Werbung
 Übersetzung für 'послови' von Serbisch nach Deutsch
послови {мн}Angelegenheiten {pl}
стручни пословиberufliche Tätigkeiten
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • У Главном државном правобранилаштву се обављају послови из надлежности Државног правобранилаштва пред највишим италијанским судским инстанцама које имају седиште у Риму, као и пред страним и међународним судовима.
 • На време тражења у знатној мери утиче и место где се магнетска глава налази када се не читају или пишу подаци, или начин на који се шаљу послови да се читају или пишу подаци.
 • Банкарски послови су послови које банке обављају по традицији или на основу законске реглулативе.
 • Унутрашњи послови су законом утврђени послови државне управе које обавља Министарство, а чијим обављањем се остварује и унапређује безбедност грађана и имовине, пружа подршка владавини права и обезбеђује остваривање Уставом и законом утврђених права.
 • Важнији послови канцеларије су били предани у Врховни тајни савјет, а остали послови у Правитељствујушчи сенат.

 • Законом се уређује које су друге функције, послови или приватни интереси неспојиви са судијском функцијом.
 • Најчешће нуђени послови су послови бебиситерке, чистачице, конобарице.
 • 4. Да је то оно радно место односно они послови по основу којих је осигураник осигуран.
 • Организовање је фаза процеса менаџмента у којој се дефинишу послови које треба урадити, врши подела рада, групишу послови у одговарајуће структуре и координирају активности свих чланова организације ради остваривања постављених циљева.
 • Независни послови морају се разликовати од консигнационих или провизијских послова .

 • У оквиру службе општих и правних послова обављају се послови од заједничког интереса за целу установу и то: правни и административни послови, послови заштите на раду, послови противпожарне заштите.
 • И други послови могли су бити законом поверени обласним самоуправама.
 • Карактеристика промптних (готовинских) тржишта је да се послови и трансакције које се на њима закључе одмах реализују – испорука финансијске активе и плаћање врше се одмах по закључењу посла.
 • Послови општине су послови самосталне надлежности и пренесени послови државне управе.
 • У оквиру погона налази се и електро-машинска служба, док су послови правне природе, комерцијални и други послови у надлежности дела предузећа „Колубара-Прерада".

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!