Werbung
 Übersetzung für 'нумеричка' von Serbisch nach Deutsch
нумеричка рејтинг скала {ж}Numerische Rating-Skala {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Тризомија је нумеричка аберација, анеуплоидија, хромозома при којој се у диплоидној телесној ћелији уместо пара налазе три појединачна хромозома.
 • Полиплоидија је нумеричка аберација при којој долази до увећања броја укупних гарнитура хромозома.
 • Пошто је сва нумеричка аритметика са двоструком прецизношћу, а грешке при заокруживању се не прате, Mathomatic није пригодан за апликације које захтевају високу прецизност, као што су калкулације у пољу астрономије.
 • Када је вредност предиката нумеричка, она се тумачи као тест на позицији чвора.
 • Нумеричка скала (НС) која се често зове и визуелна нумеричка скала (VNRS/VNS), јер је скала објашњена или приказана на папиру, тако да одговара неком броју (0-5 или 0-10).

 • У прорачуну се користи само нумеричка количина, што захтева да се универзална формула претвори у формулу која је намењена да се користи само са прописаним јединицама (тј. ...
 • Његове теорије колективних квантних поља и хадронизације у кварк теорији представљају прототипове за различита нумеричка истраживања у теорији кондензованог стања материје, нуклеарној физици и физици елементарних честица.
 • У математици, апсолутна вредност (или модуо) реалног броја је његова нумеричка вредност не узимајући у обзир знак тог броја.
 • Конкретна нумеричка вредност рачуна се преко приближних вредности, са жељеном прецизношћу експонента.
 • Радиометријска резолуција представља ефективну бит-дубину сензора (нумеричка вредност грејскејла-нијансе сиве) и обично је 8-битна (0-255), 11-битна (0-2047), 12-битна (0-4095) или 16-битна (0-65,535).

 • Данас, говорници кинеског користе три нумеричка система, поред арапских бројева то су још два древна кинеска бројчана система.
 • Гаус-Зајделова метода је корисна нумеричка итеративна метода за решавање система линеарних једначина.
 • Модерна нумеричка анализа не тражи прецизне одговоре, пошто је прецизне одговоре често немогуће добити у пракси.
 • Овим методом се врши нумеричка интеграција обичних диференцијалних једначина помоћу корака у средини интервала како би се умањиле грешке нижег реда.
 • Због тога је нумеричка вредност индекса потпуно некорисна ало се не назначи таласна дужина на коју се односи.

 • Да ли је варијабла категоричка или нумеричка зависи од природе варијабле и потребе истраживача.
 • Области њеног научног рада су нумеричка математика, метода функционалне анализе, топологија и теорија вероватноће.
 • Сигнализација НаН у било којој аритметичкој операцији (укључујући нумеричка упоређивања) узрокује сигнализирање "неважећег" изузетка .
 • У математичком пољу нумеричке анализе, нумеричка стабилност алгоритма показује како се грешка пропагира путем алгоритма.
 • Као димензиона физичка константа, нумеричка вредност [...] се разликује за различите системе јединица.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!