Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skúseností' from Slovak to English
NOUN   skúsenosť | skúsenosti | skúsenosti | skúseností
zo skúsenosti {adv}by experience
voj.
bojové skúsenosti {pl}
combat experience {sg}
nedostatok {m} skúsenostíinexperience
3 Words
podľa mojich skúsenostíin my experience <IME>
z vlastnej skúsenosti {adv}(at) first hand [idiom]
založený na skúsenosti {adj}empiric
založený na skúsenosti {adj}empirical
4 Words
na základe vlastnej skúsenosti {adv}from one's own experience
hovoriť z vlastnej skúsenosti [nedok.]to speak from experience
9 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Hoci v rámci programu nebol vyrobený na let dôkladne pripravené motor, bolo získaných veľa skúseností s výrobou a uchovávaním veľkého množstva kvapalného vodíka.
 • Pedagogická prax by mala predstavovať súhrn sústavného štúdia pedagogiky a súvisiacich vedných oborov, postupného zbierania skúseností a následného utvárania vlastného individuálneho pedagogického systému zodpovedajúceho pedagógovi – praktikovi.
 • Vnímanie závisí od predchádzajúcich poznatkov a skúseností. Čím väčšie skúsenosti a poznatky má človek o objektoch, ktoré vníma, tým pestrejší a bohatší je obsah jeho vnemov.
 • Čistý um je tak formálnym a syntetickým princípom všetkých skúseností Prostredníctvom syntézy čistého umu dochádza k objektívnym súvislostiam skúsenosti.
 • Každý prirodzený jazyk je tak výsledkom stáročných skúseností určitého národa (Hans-Georg Gadamer).
 • Filozofická antropológia čerpá najmä z metodickej úvahy o ľudskej skúsenosti – personálnej skúsenosti, pričom metodický postup počíta so štúdiom ľudskej prirodzenosti a celistvosti ľudského bytia. Preto disciplína skúma interpersonálne vzťahy a ontologickú, bytostnú konštitúciu človeka. Výrazne napomáha výkladu ľudského sveta pojem intersubjektivity poňatý existenciálno-fenomenologickou metódou.
 • Prešiel viacerými lokalitami GULAG-u. Skúsenosti z Kolymského kraja zachytil v autobiografickej knihe "Sedem rokov na Severe" a vypovedal o nich v dokumentárnom filme "Prežili sme gulag" (ÚPN, 2008, réžia O. Krajňák). Na jeho optantskej skúsenosti je založený dokumentárny film "Jozef a jeho bratia" (ÚPN, 2009, réžia Anna A.Hlaváčová), dostupný v slovenskej verzii i vo verzii s anglickými titulkami.
 • Onizukiho úlohou v škole je zlepšiť vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Postava Fuyutsukeho odráža hľadisko priemerného učiteľa. Fujisawa zdôrazňuje svoje vlastné skúsenosti zo školy, kde sa učitelia väčšinou zamerali len na získavanie výborných záznamov o svojej práci, než skutočnému učeniu. Ale vďaka prístupu jedného z učiteľov objavil záľubu pre matematiku.Tieto skúsenosti zužitkoval pri vytváraní príbehov série.
 • Bol predstaviteľ kresťanského personalizmu, žiak a pokračovateľ Maxa Schelera. Vo svojej filozofii sa sústreďuje na skúmanie rôznych druhov skúsenosti, napríklad skúsenosti smrti. Zaoberal sa problémami ľudskej slobody a zodpovednosti z hľadiska konečnosti existencie a smrti, ako aj etickými problémami mučeníctva a samovraždy.
 • 1. Vznik a mobilizácia inovatívnych myšlienok (podpora vytvárania nových myšlienok, hneď ako je nová myšlienka sľubná, treba ju „presunúť“ do inej časti firmy a overiť jej životaschopnosť. Často inovátor nemá skúsenosti s výrobou, predajom a marketingom, nemá skúsenosti s organizáciou vo firme, takže mobilizácia sa týka práve toho).
 • Autor Zvieracej farmy, George Orwell, bol skôr sociálnym demokratom a práve preto si neraz dovolil kritizovať Josifa Stalina a jeho komunistický režim v Sovietskom zväze. Skúsenosti s komunizmom načerpal počas španielskej občianskej vojny (1936), v ktorej bojoval. Je dôležité poznamenať, že George Orwell svoje skúsenosti rozsiahlejšie opisuje vo svojej knihe Hold Katalánsku (...).
 • Estetická skúsenosť je skúsenosť krásy neredukovateľná na ostatné formy skúsenosti. Estetická skúsenosť je nasýtená potešením zo vzájomného kontaktu človeka a sveta zbaveného záujmov. Neobyčajne intenzívnou formou estetickej skúsenosti je umelecká skúsenosť.
 • Podmienka skúsenosti je okolnosť, ktorá je nevyhnutná pre vznik alebo existenciu skúsenosti, nie však úplne rozhodujúca.
 • Wilhelm Wundt: Veda obsahuje v sebe najvšeobecnejšie metafyzické princípy, ktoré sú jej základom. Vychádza z konkrétnych údajov skúsenosti, tieto ďalej zhrňuje a systematizuje v pojmoch a nakoniec siaha k všeobecným princípom, celkom prekračujúcim rámec skúsenosti. Špeciálnu vedu teda dopĺňa metafyzika, pretože transponuje jej zovšeobecnenia do najvyšších ontologických princípov.
 • "René mládenca príhody a skúsenosti" (v pôvodnom pravopise "René mláďenca Príhodi a Skúsenosťi") je prvý slovenský román. Bol vydaný v rokoch 1784 – 1785 a jeho autorom bol Jozef Ignác Bajza.
 • Empirizmus je filozofický smer - učenie, ktoré za zdroj poznatkov pokladá jedine skúsenosť (empíriu). Empirizmus sa snaží celé poznanie zdôvodniť skúsenosťou alebo na základe skúsenosti. Empirizmus je filozoficko-gnozeologické stanovisko, podľa ktorého pôvod, obsah, forma a kritériá všetkého poznania, princípy ľudského konania a mravnosti pochádzajú zo skúsenosti.
 • Reálno je konštituované fantastikou; nemožnosť osvojenia si objektu otvára priestor fantaziem, pričom subjektivitu, ktorá sa vpísala do tohto priestoru, zbavuje identity s ňou samou. Reprezentácia tejto dvojakej hranice otvára možnosť neobjektivizujúcej skúsenosti. Tejto skúsenosti zodpovedá koncepcia dejín, ktorej ide o detskosť udalosti, o netradovateľné a vždy už zabudnuté v tradícii.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!