Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Affix' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   ett affix | affixet | affix | affixen
ling.
affix {n}
Affix {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Affix' von Schwedisch nach Deutsch

affix {n}
Affix {n}ling.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Tillägg av affix kallas avledning. Ett annat sätt att gå från ett mindre till ett mer komplext ord är sammansättning, vilken innebär att två (sällan flera) rotmorfem (dvs ord) förenas och bildar stammen i det nya ordet, till exempel "järnväg", "jättestor".
 • Även ord som inte är sammansättningar består ofta av olika delar, som exempelvis grundord (basmorfem), avledningsändelser (affix), böjningsändelser (suffix) och förstavelser (prefix).
 • Tempusen presens-futurum och preteritum urskiljs i indikativ genom skilda affix i slots 10 och 13, verbalbasens form (slot 11) och presens-futurum-markören /-ed/ i slot 11.
 • Eftersom affix kan användas som rotord och rötter kan kombineras som affix är gränsen mellan de båda flytande.
 • På det uto-aztekiska språket nahuatl, som talas i Mexiko, är alla pronomen och affix relaterade till pronomen oberoende av kön.

 • Suprafix är suprasegmentella affix, till exempel betoningsförskjutningar.
 • Cirkumfix är tudelade affix, vilkas delar placeras både framför och efter ett annat morfem. De förekommer i många språk, men är särskilt vanliga i bland annat georgiska och malajiska.
 • I de agglutinerande språken knyts en rad av affix till en ordrot, och varje enskilt affix representerar en given grammatisk funktion.
 • En ordstam är den grundläggande del av ett ord till vilket ett affix kan fogas för att fylla olika syntaktiska funktioner.
 • I exempel (2) har huvudet ”hus” ett pronominellt affix, vilket visar att huset ägs av mannen. Liksom exempel (1) är detta en huvudmarkerande konstruktion.

 • En applikativ är ett avlett verb som genom ett tillfogad affix får en utvidgad valens. Även konstruktionen med det ingående verbet går under benämningen applikativa.
 • Aspekt är inom grammatiken en böjningskategori av verb som (till exempel genom tillägg av affix eller hjälpverb) anger om ett verbs handling är tillfällig eller upprepad, avslutad eller oavslutad.
 • Ett simulfix är en typ av affix som ändrar ett eller flera befintliga fonem för att ändra innebörden av ett morfem.
 • Ett duplifix (ett verktyg för reduplikation eller "reduplicering)", är ett affix där ett fonem redupliceras, det vill säga upprepas i en ordföljd, normalt fördubblas.
 • Tamil, liksom andra dravidiska språk, är ett agglutinerande språk. Tamilord består av en lexikal rot till vilken ett eller flera affix fogas.

  Werbung
  © dict.cc Swedish-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!