Werbung
 Übersetzung für 'морфема' von Serbisch nach Deutsch
линг.
морфема {ж}
Morphem {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'морфема' von Serbisch nach Deutsch

морфема {ж}
Morphem {n}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Конверзија се може посматрати као тип извођења речи, осим што се уместо класичног суфикса користи нулта морфема.
 • Међутим, у логографским системима симболи често означавају поједину реч или морфема пре него чисте појмове.
 • Даље, Заменхоф је брижљиво сачинио невелику базу корена речи (лексема) и афикаса (морфема) на основу чега су сачињена велика већина других речи (можда 500-2000 речи и афикаса).
 • Морфемика је део морфологије који проучава природу, састав, структуру и дистрибуцију морфема.
 • Применљива и присутна до тог нивоа да се мисли да је морфолошко проучавање недовољно без морфема.

 • Полисинтетички језици су изразито синтетички језици, код којих се речи састоје од великог броја морфема, што их ставља насупрот изолативним језицима (у изолативним језицима речи се састоје углавном од једног морфема).
 • У датим примерима, морфема се користи да означи број. У неким језицима једнина се означава посебном именицом.
 • Унутрашњи санди се јавља на границама морфема у речи, као што је случај са речју "симпатија" које је сложеница од грчких "-{syn-}-" и "-{patheia}-".
 • У овим језицима, реч се може састојати из већег броја морфема.
 • Суседни идентични самогласници који се налазе на границама морфема нису преслоговани, већ се изговарају одвојено („брзо реартикулисани“), и могу се свести на један кратки самогласник у брзом говору.

 • Пошто аглутинативни језици имају велики број наставака (морфема) по речи, може се лаички рећи да имају наглашену "правилност".
 • Афикс је морфема, најмања несамостална језичка јединица која је носилац значења.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!