Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skupenstvo' from Slovak to English
NOUN   skupenstvo | skupenstva | skupenstvá | skupenstiev
fyz.
skupenstvo {n}
state
fyz.
skupenstvo {n}
state of matter
fyz.
kvapalné skupenstvo {n}
liquid state
fyz.
plazmové skupenstvo {n}
plasma
fyz.
plynné skupenstvo {n}
gaseous state
fyz.
tuhé skupenstvo {n}
solid state
6 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Ľad je pevné skupenstvo vody kryštalizujúce v hexagonálnej sústave, čiže zamrznutá voda.
 • Priblíženie ideálneho plynu prestáva byť presné pri vysokých hustotách plynu a tiež vtedy, keď môže plyn meniť skupenstvo (tu môžu byť príkladom nasýtené vodné pary).
 • Rôzne skupenstvá tej istej látky sa nazývajú fázy, napríklad mlieko pozostáva z dvoch „fáz“ – vody (tekuté skupenstvo) a tuku (pevné skupenstvo).
 • Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.
 • Pri tlaku desiatok gigapascalov sa zmení skupenstvo xenónu na pevné.
 • Tvoria ju spravidla viaceré zložky, ktoré majú plynné, kvapalné aj pevné skupenstvo..
 • Najnovšie objavené skupenstvo vody, ktoré vykazuje známky kvantového systému.
 • Teplo vzniká v elektrickom oblúku, čo je výboj v silne ionizovanom plyne (plazma – 4. skupenstvo hmoty), napríklad aj vzduchu.
 • Pri ochladení pod −80 °C mení plynný oxid uhličitý svoje skupenstvo priamo na pevné (desublimuje) za vzniku bezfarebnej tuhej látky nazývanej suchý ľad.
 • Vodná para je plynné skupenstvo vody. Vodná para môže byť vyrobená z výparníka, vriacej vody alebo zo sublimácie ľadu.
 • Môžu mať kvapalné alebo pevné skupenstvo.
 • Topenie alebo (najmä pri vysokých teplotách alebo vo vzťahu ku kovovom alebo kovovým zliatinám) tavenie je fázová premena pevnej látky pevného skupenstva na kvapalnú látku (kvapalné skupenstvo).
 • Hoci je molekula Avogadrovým zákonom bezpečne definovaná len pre plynné skupenstvo, začal sa tento pojem používať aj pre látky v ostatných skupenstvách.
 • Sublimácia je fázová premena (zmena skupenstva) látky z pevnej látky (pevného skupenstva) priamo na plyn (plynné skupenstvo) bez predchádzajúceho topenia, teda bez prechodu cez kvapalné skupenstvo.
 • Hmota galaxie je prevažne v plazmatickom stave, v menšom množstve v stave degenerovaného plynu, v nepatrnom množstve je to neutrálny plyn a úplne zanedbateľné je kvapalné skupenstvo a tuhé skupenstvo (planéty, mesiace, medzihviezdny prach).
 • tuhé skupenstvo a mení sa na plazmu. Jedným z možných riešení sú supravodiče.
 • Boseho–Einsteinov kondenzát je kvantovo mechanické skupenstvo bozónov vyskytujúce sa pri teplotách veľmi blízkych absolútnej nule.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!