kraju [nie za granicą]im Inland
w kraju [nie za granicą]im Lande [im Inland]
w kraju i za granicąim In- und Ausland
w kratkękariert
w krzykliwe koloryknallbunt [ugs.]
w kształcie litery UU-förmig
w lewonach links
w Lwowiein Lemberg
w łonie matkiim Mutterleib
sztuka
w majolice
in Majolika
w miaręhalbwegs
w międzyczasiein der Zwischenzeit
w międzyczasieinzwischen
w międzyczasiewährenddessen
w następny poniedziałekkommenden Montag
w niebieim Himmel
w niniejszej sprawieim vorliegenden Fall
w niniejszej sprawiein der vorliegenden Sache
prawo
w niniejszej sprawie
vorliegend [Rechtsjargon]
w nocyin der Nacht
w ogóleüberhaupt
w okresie międzywojennymin der Zwischenkriegszeit
w ostatecznościim Notfall
w pełnivollauf
w pobliżu [+gen.]in der Nähe [+gen.]
w pobliżu [+gen.]in der Nähe von
w pobliżu [+gen.]unweit [+Gen.]
w pobliżu miejsca zbrodniunweit des Tatorts
w półpostacieals Halbfigur
w południemittags
w poniedziałekam Montag
w porządkuin Ordnung
w porządkukoscher [ugs.] [einwandfrei, in Ordnung]
geogr.
w Pradze
in Prag
w prawonach rechts
w przeciwieństwie(ganz) im Gegenteil
w przeciwieństwie do [+gen.]im Gegensatz zu [+Dat.]
w przeciwnym razieandernfalls
w przybliżeniuschätzungs­weise
w przypadku, żefalls
w przyszłościin Zukunft
w razie potrzebybei Bedarf
w razie potrzebynötigenfalls
w rezultacieim Endeffekt
w rezultacieim Endergebnis
w roku [z liczbą roku]anno <a.> [mit Jahreszahl]
w rzeczywistościtatsächlich
tech.
w skali laboratoryjnej
im Labormaßstab
w skrócieauszugsweise
filmF
W słusznej sprawie [Arne Glimcher]
Im Sumpf des Verbrechens
gastr.
w sosie
in Sauce
gastr.
w sosie
in Soße
gastr.
w sosie bazyliowo-czosnkowym
in Basilikum-Knoblauch-Sauce
gastr.
w sosie holenderskim
in Sauce hollandaise
prawo
w sposób dorozumiany
konkludent
Seite 1 von 13 für den Buchstaben W im Polnisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2024