Page 1 of 25 for the letter A in the Slovak-English dictionary
Page 1/25 for A
a
and <&>
a [plus]
plusmat.
A basta!
End of story! [coll.]
A bodka!
End of story! [coll.]
A čo ...?
What about ...?
A dosť!
That's it!
A hotovo!
End of story! [coll.]
A ideme na to!
And away we go!
A je to tu!
Here we go!
A je to!
Done! [Finished!]
a jednako
however
nevertheless
nonetheless
still
yet
a naopak
and vice versa
a navyše
and then
a potom
and then
a predsa
all the same
just the same
nevertheless
nonetheless
still
yet
a preto
so
a síce
namely
a spol. [a spoločnosť]
and Co. <& Co.>ekon.obch.
a tak
so
therefore
thus
a tak ďalej <atď.>
and so forth
and so on <ASO>internet
and so on <etc.>
a tak ďalej a tak podobne
and so on and so forth
a to [čiže]
namely
a tým
thereby
A vec je vybavená.
That takes care of that.
A žili šťastne, až kým nepomreli.
And they lived happily ever after.citátlit.
ab initio [kniž. al. odb.]
ab initio [formal or legal usage]odb.práv.
abakus {m}
abacus
abatiša {f} [zast.] [opátka]
abbessnábož.
abatišský
abbatial [relating to an abbess]nábož.
abaxiálny [odb.]
abaxialbot.odb.
Abcházec {m}
Abkhazetn.
Abkhazianetn.
Abcházka {f}
Abkhaz [female]etn.
Abkhazian [female]etn.
Abcházsko {n}
Abkhaziageogr.
abcházsky
Abkhaz
Abkhazian
abcházština {f}
Abkhazjazyk.
Abkhazianjazyk.
Abdiáš {m}
Obadiahbibl.mená
abdikácia {f}
abdicationpol.
abdikovať [dok./nedok.]
to abdicatepol.
to resign
abdikovať na n-čo / z n-čoho [dok./nedok.] [vzdať sa úradu, funkcie ap.]
to abdicate (from) sth.pol.
abdómen {m}
abdomenanat.
abdominálny
abdominalanat.
abdukcia {f} [odb.]
abductionmed.
abdukovať n-čo [dok./nedok.] [odb.]
to abduct sth.med.
abduktor {m}
abductor [muscle]anat.med.
abductor muscleanat.med.
abeceda {f}
ABC [alphabet]
alphabet
abecedne
alphabetically
in alphabetical order
abecedne usporiadaný
abecedarian
abecedný
abecedarian
alphabetic
alphabetical
Ábel {m}
Abelbibl.mená
aberácia {f} [odb.]
aberranceodb.
aberrancyodb.
aberrationodb.
Aberdeen {m}
Aberdeengeogr.
aberdeensky
Aberdonian
abesínsky
Abyssiniangeogr.hist.
abiogenetický
abiogeneticbiol.
abiogeneticalbiol.
abiogenéza {f}
abiogenesisbiol.
abiotická syntéza {f}
abiotic synthesisbiol.ekol.
abiotické prostredie {n}
abiotic environmentekol.
abiotický
abioticbiol.odb.
abiotický činiteľ {m}
abiotic factorbiol.ekol.
abiotický faktor {m}
abiotic factorbiol.ekol.
abiotrofia {f}
abiotrophymed.
abióza {f}
abiosisbiol.ekol.
ablácia {f}
ablationastron.geol.med.
ablačná moréna {f}
ablation morainegeol.
ablačný
ablation [attr.]geol.med.
ablačný zákrok {m}
ablation surgerymed.
ablaktácia {f}
ablactationmed.VetMed.
ablatív {m}
ablativejazyk.
ablatívny
ablativaljazyk.
ablaut {m}
ablautjazyk.
ablautový
ablaut [attr.]jazyk.
ablautový stupeň {m}
ablaut gradejazyk.
ablefária {f}
ablephariamed.
ablepharymed.
Page 1/25 for A
aand <&>
mat.
a [plus]
plus
A basta!End of story! [coll.]
A bodka!End of story! [coll.]
A čo ...?What about ...?
A dosť!That's it!
A hotovo!End of story! [coll.]
A ideme na to!And away we go!
A je to tu!Here we go!
A je to!Done! [Finished!]
a jednakohowever
a jednakonevertheless
a jednakononetheless
a jednakostill
a jednakoyet
a naopakand vice versa
a navyšeand then
a potomand then
a predsaall the same
a predsajust the same
a predsanevertheless
a predsanonetheless
a predsastill
a predsayet
a pretoso
a sícenamely
ekon.obch.
a spol. [a spoločnosť]
and Co. <& Co.>
a takso
a taktherefore
a takthus
a tak ďalej <atď.>and so forth
internet
a tak ďalej <atď.>
and so on <ASO>
a tak ďalej <atď.>and so on <etc.>
a tak ďalej a tak podobneand so on and so forth
a to [čiže]namely
a týmthereby
A vec je vybavená.That takes care of that.
citátlit.
A žili šťastne, až kým nepomreli.
And they lived happily ever after.
odb.práv.
ab initio [kniž. al. odb.]
ab initio [formal or legal usage]
abakus {m}abacus
nábož.
abatiša {f} [zast.] [opátka]
abbess
nábož.
abatišský
abbatial [relating to an abbess]
bot.odb.
abaxiálny [odb.]
abaxial
etn.
Abcházec {m}
Abkhaz
etn.
Abcházec {m}
Abkhazian
etn.
Abcházka {f}
Abkhaz [female]
etn.
Abcházka {f}
Abkhazian [female]
geogr.
Abcházsko {n}
Abkhazia
abcházskyAbkhaz
abcházskyAbkhazian
jazyk.
abcházština {f}
Abkhaz
jazyk.
abcházština {f}
Abkhazian
bibl.mená
Abdiáš {m}
Obadiah
pol.
abdikácia {f}
abdication
pol.
abdikovať [dok./nedok.]
to abdicate
abdikovať [dok./nedok.]to resign
pol.
abdikovať na n-čo / z n-čoho [dok./nedok.] [vzdať sa úradu, funkcie ap.]
to abdicate (from) sth.
anat.
abdómen {m}
abdomen
anat.
abdominálny
abdominal
med.
abdukcia {f} [odb.]
abduction
med.
abdukovať n-čo [dok./nedok.] [odb.]
to abduct sth.
anat.med.
abduktor {m}
abductor [muscle]
anat.med.
abduktor {m}
abductor muscle
abeceda {f}ABC [alphabet]
abeceda {f}alphabet
abecednealphabetically
abecednein alphabetical order
abecedne usporiadanýabecedarian
abecednýabecedarian
abecednýalphabetic
abecednýalphabetical
bibl.mená
Ábel {m}
Abel
odb.
aberácia {f} [odb.]
aberrance
odb.
aberácia {f} [odb.]
aberrancy
odb.
aberácia {f} [odb.]
aberration
geogr.
Aberdeen {m}
Aberdeen
aberdeenskyAberdonian
geogr.hist.
abesínsky
Abyssinian
biol.
abiogenetický
abiogenetic
biol.
abiogenetický
abiogenetical
biol.
abiogenéza {f}
abiogenesis
biol.ekol.
abiotická syntéza {f}
abiotic synthesis
ekol.
abiotické prostredie {n}
abiotic environment
biol.odb.
abiotický
abiotic
biol.ekol.
abiotický činiteľ {m}
abiotic factor
biol.ekol.
abiotický faktor {m}
abiotic factor
med.
abiotrofia {f}
abiotrophy
biol.ekol.
abióza {f}
abiosis
astron.geol.med.
ablácia {f}
ablation
geol.
ablačná moréna {f}
ablation moraine
geol.med.
ablačný
ablation [attr.]
med.
ablačný zákrok {m}
ablation surgery
med.VetMed.
ablaktácia {f}
ablactation
jazyk.
ablatív {m}
ablative
jazyk.
ablatívny
ablatival
jazyk.
ablaut {m}
ablaut
jazyk.
ablautový
ablaut [attr.]
jazyk.
ablautový stupeň {m}
ablaut grade
med.
ablefária {f}
ablepharia
med.
ablefária {f}
ablephary
Page 1 of 25 for the letter A in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022