Advertisement
 Translation for 'ba aj i' from Slovak to English
ba aj / i ...... at that
4 Words
ba ešte aj / i ...... at that
Partial Matches
ajas well
ajtoo
ajalso
aj keď {conj}albeit [formal]
aj tak {adv}regardless
aj takall the same
aj takjust the same
aj takstill
aj keď {conj}though
aj kebyeven if
aj {adv}immediately
aj takanyway
ešte (aj)in addition
aj {adv}this minute [coll.] [immediately, at once]
aj keď {conj}although
ako aj {conj}as well as
(aj ...) aj {conj}both ... and
ešte ajeven
Aj ja.Me, three. [idiom] [hum.] [Me, too.]
aj {adv}instantly
22 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
 • ... "eklegein" - "vyberať", "voliť si") sa v architektúre prejavuje používaním a napodobňovaním prvkov z viacerých často i protikladných slohov a štýlov, ba dokonca aj prvkov z diel iných umelcov a ich následným spájaním do nových celkov a nových kompozícií.
 • Bystrica, ale aj celého Považia, ba i Slovenska.
 • Napriek tomu, že ho volali „posledným strážcom veleslavínskej češtiny na Dunaji“, vyšiel v ústrety aj snahám bernolákovcov o spisovný jazyk i samostatnú slovenskú literatúru. Ba v Týdenníku uverejnil aj monológ o Antonovi Bernolákovi, v ktorom vysoko hodnotil jeho celoživotné vedecké dielo.
 • V Uhorsku sa používal v kráľovských a šľachtických kanceláriách, v cirkevných inštitúciách, v školách, ba aj vo vyšších i nižších úradoch.
 • V tom čase dokončil svoje dielo: "Ľudský fenomén" (Le Phénomèn humain), ktoré v hlavných obrysoch vznikalo už v rokoch 1914–1919, ba i skôr, o čom svedčí Teilhardova korešpondencia z tých čias.

 • Ten sa skupine vyhrážal žalobou, no napokon dostal "credit" ako textár, ba dokonca sa táto pieseň stala obľúbenou aj u neho.
 • ... aj výsadu hodnoverného miesta) a prešiel do správy cirkevných hodnostárov mimo premonštrátskeho rádu ba dokonca jeho niektoré časti vlastnili aj svetské osobnosti.
 • Počas toho vysluhovateľ slabo udrie birmovanca po líci, čo symbolizuje, že birmovaný kresťan má byť ochotný za svoju vieru znášať útrapy, ba aj mučenícku smrť.
 • Z týchto príčin už vtedy sa o ňom štúrovci vyslovovali s určitou trpkosťou, ba ho aj otvorene kritizovali.
 • Viac ako námet ich zaujala osoba Panny Márie, v ktorej spoznali miestnu prostitútku, ba čo viac, Caravaggiovu milenku.

 • je známy najmä svojimi výbojnými ťaženiami proti rímskej ríši, zaznamenanými na achajmenovskej náhrobnej veži Ka‘ba-je Zardošt severozápadne od Perzepolisu.
 • výročiu Maďarskej národnej banky, alebo 750 forintov k MS vo futbale.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!